Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą jest konieczne w organizacji, której misją jest jej upowszechnianie. Pogłębianie wiedzy, jej utrwalanie i dzielenie się zajmuje centralne miejsce w zarówno na poziomie operacyjnym, jak i w strategii organizacji eksperckiej, którą chce być FOB. Stałe kontakty i współpraca FOB z największymi organizacjami specjalizującymi się w tematyce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu ułatwiają dostęp do wiedzy i najnowszych trendów w tym zakresie. Model zarządzania wiedzą podlega ciągłym zmianom i w dużej mierze zależy od pracownic i pracowników.

Na system zarządzania wiedzą składają się:

  • fundusz szkoleniowy (w tym: sfinansowanie bądź dofinansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach, kursach, dofinansowanie studiów podyplomowych, zakup książek związanych z tematyką odpowiedzialnego biznesu i/lub tematami, w których dana osoba chciałaby się rozwijać). Osoba zainteresowana skorzystaniem z danego elementu funduszu zgłasza swoją propozycję do bezpośredniej przełożonej, a po otrzymaniu akceptacji może rozpocząć proces realizacji. W roku 2017 budżet na cele szkoleniowe wyniósł  23.166,66 zł i skorzystało z niego  8 osób na łączną kwotę 9.808,51 zł. W roku 2018 pula środków wyniosła 20.583,33 zł, z której skorzystało  5 osób na kwotę  7.495,09 zł.
  • dzielenie się wiedzą w ramach Zespołu na temat ważnych wydarzeń czy podejmowanych tematów w czasie regularnych spotkań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Służy to zarówno bieżącemu dokształcaniu, jak również inicjowaniu nowych projektów i przedsięwzięć na tematy aktualne w debacie społeczno-gospodarczej
  • infrastruktura czyli zasoby wiedzy materialne (w postaci książek i publikacji polskich i zagranicznych zgromadzonych w bibliotece wewnętrznej FOB) oraz zasoby elektroniczne (gromadzone na dysku wewnętrznym i w programie Evernote)
  • monitorowanie i ewaluacja rozwoju pracowniczek i pracowników w czasie indywidualnych spotkań z Dyrektorką Generalną. Rozmowy ewaluacyjne odbywają się raz na pół roku w oparciu o przygotowany i wypełniany przez wszystkich kwestionariusz. W czasie spotkania omawiane są osiągnięcia danej osoby, czyli stopień realizacji założonych celów, w tym celów rozwojowych. Rozmowa z przełożoną to również okazja do podzielenia się uwagami czy zgłoszenia nowych pomysłów związanych z rozwojem organizacji oraz osobistym rozwojem zawodowym.

Dzielenie się wiedzą

W ramach dzielenia się wiedzą z interesariuszami zewnętrznymi wykorzystywane są różnorodne formy i narzędzia przekazu (jak np. publikacje, konferencje, szkolenia, webinaria, warsztaty, wyjazdy studyjne do firm) z przekazem internetowym włącznie (za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, nagrań wideo, webinariów czy relacji prowadzonych na żywo). Pracowniczki i pracownicy FOB są autorkami i autorami artykułów pismach specjalistycznych i mediach głównego nurtu, występują na konferencjach jako eksperci oraz prowadzą różnorodne spotkania i szkolenia służące upowszechnianiu wiedzy. Nowością w 2018 roku były wystąpienia pracowniczek i pracowników FOB na konferencjach zagranicznych w Portugalii oraz na Ukrainie.

Tematami najczęściej podejmowanymi w latach 2017 i 2018 były: partnerstwa i współpraca w biznesie, podsumowanie dorobku CSR w Polsce, raportowanie społeczne, różnorodność. 2017 rok zdominowany był przez problematykę strategicznego podejścia do CSR, raportowania społecznego, różnorodności, przejrzystości oraz edukacji nt. CSR. W latach 2017-2018 FOB wydało łącznie 17 publikacji (w tym opracowań zbiorczych, raportów, analiz tematycznych). Zespół FOB wystąpił w mediach i był cytowany łącznie 272 razy w 2017 i 283 razy w 2018 (wypowiedzi w radio, prasie, tv, artykuły eksperckie). Portal odpowiedzialnybiznes.pl to podstawowe źródło komunikacji z zainteresowanymi naszą działalnością (tabela aktywności). Zainteresowane osoby otrzymują raz na dwa tygodnie newsletter Respo z podsumowaniem najważniejszych informacji. Osobny newsletter otrzymują partnerzy biznesowi współpracujący z FOB w ramach Programu Partnerstwa oraz Karty Różnorodności. Na koniec 2018 roku nasz profil na FB lubiło 10 449 osób. Liczbę fanów na koniec 2018 przedstawiono w tabeli Aktywność na Facebook. Jesteśmy również aktywni w innych mediach społecznościowych jak Twitter – 1738 obserwatorów i LinkedIn – 1988 obserwatorów (dane na koniec okresu raportowania). W porównaniu z ostatnim okresem raportowania na wszystkich naszych stronach na Facebooku stronach odnotowaliśmy wzrost użytkowników i obserwujących.

Aktywności w portalu odpowiedzialnybiznes.pl

odpowiedzialnybiznes.pl 2017 2018
Użytkownicy 186 945 164 499
Sesje 280 843 261 078
Odsłony 544 677 560 146

Dane w oparciu o mechanizm Google Analytics

Aktywność na Facebook

Fanpage liczba fanów (na koniec 2017) liczba fanów (na koniec 2018)
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 9 843 10 449
Raporty Społeczne 1 245 1 350
Karta Różnorodności 1 530 1 637
Liga Odpowiedzialnego Biznesu 3 190 3 296

Więcej o zakresie aktywności związanych z dzieleniem się wiedzą znaleźć można w części raportu poświęconej relacjom z otoczeniem zewnętrznym oraz kluczowym osiągnięciom, a także na stronach portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Cele i plany (oraz stopień realizacji wcześniejszych założeń)

W ramach raportowania pozafinansowego Forum Odpowiedzialnego Biznesu ustala cele wynikające ze strategii pozwalające ustalić ramy dla realizacji planów i zamierzeń. W poniższej tabeli znaleźć można cele za ostatni okres raportowania wraz ze stopniem ich osiągnięcia.

  • Wskaźnik osiągnięty:
  • Wskaźnik częściowo osiągnięty:
  • Wskaźnik nieosiągnięty:

[413-1] Stopień realizacji celów z raportu za lata 2017-2018

Cele strategiczne wyznaczone na okres raportowania 2017-2018 Obszar Stopień realizacji danego celu Skąd wiemy, że osiągnęliśmy cel?
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, transparentny i odpowiedzialny, z wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/ek. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. FOB posiada wdrożone standardy profesjonalnego zarządzania organizacją, w zakresie określonych procedur (zarządzania wiedzą, rozwojem pracowników, pozyskiwania funduszy itd.) i je doskonali m.in. poprzez stały i systemowy dialog z pracownikami/czkami oraz innymi głównymi interesariuszami organizacji.
Na potrzeby stworzenia nowej strategii (od roku 2019) przeprowadzony zostanie ustrukturyzowany dialog z interesariuszami FOB.
FOB posiada procedury dotyczące różnorodności i zasad etyki zgodnie z przyjętą misją i wartościami.
System komunikacji informacji zwrotnej od interesariuszy zewnętrznych jest systematycznie rozwijany.
Zostaną podjęte działania na rzecz stworzenie systemu mierzenia wpływu społecznego FOB.
FOB uczestniczy w realizacji i inicjuje projekty ważne dla rozwoju CSR i zrównoważonego rozwoju we współpracy ze środowiskiem biznesowym, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zwiększania transparentności w łańcuchu wartości polskiego biznesu oraz instytucji życia społeczno-gospodarczego. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. 80% sygnatariuszy KR publikuje dane dot. różnorodności, 75% firm Partnerów Strategicznych FOB ujawnia dane pozafinansowe.
FOB monitoruje światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR i upowszechnia te standardy w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. Bieżąca informacja nt. istotnych dla interesariuszy FOB inicjatyw światowych; włączenie polskich przedsiębiorstw w przynajmniej jedną inicjatywę rocznie realizowaną przez zagranicznych partnerów FOB (WBCSD, CSR Europe, GRI, KE w zakresie tematyki ZR/CSR).
FOB inicjuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy nt. odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach edukacji oraz prowadzi edukację w tym zakresie wśród polskich menedżerów. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. Udział w procesie tworzenia narzędzi, m.in. programów nauczania oraz wprowadzania zmian systemowych dotyczących edukacji CSR w Polsce we współpracy z różnymi grupami interesariuszy.
Rozwinięta oferta szkoleniowa FOB.
FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie oraz uczestniczy w budowaniu kapitału społecznego poprzez sieć ekspertów współpracujących z FOB. FOB bierze udział w procesach legislacyjnych i procesach konsultacji dotyczących tematów istotnych dla społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz pracach podmiotów/organizacji zajmujących się upowszechnianiem standardów, monitorowaniem kwestii społecznych i środowiskowych rozwoju w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, prawa człowieka, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. Stała współpraca z gronem minimum 5 ekspertów, w tym przynajmniej z jednym autorytetem życia społeczno-gospodarczego.
Udział w co najmniej 2 procesach konsultacji/pracach systemowych.

Dodatkowo w ramach dalszego rozwijania kluczowych inicjatyw FOB wyznaczone zostały następujące cele na następny okres raportowania (2019-2020).

Cele strategiczne wyznaczone na kolejny okres raportowania 2019-2020 Obszar Skąd wiemy, że osiągnęliśmy cel?
FOB jest inicjatorem i liderem  działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wśród przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, uczelni wyższych,  organizacji pozarządowych. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny FOB posiada wypracowaną komercyjną ofertę szkoleniową dla biznesu, w tym dla PP. FOB prowadzi zajęcia/wykłady nt. CSR/ZR na uczelniach wyższych w Polsce.  FOB upowszechnia wiedzę na portalu odpowiedzialnybiznes.pl, na którym w dostępny sposób można zapoznać się z informacjami na temat CSR i zrównoważonego rozwoju. FOB jest organizacją pierwszego wyboru w kwestiach wiedzy z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.
FOB czerpie i gromadzi wiedzę na temat CSR i zrównoważonego rozwoju pochodzącą z wiarygodnych polskich i zagranicznych źródeł. FOB dzieli się wiedzą podczas szkoleń, spotkań, poprzez publikacje oraz za pomocą kanałów  i narzędzi komunikacji – własnych i mediów współpracujących. Szczególną wagę przykłada do praktyki CSR, korzystając z doświadczeń ekspertów i firm partnerskich. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie. FOB jest zapraszany i czynnie bierze udział w konsultacjach, pracach systemowych i legislacyjnych  inicjowanych przez administrację publiczną dotyczących kwestii istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności w biznesie. FOB ma wewnętrzne grono ekspertów oraz działa w zewnętrznych gronach eksperckich, przede wszystkim związanych z obszarami zrównoważonego rozwoju, we współpracy z organizacjami pracodawców oraz branżowymi. FOB ma wypracowaną i działającą procedurą zajmowania stanowisk, zabierania głosu w debacie publicznej, w tym w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Media ogólnopolskie zwracają się do FOB o opinię ekspercką na tematy społeczno-gospodarcze. FOB ma wypracowane zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
FOB jest głównym partnerem biznesu i otoczenia biznesowego w projektowaniu i realizacji inicjatyw, których celem jest rozwój społeczno-gospodarczy Polski zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. FOB łączy liderów biznesu i otoczenia biznesowego w partnerstwa międzysektorowe, branżowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami FOB rozwija działania w ramach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Połowa liderów PP w randze prezesa/prezeski lub członka/członkini zarządu w ROP. Zawiązywanie partnerstw przy pozyskiwaniu grantów (co najmniej 3 granty w partnerstwie z innymi organizacjami polskimi lub zagranicznymi). Stworzenie 1 koalicji branżowej/międzysektorowej/zaistnienie FOB w różnych koalicjach pracodawców/branżowych etc.
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób transparentny i odpowiedzialny,  upowszechniając standardy CSR, organizacja działa i jest zarządzana zgodnie z tą koncepcją w kluczowych obszarach to jest:

  1. pracowniczych,
  2. organizacyjnych,
  3. finansowych.
Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny W obszarze pracowniczym: pracownicy FOBu są zatrudniani w wyniku otwartych  i profesjonalnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych, posiadają jasno sformułowane cele rozwojowe, ich praca podlega półrocznym ewaluacjom.

FOB posiada funkcjonująca infrastrukturę etyczną.

W obszarze organizacyjnym: FOB w cyklu 2-letnim przygotowuje raport społeczny w oparciu o wytyczne GRI (wraz z dodatkiem branżowym), raport jest dostępny oraz promowany.  FOB mierzy swój wpływ społeczny  FOB jest organizacją otwartą na innowacje technologiczne i procesowe, które polepszają zarządzanie organizacją oraz ułatwiają pracę pracownikom/czkom. FOB posiada wdrożone procedury dotyczące zasad współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. FOB posiada wdrożone i monitorowane zasady zarządzania zielonym biurem FOB ewaluuje kluczowe projekty.

W obszarze finansowym: FOB na bieżąco monitoruje realizację budżetu organizacji.