PODSUMOWANIE REALIZACJI CELÓW WYZNACZONYCH W RAPORCIE SPOŁECZNYM ZA ROK 2013-2014

 

Stopień realizacji

Cel osiągnięty      V

Cel częściowo osiągnięty     V

Cel nieosiągnięty     X

CELE WYZNACZONE NA KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA: Powiązane obszary odpowiedzialności STOPIEŃ REALIZACJI UWAGI
1. UMOCOWANIE ZASAD I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W ORGANIZACJI POPRZEZ:      
Weryfikację i aktualizację strategii w zakresie odpowiedzialności organizacji Ład organizacyjny
 
 V
Cel został osiągnięty (przełom 2014/2015). Jeden z celów strategicznych FOB odnosi się do odpowiedzialności organizacji.
Przygotowanie i zastosowanie w praktyce kodeksu postępowania etycznego Ład organizacyjny   V Udało się przygotować koncepcję infrastruktury etycznej, rozpoczęto prace nad kodeksem, jednak z uwagi na weryfikację misji i wartości organizacji na początku 2015, zdecydowano się przesunąć jego wdrożenie na II półrocze 2015 po formalnym przyjęciu przez Walne Zebranie w czerwcu 2015 roku.
Wprowadzenie planowania celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością organizacji do rocznego planowania działań organizacji Efektywność / skuteczność działań  V
Realizacja celu w toku. Planowane jest powiązanie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością organizacji z indywidualnymi celami pracowników.
Przygotowanie systemu oceny rezultatów, wyników i wpływu Efektywność / skuteczność działań  X Zmiany personalne i organizacyjne przerwały rozpoczęte prace. Planowane jest wdrożenie połączonego sytemu oceny rezultatów i wyników organizacji z systemem oceny realizacji celów przez pracowników.
Dywersyfikację źródeł finansowania poprzez zwiększenie przychodów ze źródeł pozabiznesowych Ład organizacyjny, finanse   V
Złożono kilka wniosków projektowych i uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację kilku z nich (łącznie z 7 różnych źródeł), jednak łącznie nie były to znaczne kwoty. Najważniejszą pozycją było finansowanie pozyskane z UE na CSR Award
Podpisanie kodeksu etycznego fundrisingu lub stworzenie samoregulacji w zakresie pozyskiwania funduszy i związanego z tym marketingu Finanse  X Rozpoczęto prace, jednak ostatecznie nie doprowadzono ich do finału.
2. WZMOCNIENIE DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI I ICH ZAANGAŻOWANIA POPRZEZ:      
Weryfikację mechanizmów udzielania informacji zwrotnych i zgłaszania skarg, wprowadzenie ewentualnych zmian oraz komunikacja wśród interesariuszy Dialog z interesariuszami   V Wprowadzono system ewaluacji projektów realizowanych przez pracowników . Nie rozwinięto systemu komunikacji Informacji zwrotnej wśród interesariuszy zewnętrznych.
Przeprowadzenie badań satysfakcji wśród wybranych grup interesariuszy, w tym pracowników Aspekty pracownicze  V  W 2013 roku zrealizowano badanie, które będzie powtarzane raz na dwa lata.
Rozwój działań w mediach społecznościowych Dialog z interesariuszami V
Jest monitorowany poprzez ocenę liczby odbiorców Fanpage i +poziom aktywności. W 2014 roku nastąpił również rozwój obecności i kontaktu z interesariuszami FOB poprzez Twittera i Linkedin.
Rozwinięcie współpracy z wolontariuszami/kami i stażystami/tkami – min.2 stażystów rocznie Aspekty pracownicze  V
1 stażysta w roku 2013 oraz 3 stażystów w 2014 . Przy Karcie Różnorodności w latach 2013- 2014 r. pracowały 2 wolontariuszki.
Przeprowadzenie badania potrzeb i oczekiwań związanych z wybranymi organizowanymi inicjatywami Dialog z interesariuszami  V
Badanie potrzeb odbywa się poprzez rozmowy z głównymi interesariuszami przy okazji inicjatyw – projektów realizowanych w ramach Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności, zostało również wdrożone przy okazji dorocznych konferencji FOB w 2013 i 2014 roku.
3. ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI I DZIAŁAŃ NA RZECZ RESPEKTOWANIA PRAW CZŁOWIEKA POPRZEZ:      
Wprowadzenie procedur pozwalających na weryfikację uwzględniania kwestii płci i różnorodności w projektach/programach realizowanych przez FOB Prawa człowieka   V W 2014 roku rozpoczęto prace nad stworzeniem procedur antydyskryminacyjnych, które zostaną wprowadzone w 2015 roku. Ponadto kwestie związane z różnorodnością zostały zawarte w Kodeksie Etyki.
Włączenie informacji antydyskryminacyjnych, antymobbingowych w materiały dla nowych pracowników Prawa człowieka, aspekty pracownicze  X Procedury wprowadzone w 2015 roku zostaną dołączone do materiałów dla nowych pracowników.
Przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie praw człowieka, różnorodności, dyskryminacji Prawa człowieka, aspekty pracownicze  V
Odbyło się pierwsze z zaplanowanego cyklu szkoleń; kolejne, już w 2015 roku, mają przygotować do wprowadzania procedur.
Przekazanie informacji związanych z przestrzeganiem praw człowieka kierowane dostawcom współpracującym z FOB-em, w tym przedstawienie klauzul etycznych Prawa człowieka, łańcuch dostaw   V Partnerzy Wspierający FOB, czyli główni dostawcy usług, mają w ramach umów zapisy dotyczące przestrzegania zasad etycznych.
Zwiększenie liczby sygnatariuszy Karty Różnorodności o 100% oraz wypracowanie materiałów wspierających jej wdrażanie Prawa człowieka V Liczba zwiększona o 137% (z 43 na koniec 2012 do 102 na koniec 2014). By pomóc sygnatariuszom we wdrażaniu zasad Karty, została przygotowana praktyczna publikacja „Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności”

4. ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ POPRZEZ:

 

     
Uspójnienie i rozwinięcie metod stosowanych w zarządzaniu rozwojem wiedzy oraz rozwojem kompetencji Aspekty pracownicze   V Oprócz istniejących elementów – m.in. dostępu do funduszu szkoleń, systematycznego budowania zasobów wiedzy (biblioteki elektronicznej i tradycyjnej), wprowadzono nowy, zgrywalizowany system punktów wiedzowych. W 2015 rozpoczęto prace nad jego optymalizacją i wypracowaniem systemu oceny kompetencji pracowników.
Udoskonalenie systemu zgłaszania skarg i uwag przez pracowników oraz ich rozpatrywania Dialog z interesariuszami   V Powstało miejsce anonimowego zgłaszania pytań i uwag, jednak po kilku miesiącach przestało funkcjonować. Funkcjonuje system spotkań bezpośrednich z Zarządem.
Przeszkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy jako element BHP Aspekty pracownicze  X Udało się pozyskać partnera do tego działania, jednak z uwagi na trudności w znalezieniu dogodnego terminu, realizację przełożono na 2015 rok.
Włączenie celów związanych z rozwojem wiedzy do celów rocznych pracowników Rozwój kapitału intelektualnego  V
Zostało rozwiązane poprzez zgrywalizowany system punktów wiedzowych, gdzie każdy z pracowników ma do zdobycia określoną liczbę pkt rocznie. Trwają prace nad jego dalszą optymalizacją.
Podtrzymanie istniejących świadczeń dodatkowych i elastycznego czasu pracy Aspekty pracownicze V Na podstawie istniejących regulaminów i procedur pracownicy mają dostęp do szkoleń i świadczeń dodatkowych takich jak np. ekwiwalent za urlop, fundusz wiedzowy, itd. System świadczeń dodatkowych będzie optymalizowany w 2015 roku.
5. ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO      
Rozwój systemu zarządzania wiedzą w organizacji Aspekty pracownicze V W organizacji funkcjonują różne rozwiązania sprzyjające rozwojowi i zarządzaniu wiedzą jak np. stanowisko menadżerki ds. zarządzania wiedzą, rozwiązania informatyczne – evernote, spotkania wiedzowe, fundusz wiedzowy itp.
Przygotowanie m.in. 4 publikacji (poza Raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki) angażujących przedstawicieli głównych grup interesariuszy Dialog z interesariuszami  V

Zobacz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/publikacje-fob/

http://raport.odpowiedzialnybiznes.pl/2013/rozwoj-wiedzy-o-csr/

 

Organizacja m.in. 4 spotkań z ekspertami i ekspertkami CSR Dialog z interesariuszami  V

http://raport.odpowiedzialnybiznes.pl/2013/fob-i-firmy/

 

6. UDZIAŁ W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO POPRZEZ:      
Wprowadzenie procedur antykorupcyjnych oraz przeszkolenie pracowników w tym zakresie Aspekty pracownicze, uczciwe praktyki rynkowe  X Powiązane z kodeksem etycznym (patrz uwagi przy nim).
Wprowadzenie zasad dotyczących wypracowywania i komunikowania stanowisk/opinii w kwestiach związanych ze społeczną odpowiedzialnością Zaangażowanie społeczne, efektywność/skuteczność działań X Nie powstał system wypracowywania stanowisk w konsultacji z Zarządem i partnerami Strategicznymi FOB. Cel będzie realizowany w ramach nowoprzyjętej Strategii FOB.
Współpracę z instytucjami publicznymi oraz administracją publiczną w ramach stałych zespołów, grup roboczych oraz konsultacje, jak również patronaty i partnerstwa przy inicjatywach Zaangażowanie społeczne V Obecność i aktywny udział w projektach Ministerstwa Gospodarki Wizji 2050 i Zespole ds. CSR oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczne patronaty i partnerstwa.
Kontynuację zaangażowania w sprawy III sektora poprzez członkostwo w OFOP-ie, udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji wspierających i aktywny udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych Zaangażowanie społeczne V Udział w pracach OFOP oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających oraz ds. równego traktowania. Aktywny udział w OFiP (warsztat nt. współpracy biznes-NGO)
Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej przy realizacji projektów Łańcuch dostaw V Zwiększyliśmy liczbę współpracujących z nami podmiotów ekonomii społecznej przy organizacji największych wydarzeń CSR.
7. DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE      
Zdobyć certyfikat ekobiuro/zielone biuro Środowisko naturalne  X Rezygnacja z celu – nakład pracy niewspółmierny do wywieranego wpływu środowiskowego, który jest minimalny
Ograniczyć zużycie papieru w biurze o 10 % Środowisko naturalne   V Cel został częściowo zrealizowany, w związku ze zmianami personalnymi istniała przerwa w jego monitorowaniu.
100% drukowanych publikacji powstaje na papierze makulaturowym Środowisko naturalne  V
Odpowiednie informacje znajdują się w każdej z publikacji
Wprowadzić systematyczny monitoring wydatków związanych z działaniami prośrodowiskowymi Środowisko naturalne, finanse  V Monitoring dotyczył przede wszystkim organizowanych wydarzeń. Zbyt duży nakład pracy w stosunku do efektów sprawił że zrezygnowano z monitoringu systemowego np. związanego z działalności biura FOB. W przyszłości będzie w ten sposób kontynuowany.
Neutralizacja emisji CO2 związanych z wybranymi wydarzeniami organizowanymi przez FOB oraz wynikających z podróży służbowych Środowisko naturalne  V Cel jest realizowany poprzez współpracę z organizacjami, które zapewniają offsetowanie CO2 w związku z wydarzeniami organizowanymi przez FOB. Nie jest realizowany w odniesieniu do podróży służbowych.