Zarządzanie i ład organizacyjny

[103-2] Dokumentem regulującym system zarządzania organizacją jest Statut, w którym zawarto najważniejsze informacje o strukturze organizacyjnej, kompetencjach i odpowiedzialności.

Cele dotyczące działalności operacyjnej na najbliższe lata zawarte zostały w strategii FOB na lata 2015-2018. Zarząd organizacji odpowiada za realizację strategii, którą wyznacza Walne Zebranie Członków. Zarząd odpowiada również za zatwierdzanie celów i polityk zgłaszanych przez Dyrektorkę Generalną. Dyrektora Generalna odpowiedzialna jest również za ewaluację celów oraz wyników Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Sprawne zarządzanie organizacją reguluje zestaw dokumentów, określających zasady funkcjonowania procesów oraz rozwijania zasobów ludzkich takich jak:

 • Regulamin pracy
 • Regulamin rekrutacji pracowników
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym
 • Regulamin wynagradzania
 • Regulamin funduszu premiowego
 • Regulamin funduszu szkoleniowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Polityka bezpieczeństwa danych FOB
 • Polityka prywatności  i przetwarzania danych osobowych
 • Polityka zakupowa
 • Polityka środowiskowa

[102-18] Na koniec 2018 roku Stowarzyszenie liczyło 38 członków. Walne Zebranie Członków i Członkiń, w 2017 wybrało nowy Zarząd. Na dzień 31-12-2018 skład zarządu liczył 6 osób:

 • Dominika Bettman – prezeska zarządu,
 • Krzysztof Kaczmar – członek zarządu,
 • Monika Kulik – członkini zarządu,
 • Aneta Jaworska-Rutkowska – członkini zarządu,
 • Irena Pichola- członkini zarządu,
 • Marzena Strzelczak – członkini zarządu.

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia (działalność pro-bono), przyjmując funkcję w zarządzie FOB, członkowie podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów. Formalnie członkinie i członkowie Zarządu nie należą do zespołu FOB wyjątkiem od tej zasady jest Marzena Strzelczak, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu jako Dyrektorka Generalna.

Zarząd posiada osobny adres e-mail, na który pracownicy i pracowniczki mogą przesyłać wszelkie uwagi, rekomendacje i zapytania. Dodatkowo,  Zarząd spotyka się z pracownikami i pracowniczkami na spotkaniach bezpośrednich raz na pół roku tzw. spotkania podsumowująco-planujące lub częściej jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba. Członkowie i członkinie FOB mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Zarządem także podczas Walnego Zebrania Członków i Członkiń, które odbywa się raz w roku.

Nad prawidłowością działań FOB czuwa Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia oraz kontrola jego gospodarki finansowej i majątkowej. Od czerwca 2015 r. tworzą ją:

 • Przemysław Oczyp,
 • Bartłomiej Roch-Remisko
 • Tomasz Trabuć

Ich działalność jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem w organizacji.

W składzie  Zarządu FOB w okresie 2017-2018 było 7 osób: 6 kobiet i 1 mężczyzna. Wszyscy mieszczą się w przedziale wieku 30-60 lat. 21 sierpnia 2018 roku rezygnację z funkcji członkini zarządu złożyła Barbara Tęcza. W Komisji Rewizyjnej są 3 mężczyźni, w takim samym jak Zarząd przedziale wieku.