Organizacje pozarządowe

W ramach VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 8-9 września 2017 FOB organizował panel dyskusyjny Wolontariat Pracowniczy - narzędzie dla biznesu czy dla społeczności. Była to jedyna sesja w ramach OFIP dotycząca wolontariatu.

Podczas panelu rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w wolontariacie pracowniczym na styku działań biznesu i organizacji społecznych. Czy organizacje społeczne mogą i czy w ogóle powinny otwierać się na wolontariat pracowniczy, czy istnieją sprawdzone kanały komunikacji między społecznościami a biznesem, czy pracownik – lider grupy wolontariatu pracowniczego wie jak pracować ze społecznością, czy powinien być częścią tej społeczności i czy wolontariat pracowniczy może być narzędziem, z którego mogą świadomie i efektywnie korzystać organizacje pozarządowe.

Braliśmy udział także w innych wydarzeniach dotyczących tematyki wolontariatu pracowniczego: Konferencji Wolontariat pracowniczy - spojrzenie z różnych stron (Gdańsk 4.12.2017),  Konferencji Wolontariat w mieście (Warszawa 29.11.2017)

Jesteśmy członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających. Branżowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Eksperci FOB biorą udział między innymi w pracach w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji.