O raporcie

[102-1, 102-45, 102-50, 102-52, 102-53] Czwarty raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje dane za lata 2017-2018, zgodnie z przyjętym przez organizację dwuletnim cyklem raportowania.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym raportem można kierować do: dr Agaty Rudnickiej, ekspertki FOB, która zajmowała się przygotowaniem raportu.

[102-46] Ustalając istotność poszczególnych kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością brano pod uwagę:

  • Wytyczne i standardy zawarte w takich dokumentach jak: ISO 26 000, INGO Accountability Charter, Global Compact oraz Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative oraz wytyczne GRI w zakresie tematów i wskaźników istotnych dla sektora organizacji pozarządowych (GRI G4 sector disclosures for NGO’s, GRI Sustainability Topics for sectors including NGO’s)
  • Wymogi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania danych pozafinansowych
  • Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030
  • Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka ONZ
  • Kluczowe wyzwania i oczekiwania dla sektora pozarządowego zawarte m.in. w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych
  • Kryteria dobrego raportowania zdefiniowane w ramach inicjatywy Konkurs Raporty Społeczne
  • Ewaluację celów i planów podjętych w ramach poprzedniego raportu społecznego tj. za lata 2015-2016
  • Dialogu z Partnerami FOB oraz opinii interesariuszy na temat roli organizacji oraz dalszych kierunków jej działania wyrażonych w badaniu, w którym wzięło udział 37 osób

Wnioski, jakie płyną zarówno z przeprowadzonego dialogu jak i badania ankietowego pokazują, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu odgrywa rolę eksperta, który edukuje o CSR różne grupy interesariuszy. Działania organizacji zostały ocenione dobrze i bardzo dobrze przez respondentki i respondentów. Opinie osób biorących udział w badaniu potwierdzają zasadność prowadzonych aktywności oraz tematów, jakimi organizacja się zajmuje promując i upowszechniając wiedzę o społecznej odpowiedzialności oraz praktykach wspierających zrównoważony rozwój. Wyniki pokazują również, w jakich obszarach FOB może doskonalić swoje działania, by w większym stopniu spełniać oczekiwania interesariuszy oraz wypełniać swoją misję.

W raporcie odniesiono się do kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem organizacją jak i realizowanymi projektami i przedsięwzięciami. [102-47, 103-1]

Obszar poddany analizie w raporcie Aspekty Odniesienie w raporcie Wskaźniki GRI
Strategia Wartości, cele strategiczne

Wyniki ekonomiczne

Alokacja zasobów

Etyczne zasady w pozyskiwaniu funduszy

Monitorowanie, ocena i ewaluacja działań,

Zarządzanie i ład organizacyjny (w tym niezależność i przeciwdziałanie korupcji)

System zarządzania organizacją,

O FOB,

Zarządzanie i ład organizacyjny,

Wyniki finansowe,

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-12

102-15

102-18

102-47

201-1

Wpływ na rynek i otoczenie społeczne Edukacja i promocja CSR, inicjatywy edukacyjne

Angażowanie kluczowych interesariuszy,

Współpraca

O Raporcie,

FOB i interesariusze,

Relacje z otoczeniem zewnętrznym,

Kapitał ludzki,

Kluczowe osiągnięcia

 

102-2

102-42

102-43

102-44

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego Zatrudnienie

Szkolenia i edukacja

Różnorodność i równe szanse

Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn

Kapitał ludzki 102-8

202-1

401-1

401-2

401-3

404-1

404-3

405-2

412-2

 

[102-49] Staraliśmy się pokazać wszystkie dane, które dotyczą obszaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. W latach 2017-2018 zrezygnowano z przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących udziału zespołu w wydarzeniach branżowych, tematycznych oraz konferencjach w roli uczestniczek i uczestników. Zebrane informacje pokazują, że zespół FOB aktywnie uczestniczył w wydarzeniach oraz rozwijał swoje kompetencje biorąc udział w konferencjach oraz wydarzeniach różnych organizacji ze wszystkich sektorów. W latach 2017-2018 było to minimum 42 różnych wydarzeń poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i społecznej odpowiedzialności biznesu.

W raporcie nie pojawia się odrębna sekcja poświęcona kwestiom środowiskowym. Wynika to przede wszystkim z wielkości organizacji co przekłada się na ograniczone zasoby ludzkie i brak możliwości oddelegowania kogoś do bieżącej analizy i gromadzenia informacji. Nie oznacza to jednak braku działań na rzecz środowiska. FOB dąży do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko w swoich codziennych operacjach poprzez zwracanie uwagi na proces transportu (transport publiczny, gdzie jest to możliwe), organizację pracy biura (oszczędność papieru, wydruk na papierze ekologicznym, digitalizacja materiałów, segregacja odpadów, odpowiednia konserwacja i użytkowanie sprzętu komputerowego, korzystanie z kuriera rowerowego po Warszawie), organizację wydarzeń FOB z dbałością o aspekty środowiskowe jak przyjazny środowisku catering, możliwość dojazdu komunikacją publiczną itp.

W 2018 FOB rozpoczął przygotowania do opracowania swojego pierwszego raportu wpływu. W momencie publikowania niniejszego raportu trwają prace nad określeniem wskaźników i zbieraniem danych, które pozwolą na opracowanie kompleksowego materiału obejmującego najważniejsze obszary aktywności organizacji w odniesieniu do jej wpływu. Rozważamy także możliwość weryfikacji kolejnego raportu społecznego przez zewnętrznego audytora, zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Zespół raportujący

Agata Rudnicka oraz Marzena Strzelczak, Izabela Zielińska, Agnieszka Siarkiewicz we współpracy z Zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dziękujemy Marii Ibisz i Marcie Orzęckiej z Zespołu Doradztwa ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu firmy Deloitte za konsultacje dotyczące zastosowania metodyki oraz wskaźników GRI.