Indeks GRI

Wskaźnik GRI Standards Odniesienie do raportu
102-1 Nazwa organizacji O FOB
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi O FOB, Kluczowe osiągnięcia
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji O FOB
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej O FOB
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Zarządzanie i ład organizacyjny
102-6 Obsługiwane rynki O FOB
102-7 Skala działalności Zarządzanie i ład organizacyjny
102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Zrównoważone warunki pracy
102-9 Opis łańcucha dostaw FOB i interesariusze
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Brak istotnych zmian
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Organizacja dokłada wszelkich starań, żeby nie dopuścić do pojawienia się ryzyka związanego z jej działalnością. W przypadku obszaru środowiskowego organizacja nie stosowała specjalnych procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy O raporcie, System zarządzania organizacją, O FOB
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Słowo od prezeski, O FOB
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Słowo od prezeski
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Słowo od prezeski
102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań O FOB
102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Zrządzanie i ład organizacyjny
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację FOB i interesariusze
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy FOB i interesariusze
102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie O raporcie, FOB i interesariusze
102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Raporty finansowe FOB odnoszą się do całej organizacji. FOB nie ma oddziałów ani innych lokalizacji.
102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów O raporcie
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy O raporcie
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Brak istotnych zmian
102-49 Zmiany w raportowaniu O raporcie
102-50 Okres raportowania O raporcie
102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 06.2018
102-52 Cykl raportowania O raporcie
102-53 Dane kontaktowe O raporcie
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Indeks GRI w opcji Core
102-55 Indeks GRI Indeks GRI
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport nie podlegał zewnętrznej niezależnej weryfikacji
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Wszystkie zidentyfikowane aspekty są istotne dla organizacji
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Wyniki finansowe
201-4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Źródła finansowania działań FOB w podziale na kategorie
202-1 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej Zrównoważone warunki pracy
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Wyniki finansowe, Zrównoważone warunki pracy, Kluczowe osiągnięcia
204-1 Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych
401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia Zrównoważone warunki pracy
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Zrównoważone warunki pracy
401-3 Urlopy rodzicielskie Zrównoważone warunki pracy
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika O Raporcie
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Zrównoważone warunki pracy
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska Zrównoważone warunki pracy
412-2 Szkolenia pracowników w zakresie polityk i procedur poszanowania praw człowieka Zrównoważone warunki pracy
413-1 Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe Stopień realizacji celów z raportu za lata 2017-2018
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych W okresie raportowania nie odnotowano skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych