Kapitał ludzki

Ludzie są wartością każdej organizacji, dla małych organizacji są kluczowym zasobem. Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu zmotywowany, merytoryczny i zintegrowany zespół to kluczowy czynnik sukcesu. Pracowniczki i pracownicy FOB to wysokiej klasy specjaliści którzy dbają o własny rozwój, a swoją otwartością i kreatywnością wspierają realizację ambitnych celów organizacji. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu możliwe jest wypełnienie misji oraz inicjowanie kolejnych ważnych dla polskiego CSR projektów. Trwałość zespołu i jego stały rozwój decydują o możliwościach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Mając tego świadomość FOB stara się zapewnić stabilne warunki pracy oraz zasady pozwalające na rozwój zawodowy oraz samorealizację.

Zrównoważone warunki pracy

Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapewnienie zrównoważonych warunków pracy jest priorytetem. FOB jest pracodawcą dbającym o stabilność zatrudnienia poprzez oferowanie, w zdecydowanej większości, umów o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym). Daje przestrzeń do rozwoju. Jest otwarty na potrzeby i zmieniające się oczekiwania zespołu. Pracowniczki i pracownicy mogą korzystać z elastycznych form zatrudnienia, a ich praca, tam gdzie to możliwe, ma charakter zadaniowy. Inne typy umów wynikają ze specyficznych potrzeb czy sytuacji organizacji w danym okresie.

Na koniec okresu raportowania struktura zatrudnienia w FOB przedstawiała się następująco:

[102-8, 401-3] Na koniec 2018 roku w FOB zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 14 pracowniczek i 2 pracowników, w tym 12 osób na czas nieokreślony, 4 osoby na czas określony, wszyscy na pełny etat, przy czym w związku z urlopami rodzicielskimi w tym okresie 2 osoby zespołu pozostawały nieobecne w pracy. Średni staż pracy w FOB wynosił 3 lata i 10 miesięcy. W poprzednim raportowanym okresie tj. 2015-2016, średni staż pracy w FOB wyniósł 3 lata i 5 miesięcy.

Struktura wieku przedstawiała się następująco

  • >50 roku życia – 1 osoba
  • 30-50 rok życia – 9 osób
  • <30 roku życia – 4 osoby

[401-1] Dodatkową informacją o strukturze zatrudnienia jest wskaźnik fluktuacji 12,50 % w 2017 i 14,28 % w 2018) przedstawiony w podziale na grupy wiekowe i płeć w poniższej tabeli.

Odejścia Wskaźnik fluktuacji 2017 Wskaźnik fluktuacji 2018 Liczba osób, które odeszły z FOB 2017 Liczba osób, które odeszły z FOB 2018 Liczba osób, które zostały zatrudnione w 2017 Liczba osób, które zostały zatrudnione w 2018
Grupa wiekowa <30 0,00% 0,00% 0 0 1 0
Grupa wiekowa 30-50 12,50% 14,28% 2 2 2 0
Grupa >50 0,00% 0,00% 0 0 0 0
Kobieta 12,50% 7,14% 2 1 1 0
Mężczyzna 0,00% 7,14% 0 1 2 0

Z latach 2017-2018 z FOB na stałe współpracowało pięć ekspertek zewnętrznych. W ostatnim okresie raportowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu nie współpracowało z wolontariuszkami i wolontariuszami. W ostatnim okresie raportowania FOB nie organizował płatnych miesięcznych staży.

Drugim wskaźnikiem związanym z organizacją pracy jest absencja. W roku 2017 wskaźnik wyniósł: 10,97% a w 2018 3,96% (wzrost absencji w 2017 był spowodowany długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi pracowniczek w ciąży).

Na dz. 31-12-2017 w FOB było zatrudnionych 16 osób, w tym 2 osoby odeszły z pracy a zatrudniono 3 nowe osoby. W ramach procesów rekrutacyjnych w 2017 r. do FOB aplikowało 77 osób.

Na dz. 31-12-2018 w FOB było zatrudnionych 14 osób, w tym 2 osoby odeszły, nikt nowy nie został zatrudniony.

Będąc małą organizacją dbamy o to, aby każdy mógł wnieść wartość do organizacji. W związku z tym staramy się zapewnić dużą samodzielność na poszczególnych stanowiskach przy jednoczesnym wsparciu i koordynacji pracy przez osoby zarządzające. Aby taki sposób funkcjonowania sprawdzał się w praktyce wspieramy nasze procesy korzystając z narzędzi do planowania i zarządzają projektami. Korzystamy z Trello, CiviCRM (w mniejszym stopniu) oraz kalendarza Google. Tam, gdzie jest to możliwe, korzystamy z rozwiązań open source i/lub darmowych. W przypadku używania narzędzi/programów komercyjnych, wnosimy za nie stosowne opłaty i korzystamy zgodnie z udzieloną licencją. Korzystamy również ze wsparcia firm udzielanego za pośrednictwem Fundacji Techsoup.

Strategicznym kierunkiem rozwoju dla organizacji jest bycie ekspertem w swoim obszarze. Wypełniając nasze zobowiązanie względem interesariuszy zwracamy szczególną uwagę na dzielenie się wiedzą oraz sposób zarządzania. Częścią naszej kultury organizacyjnej jest otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji oraz na dzielenie się nimi z naszymi interesariuszami. Modelowym rozwiązaniem, do którego dążymy jest bycie organizacją uczącą się.

Sprzyja temu styl zarządzania, który jest przejrzysty i partycypacyjny. Każda osoba z zespołu ma zapewnioną swobodną przestrzeń do podzielenia się swoimi wątpliwości czy do wskazania nowych pomysłów związanych z podejmowaniem decyzji. Osoby decyzyjne są w stałym kontakcie z całym Zespołem. Dzieleniu się wiedzą sprzyjają regularne spotkania oraz różnorodne kanały komunikacji wewnętrznej. Wszyscy mają dostęp do bieżących informacji oraz postępów w poszczególnych projektach dzięki regularnym spotkaniom z osobami koordynującym poszczególne inicjatywy.

Ważną zasadą dla FOB jest konsensus. Szukamy takich rozwiązań i staramy się podejmować decyzje, które są korzystne dla wszystkich zainteresowanych. Partycypacyjny charakter zarządzania widoczny jest również na poziomie ustalania celów organizacji na każdy rok, co dzieje się przy aktywnym udziale wszystkich z FOB. Równie istotne jest monitorowanie stopnia osiągnięcia celów w czasie dedykowanemu temu spotkaniu.

Kładziemy nacisk na optymalizowanie polityki elastycznego czasu pracy oraz zapewnienie równych szans. Odpowiadamy na zindywidualizowane potrzeby pracowników zapewniając:

  • możliwość rozpoczynania i kończenia dnia pracy poza standardowymi godzinami 9-17,
  • okresowe lub stałe zmniejszenie wymiaru etatu,
  • możliwość wykonywania części zadań zdalnie spoza biura.

W raportowanym okresie nikt z pracowników i pracowniczek czy wolontariuszy i wolontariuszek nie uległ wypadkowi ani urazowi, nie stwierdzono także obrażeń ciała, chorób zawodowych, a liczba straconych w związku z tym dni pracy wynosi 0.

[103-2] FOB respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE) oraz zapisy opracowanej na potrzeby Organizacji Polityce Rekrutacji.

[401-2] Istniejący w organizacji system wynagrodzeń zależy od stanowiska i związanego z nim zakresu obowiązków, doświadczenia, kompetencji, stażu pracy oraz zaangażowania pracownika i pracowniczki. Zasady te dotyczącą osób zatrudnionych w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takie same zasady obowiązują osoby zarządzające. Wszyscy pracownicy i pracowniczki, niezależnie od płci, otrzymują dodatkowe świadczenia w formie funduszu szkoleniowego oraz świadczenia urlopowego. Z funduszu szkoleniowego w 2017 r. skorzystało 44,44 % osób a w 2018 r. 35,71 %. Z kolei ze świadczenia urlopowego skorzystało 82,35% uprawnionych w 2017 i 93,75 % 2018 roku (pozostałe osoby, w szczególności osoby na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, macierzyńskich, wychowawczych, nie korzystały z dwutygodniowych urlopów, w związku z czym nie przysługiwało im świadczenie urlopowe). FOB nie prowadzi programów emerytalnych dla pracowników, natomiast pracownicy i pracownice oraz ich bliscy mogą korzystać z dodatkowej opieki medycznej w firmie POLMED na bardzo preferencyjnych warunkach.

[405-2] W 2017 na stanowiskach koordynatorskich stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wyniósł 0,98 a w 2018 wyniósł 0,90. Na menedżerskich stanowiskach stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wyniósł 1,08 w 2017 i w 2018.

Łącznie (średnia z dwóch lat) na stanowiskach koordynatorskich stosunek wyniósł 0,94 a na menedżerskich wyniósł 1,08.

Na stanowiskach asystenckich w 2017 r. i w 2018 r. pracował 1 mężczyzna (asystent). W 2017 r. i w 2018 r. nie zatrudniano żadnej kobiety na stanowisko asystentki. Na stanowiskach dyrektorskich w 2017 i w 2018 pracowały kobiety.

W 2018 r. przeprowadzono w organizacji dwa ankietowe badania satysfakcji pracowniczej. Pierwsze badanie zakończyło się 31-01-2018, drugie 17-12-2018. Dzięki temu pracownicy i pracowniczki mieli możliwość wyrażenia swoich opinii, a Pracodawca z kolei otrzymał cenną porcję informacji o tym, co się sprawdza w organizacji, a co może wymagać poprawy.

W badaniach pozytywnych opinii zgłosiło więcej pracowników i pracowniczek niż opinii negatywnych (90% ankietowanych zgłosiło pozytywne opinie), a wśród odpowiedzi przewijały się takie wskazania jak: możliwość realizacji ciekawych projektów, rozwój zawodowy, „propracownicze rozwiązania” (bonusy, dodatkowe dni wolne, elastyczny czas pracy). Badania wykazały wysoki poziom satysfakcji pracowniczek i pracowników FOB.