FOB i interesariusze

[102-42] Interesariusze to kluczowe ogniwo, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów organizacji. Dla FOB kontakt i współpraca z różnymi grupami interesariuszy jest podstawą funkcjonowania i realizowania planowanych projektów i inicjatyw. Od początku istnienia organizacja przykłada szczególną wagę do budowania relacji z różnymi grupami obecnymi w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Pozwala to na planowanie działań adekwatnych do potrzeb i oczekiwań obu stron, monitorowanie zasadności ponoszonego wysiłku oraz tworzenia przestrzeni dla nowych przedsięwzięć. FOB zidentyfikowało w procesie dialogu wewnętrznego oraz z partnerami organizacji grupy swoich interesariuszy oraz określiło, które z nich są kluczowe dla realizacji misji, celów statutowych oraz strategii. Organizacja dokonuje regularnego przeglądu mapy interesariuszy przy okazji tworzenia lub rewidowania swojej strategii.

[102-40]

Do grup, z jakimi organizacja współpracuje najczęściej obok biznesu są: administracja publiczna, uczelnie wyższe oraz media. Więcej na temat rezultatów naszych wspólnych działań znaleźć można w części Kluczowe osiągnięcia.

Dbając się o stały kontakt z interesariuszami odpowiadamy na bieżąco na wszelkie pytania płynące z otoczenia zewnętrznego oraz wprowadziliśmy otwarty system komunikacji w Zespole. Staramy się oceniać efekty naszych działań prowadząc działania ewaluacyjne (system ankiet ewaluacyjnych po wydarzeniach, badanie opinii partnerów Programu Partnerstwa czy sygnatariuszy Karty Różnorodności). Jesteśmy otwarci na pomysły płynące z różnych sektorów oraz wspieramy różnych partnerów w realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Chcąc umożliwić dostęp do informacji o organizacji oraz zapewnić kontakt z interesariuszami mamy kilka kanałów dotarcia w sieci. Są to strona organizacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl, Fanpage Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Karty Różnorodności, Ligii Odpowiedzialnego Biznesu, profil na Twitterze, profil na LinkedIn oraz  Newsletter Respo.

W latach 2017-2018 kontynuowano sprawdzone we wcześniejszych latach metody budowania i rozwijania relacji z interesariuszami organizacji. Zdecydowano także o otwarciu nowego kanału komunikacji jakim jest Instagram. Decyzja podyktowana była rosnącym zainteresowaniem tym medium społecznościowym oraz potencjałem poszerzenia grupy odbiorców działań FOB, wśród jego użytkowników.

W tabeli poniżej przedstawiono zakres realizowanych aktywności adresowanych do interesariuszy.

[102-43] Dialog i angażowanie interesariuszy

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu, (w każdy poniedziałek i zawsze na koniec każdego miesiąca), półroczne rozmowy ewaluacyjne z dyrektorką generalną, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem podczas półrocznych spotkań podsumowująco-planujących oraz na życzenie pracowników/pracowniczek.
Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne dotyczące aktualnej współpracy.
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne.
Członkowie i członkinie stowarzyszenia FOB Zebrania Członków i Członkiń  wg potrzeb w celu omówienia bieżących spraw FOB (średnio raz na kwartał) oraz Walne Zebranie Członków / Członkiń (raz w roku w czerwcu).

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby.

Firmy współpracujące z FOB w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Spotkania, coroczne rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania, ankiety, newsletter, zapraszanie do udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach w charakterze ekspertów.
Inne firmy Konferencje, debaty, panele, szkolenia, zaproszenia do publikacji.
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB Bieżące informacje zwrotne.
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach Zespołu ds.  Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz będących jego częścią grupach roboczych, jak też w innych inicjatywach administracji związanych z CSR, m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Statystycznym,  włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB i inne), udział w pracach jury konkursów np. Raporty Społeczne czy Ludzie, którzy zmieniają biznes; szkolenia prowadzone przez FOB dla Pracownic i Pracowników administracji.
Pracownicy i pracownice naukowi/-e Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach.
Studenci i studentki www.lob.org.pl i fanpage LOB, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, staże i wolontariat.
Media i dziennikarze/ dziennikarki Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności.
Inne organizacje pozarządowe Wspólne przedsięwzięcia, udział w spotkaniach dotyczących sektora, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, przynależność do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji ze współpracy międzysektorowej oraz współpracy z biznesem.