Wyniki finansowe

[102-5] Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest stowarzyszaniem, którego głównym celem jest realizacji misji społecznej. Chcąc osiągnąć cele związane z rozwojem społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacja stara się zarządzać finansami w sposób zapewniający jej trwałość. Stabilność i płynność finansowa oraz różnorodne źródła finansowania to cel ekonomiczny umożlwiający realizację misji i strategii.

FOB przestrzega regulacji prawnych odnoszących się do zasad finansowych w Polsce.

Obszar aktywności ekonomicznej FOB regulowany jest obowiązującym przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z 29 września (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Dokumenty finansowe w tym przede wszystkim sprawozdanie finansowe sporządzane są w oparciu o założenie trwałości działań organizacji. W momencie przygotowywania raportu nie istniały żadne przesłanki wskazujące na ryzyko przerwania ciągłości działania. Dodatkowo, organizacja posiada rezerwę finansową, która zapewnia jej płynność finansową w sytuacji, kiedy odnotowany byłby spadek przychodów. Corocznie przygotowywany budżet uwzględnia przychody oraz koszty a także rezerwę finansową na dodatkowe przedsięwzięcia co umożliwia elastyczność w podejmowaniu decyzji. Powiązanie budżetu z planem przepływów pieniężnych oraz źródłami finansowania zwiększa stabilność działań FOB.

Racjonalność decyzji finansowych wsparta jest dodatkowo zasadami kontroli wewnętrznej (Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Stowarzyszeniu). Uniemożliwiają one tworzenie kosztów pozostających poza założeniami budżetowymi, bez zgody osób zarządzających. W organizacji istnieje system miesięcznego i kwartalnego monitoringu stopnia realizacji budżetu oraz stanu finansów. Odrębne procedury (uwzględniające wymagania grantodawców) regulują wydatkowanie środków pozyskanych z grantów. Każdy z pracowników i pracowniczek Forum jest również odpowiedzialny za planowanie i realizację zgodnie z planem odpowiedniej części budżetu

[201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

2017 2018
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 1 682 150,68 zł 2 027 236,82 zł
Podzielona wartość ekonomiczna 1 612 452,05 zł 2 145 665,50 zł
Koszty operacyjne
(do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności finansowej oraz koszty finansowe i pozostałe)
466 327,31 zł 855 035,28 zł
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 1 146 124,74 zł 1 290 630,22 zł
wynagrodzenia netto - umowy o pracę 669 711,68 zł 740 641,32 zł
wynagrodzenia netto - umowy zlecenia i o dzieło 20 053,57 zł 31 807,79 zł
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 369 672,49 zł 412 537,11 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 86 687,00 zł 105 644,00 zł
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona-wartość ekonomiczna podzielona) 69 698,63 zł -118 428,68 zł

Na przychody organizacji składają się środki pochodzące z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

2017 2018
Przychody z działalności statutowej 141 385,11 zł 80 005,40 zł
przychody z działalności gospodarczej 1 496 127,33 zł 1 905 982,27 zł
pozostałe przychody operacyjne 93,87 zł 6 443,80 zł
przychody finansowe 4 654,51 zł 5 027,10 zł

Z uwagi na status OPP FOB otrzymuje od państwa ulgę w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

2017 2018
Suma aktywów i pasywów 1 398 216,26 zł 1 242 988,03 zł

Przychody Forum Odpowiedzialnego Biznesu w podziale na źródła finansowania

Intensywność współpracy z sektorem biznesowym przekłada się na wymiar finansowy. Jest to możliwe dzięki prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpłatnej. Pozyskanie środków możliwe jest poprzez ofertę kierowaną do biznesu za pośrednictwem programów FOB takich jak: Program Partnerstwa, Liga Odpowiedzialnego Biznesu czy targi i konferencje. FOB jest organizacją OPP. W okresie raportowania przychody z 1% to jedynie 5 zł 40 gr.; jak pokazują dane, nie ma praktycznie wpływu na strukturę przychodów.

Źródła finansowania działań FOB w podziale na kategorie

2017 % 2018 %
Firmy (Program Partnerstwa) 1 250 260,16 zł 95,55% 1 410 178,00 zł 99,99%
Fundusze Europejskie 57 934,90 zł 4,43% 0,00 zł 0%
Inne (składki członkowskie, 1%) 360,00 zł 0,02% 5,40 zł 0,01%

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów znaleźć można w poniższej tabeli.

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe

2017 % 2017 %
Koszty realizacji zadań statutowych 841 843,45 zł 53,53% 883 653,15 zł 41,76%
Koszty działalności gospodarczej 375 638,62 zł 23,89% 827 463,20zł 39,11%
Koszty administracyjne 351 303,42 zł 22,34% 397 668,97 zł 18,79%
Koszty finansowe i pozostałe 3 776,70 zł 0,24% 7 101,93 zł 0,34%

Do organizacji nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszeń standardów i regulacji pozyskiwania funduszy i komunikacji marketingowej. Zgłaszane bywają pytania o zasady udziału w Programie Partnerstwa – odpowiadamy na nie na bieżąco w mailach oraz informujemy poprzez swoją stronę internetową.