System zarządzania organizacją

28 czerwca 2017 r. podczas walnego zebrania członków i członkiń stowarzyszenia wybrano nową prezeskę FOB. Funkcję prezeski objęła Dominka Bettman.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to wartość, która jest mi bliska od dawna nie tylko w myśleniu, ale i w działaniu. Z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuję od kilku lat i jest to dla mnie zaszczyt, że od dziś moje zaangażowanie nabierze jeszcze większego znaczenia. Strategiczne zarządzanie największą i najdłużej działająca pozarządową  organizacją w Polsce zajmując się społeczną odpowiedzialnością biznesu to dla mnie ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do reprezentacji organizacji w środowisku biznesu, jego otoczenia, a także reprezentacji wartości, którym służy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i realizacji jego misji: inspirowania biznesu, który zmienia świat, łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

powiedziała na początku swojej kadencji prezeska FOB Dominika Bettman

W latach 2017-2018 nie zaszły zmiany związane ze sposobem zarządzania organizacją. Dbałość o kapitał ludzki i intelektualny oraz zarządzanie partycypacyjne to kluczowe elementy dla systemu zarządzania organizacją. Okres raportowania to również dwa ostatnie lata realizacji przyjętej w 2015 roku strategii. Obszarami priorytetowymi wynikającymi z dokumentu są:

WZORCE

FOB działając na rzecz odpowiedzialności w biznesie, wyznacza wzorce zrównoważonego życia społeczno-gospodarczego w Polsce.

OPINIOTWÓRCZOŚĆ

FOB jako ekspert w zakresie CSR/zrównoważonego rozwoju inicjuje i zabiera głos w debacie publicznej.

PRZEJRZYSTOŚĆ

FOB buduje pozycję wiarygodnego partnera na rzecz zwiększania przejrzystości biznesu(ujawnianie danych pozafinansowych, w tym raportowanie, uwzględniające oczekiwania interesariuszy i odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości) poprzez przenoszenie trendów światowych, edukację oraz wskazywanie najlepszych praktyk.

EDUKACJA

FOB aktywnie kształtuje edukację na temat odpowiedzialności w biznesie przyszłych i obecnych menedżerów.

ZARZADZANIE

FOB jest organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, transparentny i odpowiedzialny, wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/ek.

Jednym z głównych interesariuszy FOB jest biznes i w związku z tym organizację zaliczyć można to tzw. business-oriented NGO (organizacja pozarządowa zorientowana na współpracę z biznesem). Badamy potrzeby i oczekiwania biznesu oraz staramy się dostosowywać zakres oferowanych usług i inicjatyw do zapotrzebowania płynącego z rynku. Jedną z takich działalności są szkolenia zapoczątkowane w 2016 roku i prowadzone również w latach obejmujących okres raportowania. Wdrożyliśmy umowę o współpracy z partnerami porządkując kwestie formalne. Nasz system zarządzania jest elastyczny co pozwala na optymalne zintegrowanie potrzeb naszych partnerów biznesowych z naszymi możliwościami.

Dbamy o relacje wewnątrz organizacji starając się zapewniać Zrównoważone warunki pracy poprzez wdrażanie i przestrzeganie zapisów związanych z przestrzeganiem etyki, różnorodności i dobrej praktyki działania dla organizacji pozarządowych. Do dokumentów regulujących system zarządzania organizacją, obok tych wymaganych prawem, należą m.in.: Kodeks Standardów Etycznych, Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych czy Karta Różnorodności.