Kształtujemy

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest inspirowanie biznesu do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W praktyce oznacza to podejmowanie wielu inicjatyw i tworzenia przestrzeni do wspólnych działań. FOB kształtuje postawy, wiedzę i świadomość na temat tego co ważne dla dalszego rozwoju społecznej odpowiedzialności. W roku 2019 kontynuowaliśmy szereg działań mających na celu pobudzanie sektora biznesowego oraz partnerów pozabiznesowych do aktywnej realizacji zasad i celów zrównoważonego rozwoju. Wspólne spotkania, rozmowy, wymiana wiedzy i doświadczeń dają wszystkim motywację do dalszego wysiłku i zrobienia kolejnego kroku w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa (ROP) w 2019

2019 rok był już drugim rokiem działania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, inicjatywy, która w swej formule zakłada wymianę wiedzy i inspiracji oraz współpracę prezesek i prezesów, członkiń i członków zarządów firm należących do Programu Partnerstwa FOB. Powstaniu Rady, jak mówi jej pomysłodawczyni Dominika Bettman, przyświecała myśl, że to właśnie głos przywódców firm jest najbardziej przekonujący podczas dyskusji na temat wartości, a nawet konieczności prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny.

Śledząc rozwój i działania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa widzimy, że prezeski i prezesi firm chcą rozmawiać, czerpać z doświadczeń innych, poznawać nowe perspektywy i w efekcie - szukać najlepszych rozwiązań dla prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Jednocześnie ci doświadczeni już liderzy chcą także wspierać innych. W tym celu przygotowują rekomendacje dotyczące odpowiedzialnego biznesu, które można znaleźć na portalu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakładce poświęconej działaniom Rady.

Ewa Wojciechowicz
Menadżerka Programu Partnerstwa
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.

W 2019 r. odbyły się trzy spotkania ROP:

 • 15.01.2019 – pierwsze w 2019 r., ale już  łącznie od 12-04-2018 r. tj. od daty zainaugurowania, to III spotkanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa w siedzibie Deloitte z udziałem prof. Malinowskiego. Tematem spotkania były kwestie środowiskowe.
 • 28.03.2019 – drugie  2019 r.,  IV Spotkanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa w Santander Bank Polska dotyczące tematu odpowiedzialnej sprzedaży.
 • 21.10.2019 V Spotkanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa w siedzibie Orange Polska dotyczące tematu dialogu z interesariuszami z gościnnym udziałem pana Henryka Wujca

Rekomendacje Rady Odpowiedzialnego Przywództwa »

Perspektywa partnera

Udział w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa dał mi cenną możliwość uczestniczenia w forum współpracy liderów, dla których kluczowa w biznesie jest odpowiedzialność za innych i za otoczenie, w którym funkcjonują ich organizacje. A miniony rok charakteryzował widoczny wzrost zainteresowania konkretnym działaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju i świadomości, że odpowiedzialność to już nie jest kwestia wyboru, tylko konieczność.

Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami z Rady koncentrowaliśmy się na formułowaniu  praktycznych wskazówek i rekomendacji dla członków kadry zarządzającej i menedżerów, pozwalających im podejmować właściwe decyzje w takich obszarach jak m.in. inicjatywy ograniczające wpływ biznesu na środowisko naturalne, odpowiedzialna sprzedaż opierająca się na społecznej i środowiskowej odpowiedzialności za oferowany produkt czy usługę, a także otwartość na różnorodność i umiejętność budowania włączającej kultury organizacyjnej i uwzględniania potrzeb różnorodnych klientów. I wszystko to okazuje się szczególnie ważne teraz, w obliczu zarówno znanych wyzwań, jak i zupełnie nieznanego ryzyka, kiedy wielu liderów biznesowych obawia się o przyszłość swoich firm, a to jak podchodzą do trudnych wyzwań związanych z kryzysem zdrowotnym i ekonomicznym jest swoistym testem na odpowiedzialność.

Współcześni liderzy muszą racjonalnie podchodzić do biznesu, broniąc wyników finansowych firmy i jednocześnie z empatią i zrozumieniem podchodzić do swoich pracowników, klientów oraz ich otoczenia. To trudne wyzwania, ale możliwe do połączenia i oferujące wiele korzyści dla tych organizacji i liderów, którzy się na to zdecydują.

Irena Pichola
Partner Deloitte
Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to przede wszystkim dowód, że społeczna odpowiedzialność biznesu osiągnęła wśród liderów polskich przedsiębiorstw nowy, właściwy stopień dojrzałości. To już nie tylko temat dla naszych działów CSR, ale obszar strategiczny, zintegrowany z biznesem, który jest spinany na poziomie zarządów spółek. W Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa nie mamy żadnych wątpliwości, że tylko odpowiedzialny i zrównoważony biznes może wspierać długotrwały i stabilny rozwój naszych firm, ale i całej gospodarki. Rada jako Forum, która promuje te idee i wprowadza je do debaty publicznej, jest głosem bardzo ważnym i potrzebnym. Mam nadzieję, że dzięki temu przekonamy nieprzekonanych.

Mi osobiście udział w spotkaniach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa pozwolił upewnić się, że strategia społecznej odpowiedzialności, która z sukcesem realizujemy w Providencie od wielu lat jest właściwym kierunkiem. Atmosfera debaty i gorącej dyskusji wśród kolegów prezesów i prezesek z innych firm,  tworzy także potrzebny ferment i pozwala na wiele obszarów spojrzeć z szerszej perspektywy. A wyzwań w naszym skomplikowanym otoczeniu nie brakuje: kwestie środowiskowe, odpowiedzialna sprzedaż i działania promocyjne, fundamenty etyczne, well-being naszych pracowników. Cieszę się, że dzięki Radzie mamy miejsce na dyskusje i wprowadzenie jeszcze lepszych rozwiązań.

Agnieszka Kłos
prezeska Zarządu
Provident Polska

Już od 2014 roku Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ta wieloletnia współpraca jest dla nas bardzo ważnym elementem w rozwoju idei CSR i Zrównoważonego Rozwoju w organizacji oraz kształtowaniu dobrych praktyk rynkowych. Wspólnie podejmujemy szereg inicjatyw promujących społeczną odpowiedzialność biznesu – partycypujemy w wydarzeniach branżowych i edukacyjnych oraz spotkaniach firm partnerskich. Naturalnym krokiem, potwierdzającym nasze strategiczne podejście do wyzwań zrównoważonego rozwoju, było więc przystąpienie w 2018 roku do Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Traktujemy tę inicjatywę jako doskonałą okazję do wymiany wiedzy oraz szansę na wzmacnianie odpowiedzialnego przywództwa wśród członków zarządów firm partnerskich, jak również sposób na budowanie wzorców, które umożliwiają szeroką edukację rynku.

Ważną cechą Rady Odpowiedzialnego Biznesu jest różnorodność branż, które reprezentują zrzeszeni liderzy. Dyskusja w takim gronie pozwala analizować globalne wyzwania z szerokiej perspektywy i wypracowywać pełniejsze rekomendacje. Jako Bank BNP Paribas wiemy, że wyzwania zrównoważonego rozwój wymagają zaangażowania i współpracy. Wierzymy, że dzięki wymianie wiedzy i wspólnym działaniom, przyczynimy się do wzmacniania odpowiedzialnego przywództwa w środowisku biznesowym, które stanowi niezbędny element w budowaniu zrównoważonego wzrostu.

Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas,
Członek Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Maria Krawczyńska
Dyrektor Biura CSR w Banku BNP Paribas

Program Partnerstwa w 2019

W 2019 roku Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Brown-Forman, ING Bankiem Śląskim oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, a każda z tych organizacji wniosła do naszej pracy inne doświadczenia, wiedzę i pomysły. Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań i webinariów dla Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rozmawialiśmy m.in. o wolontariacie pracowniczym, dostępności miejsc pracy, kompetencjach przyszłości, kształtowaniu nawyków odpowiedzialnej konsumpcji, różnorodności, dialogu z interesariuszami i kwestiach środowiskowych. Podczas spotkań Rady Odpowiedzialnego Przywództwa członkinie i członkowie zarządów firm spotkali się z  naszymi specjalnymi gośćmi: prof. Szymonem Malinowskim, prof. Davidem Graysonem oraz panem Henrykiem Wujcem oraz opracowali kolejne rekomendacje Rady dla firm chcących prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny.

Przeprowadziliśmy prezentacje i szkolenia dla pracowników poszczególnych firm, pracowaliśmy nad publikacjami, wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w fabryce L'Oréal Warsaw Plant . Nasi Partnerzy również wyszli z inicjatywą wspólnych działań: z Eneą zorganizowaliśmy konferencję „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”, a we współpracy z firmą Antalis Poland, Grupą VIVE i CCC spotkanie „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy”.

To jednak nie koniec: odbyliśmy także kilkadziesiąt indywidualnych spotkań z przedstawicielami firm, z którymi rozmawialiśmy o ich potrzebach, działaniach, planach na przyszłość, ale także - o codzienności. Czasem w toku dyskusji rodziły się świetne pomysły, czasem kończyło się na kawie wypitej przy recepcji, bo ktoś o spotkaniu... zapomniał.

Na co dzień współpracujemy z ponad 50 Partnerami Strategicznymi FOB, ale za każdą z tych firm stoją konkretni ludzie, których znamy. Cieszymy się, że wciąż są oni gotowi do kontaktu, dzielenia się wiedzą, odpowiadają na nasze zaproszenia do kolejnych inicjatyw i na potrzeby naszych wspólnych działań cierpliwie redagują kolejne opisy dobrych praktyk 🙂

Ewa Wojciechowicz
menadżerka projektów
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2019 r. rozpoczęliśmy współpracę z 3 nowymi firmami: PSE, ING Bank Śląski, Brown – Forman Polska

W 2019 r. zakończyliśmy współpracę z 6 firmami: Unilever, 3M, FCA, P&G, Aflofarm, AmRest

Liczba Firm – Partnerów Strategicznych na 31-12-2019 r.: 53

Działania Programu Partnerstwa w 2019 r.:

 • 02.2019 r. – Sustainability reporting with the GRI Standards – webinarium z udziałem ekspertki Kristin Dypdahl, Corporate & Stakeholder Engagement Coordinator w Global Reporting Initiative (GRI)
 • 03.2019 r. NGO-BIZNES: Warsztaty dot. prawno-podatkowych aspektów współpracy, spotkanie, które dla Programu Partnerstwa przeprowadzili eksperci z firmy Deloitte.
 • 06.2019 r. spotkanie o dostępności pracy , uczestnicy warsztatu rozmawiali o wyzwaniach dostępności dla grup zagrożonych wykluczeniem oraz o możliwościach zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dobre praktyki zaprezentowały przedstawicielki Orange Polska oraz Skanska w Polsce.
 • 06.2019r. wizyta studyjna w Fabryce L’Oréal WarsawPlant. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję m.in. zwiedzić fabrykę oraz wziąć udział w warsztatach dot. Zagadnień środowiskowych i GOZ.
 • 10.2019 r. Jakie będą kompetencje przyszłości? Spotkanie o zmianach na rynku pracy. W ramach spotkania poruszono takie tematy jak transformacja cyfrowa, wpływa automatyzacji na usługi, wyzwania rynku prace. Dobre praktyki przedstawili przedstawiciele firm: Coca-Cola HBC oraz CitiHandlowy. Bank był także gospodarzem spotkania.
 • 11.2019 r. Podczas śniadania networkingowego dla Partnerów, przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowali plany FOB na 2020 rok. Spotkanie było także okazją do networkingu.
 • 12.2019r. Jak efektywnie wspierać odpowiedzialną konsumpcję? Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak efektywnie tworzyć interwencje behawioralne mające na celu pozytywną zmianę zachowań konsumentów. Dobre praktyki zaprezentowała firma Carrefour Polska.
 • Spotkanie świąteczne dla pracowników i Partnerów FOB.

Program Partnerstwa - grupa koordynatorów wolontariatu (3 spotkania w 2019 r.):

 • spotkanie „Komunikacja zewnętrzna w wolontariacie pracowniczym”
 • spotkanie „Konkursy grantowe dla wolontariuszy”
 • spotkanie „Zbiórki pracownicze –wolontariat czy aktywność społeczna?”

Dodatkowo:

Grupa mailingowa koordynatorów wolontariatu z informacjami o badaniach, narzędziach, publikacjach i aktualnościach ze świata wolontariatu.

Perspektywa partnera

W ubiegłym roku minęło jubileuszowe 10 lat naszych wspólnych działań w ramach Partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu - kluczową na rynku polskim organizacją stojącą na straży idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. FOB, poprzez swoje działania, od lat wytycza kierunki i przybliża najważniejsze wyzwania środowiskowe i społeczne, przed jakimi stoimy jako świat i Polska.

Rok 2019 upłynął dla LOTOSU pod hasłem głębszej implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) do bieżących praktyk biznesowych. Opisywane są one w różnych publikacjach FOB. W ubiegłym roku 12 dobrych praktyk LOTOSU zostało opublikowanych w 17. już edycji Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Grupa LOTOS była też partnerem regionalnej konferencji FOB w Gdańsku dot. ogłoszenia raportu dobrych praktyk. Podczas konferencji zespół FOB przeprowadził warsztaty „SDG w praktyce – wartości, działania, wskaźniki”. Uczestnicy warsztatów -  przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego, administracji publicznej i instytucji działających na Pomorzu, mieli okazję w praktyczny sposób poznać, jakie działania mogą podejmować, aby skutecznie realizować wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju. Nauczyli się też dobierać wskaźniki, które pozwolą im ocenić efektywność zaplanowanych działań a także dowiedzieli się, jakie partnerstwa warto nawiązywać by zrealizować te działania.

W 2019 roku przedstawiciele FOB i LOTOSU uczestniczyli też w wspólnych warsztatach strategicznych, których celem było dokonanie analizy obszarów zaangażowania społecznego LOTOSU, przy uwzględnieniu potrzeb naszych interesariuszy oraz najważniejszych trendów związanych ze zrównoważonym rozwojem zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz w branży paliwowej.

Łukasz Franiak
Szef Biura Sponsoringu, Wydarzeń i CSR
Grupa LOTOS S.A.

Karta Różnorodności w 2019

W 2019 roku, po raz kolejny, zrealizowaliśmy badanie poświęcone zarządzaniu różnorodnością w Polsce i jak pokazały wyniki, jedynie co druga organizacja prowadzi takie działania. Statystycznie, zmiany następują dość wolno, a równocześnie, coraz więcej jest organizacji niezwykle dojrzałych i zaawansowanych. Takich, które  nie tylko same się doskonalą i edukują własnych pracowników, ale też działają aktywnie na rzecz zmiany społecznej w swoim otoczeniu. Równocześnie, pojawiły się też  inicjatywy takie jak Rada Dostępności wspierająca rozwiązania dla poprawy dostępności w przestrzeni publicznej i opiniowanie zmian prawnych dotyczących tego tematu, a w grudniu powołano Pełnomocniczkę Rządu ds. Polityki Demograficznej. Równocześnie, czasem kwestionowane są rozwiązania, które uważaliśmy za dość oczywiste, jak np. te dotyczące zwiększenia aktywności kobiet w życiu zawodowym, co mogliśmy obserwować przy okazji pierwszych dyskusji nad transpozycją Dyrektywy Work Life Balance.

Nasze działania w 2019 roku, jak zawsze opieraliśmy się przede wszystkim na współpracy z biznesem oraz organizacjami działającymi w ramach Diversity Charters Platform pod patronatem Komisji Europejskiej. W ramach współpracy zagranicznej rozpoczęliśmy projekt poświęcony przyszłości rynku pracy w kontekście nowych technologii oraz wypracowaniu, wspólnie z 10 organizacjami koordynującymi Karty w krajach UE, narzędzi ułatwiających pracodawcom zarządzanie różnorodnością.

Wspólnie z firmą Deloitte stworzyliśmy Diversity & Inclusion Raiting, którego pierwszy skład został ogłoszony w październiku.

Nowością w 2019 roku, w ramach współpracy Karty Różnorodności z Sygnatariuszami, było wprowadzenie jednorazowych opłat dla firm średnich i dużych oraz formuły Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczamy, rzecz jasna, na realizację działań promujących zarządzanie różnorodnością w Polsce.

Podsumowując, po siedmiu latach od chwili powstania w Polsce Karty Różnorodności, mamy poczucie, że trudno o jednoznacznie pozytywną ocenę zmian na rynku pracy i w jego otoczeniu w kontekście budowania inkluzywnych organizacji i zwiększania  spójności społecznej.

Marzena Strzelczak
Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rok 2019 zakończył się liczbą z 271 Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Do grona sygnatariuszy dołączyli m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ING Bank Śląski, Brown-Forman Polska sp. z o.o., Komunikacja Polska Sp.zo.o., Urząd Miasta Kołobrzeg, Adecco Group.

Od stycznia 2019 nastąpiły zmiany w Karcie Różnorodności. „Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności” to nowa formuła zaangażowania się organizacji  – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce. Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności 2019: DB Cargo Polska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Philip Morris International w Polsce.

Spotkania Karty Różnorodności w 2019 roku:

 • 18.01.209 Webinar „Społeczność LGBT+ w miejscu pracy” część 2. Webinar to rozwinięcie tematów, które pojawiły się podczas wrześniowych warsztatów „Społeczność LGBT+ w miejscu pracy”, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • 14.03.2019 r. Spotkanie Karty Różnorodności dot. planów na 2019 rok oraz pierwszych kroków zarządzania różnorodnością w firmie; prace nad grą ,,Łączy nad różnorodność”.
 • 09.05.2019 r. Szanse i wyzwania wspierania dobrostanu pracowników–podczas spotkania była mowa o szansach i pułapkach wspierania dobrostanu pracowników i pracowniczek oraz firmy przedstawiały swoje dobre praktyki w obszarze well-being.
 • 23.05.2019 r. Ogólnopolski Dzień Różnorodności - „Odwaga i Równowaga” pod takim hasłem odbył się VI Ogólnopolski  Dzień Różnorodności. Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do  równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Zaprezentowano wyniki badań poświęconych WLB oraz badania nt. zarządzania różnorodnością w Polsce. Z okazji tego wydarzenia po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska.
 • 28-29.10.2019 r. Wizyta studyjna w ramach Karty Różnorodności. Spotkanie odbyło się pod patronatem Komisji Europejskiej. Wizyta została poświęcona  tematowi work-life balance.
 • 7.11.2019 r. Work-life balance a wyzwania związane z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi.

Podczas spotkania poruszono temat ról opiekuńczych pełnionych przez mężczyzn, wspólnie opracowywano rozwiązania, które pomogą firmom lepiej odpowiadać na wyzwania związane z opieką nad osobami dorosłymi.

Na przełomie grudnia 2019 roku i 2020 roku zrealizowano we współpracy z Henkel Polska i Santander Bank Polska i agencją badawczą Puzzle Reaserch ogólnopolskie badanie poświęcone godzeniu ról opiekuńczych z pracą zawodową na próbie ponad 3 tysięcy pracownic i pracowników.

Perspektywa sygnatariuszy

Na Pomorzu Zachodnim jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak: równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Różnorodność jest wartością, która wzbogaca, tylko trzeba dać jej szansę. Dwa lata temu jako drugi Urząd Marszałkowski w Polsce podpisaliśmy Kartę Różnorodności. To była nie tylko deklaracja wspierania określonych wartości, ale nasze głośne „nie” dla każdej formy dyskryminacji w pracy. W roku 2019 przeprowadziliśmy anonimową ankietę, z której jasno wynika, że pracownice i pracownicy urzędu reprezentują bardzo wysoki poziom świadomości i zrozumienia, czym jest różnorodność. I co bardzo ważne, różnorodność  uznają za wartość. Z pozytywnym nastawieniem wychodzimy jednak o wiele dalej, poza mury urzędu. Aktywnie angażujemy się we współpracę z organizacjami równościowymi. Od lat regularnie wspieramy, nie tylko finansowo działania dotyczące równego traktowania, które organizowane są  zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w mniejszych społecznościach wiejskich. Dzięki temu odbywają się warsztaty genderowe  dla uczniów, spotkania z lokalnymi sołtyskami i sołtysami, organizowane są też grupy wsparcia dla osób LGB, osób transpłciowych, rodziców osób LGBTQ+, seniorów LGBTQ+. Ze swoimi działaniami na rzecz równości i tolerancji wychodzimy też do młodych ludzi. Pozytywnie zaskakuje nas aktywność młodzieży. Świetnie było to widać podczas pokazów  fabularyzowanego dokumentu „Siłaczki”  M. Dzido i P. Śliwowskiego. Uczniowie byli świadomi historii, a właściwie herstorii, chcieli dyskutować, zadawać pytania. To bardzo cieszy i buduje. W tym roku kontynuujemy obrany przez nas kierunek wspierania różnorodności. To nasz plan na teraz i na kolejne lata.

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Najbardziej znaczące dla nas było przeprowadzenie badań opinii pracownic i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Pozwoliło to na przejście z aktywności intuicyjnych do budowania systemowych rozwiązań skierowanych do pracownic/ów Urzędu, do samorządów lokalnych oraz mieszkańców/ek Pomorza Zachodniego. Efektem badań i pracy Zespołu ds. Karty Różnorodności miał być majowy program Dni Różnorodności z cyklem warsztatów dla pracownic/ków Urzędu oraz Forum Samorządowe nt. polityk równościowych. W dalszej perspektywie to przygotowanie kadry decyzyjnej Urzędu do wypracowania spójnych, horyzontalnych polityk równościowych w nowej strategii województw, powstanie systemowego programu antydyskryminacyjnego oraz współpraca i wymiana dobrych praktyk. Z perspektywy działań skierowanych dla mieszkańców/ek najbardziej znaczące było opracowanie projektu systemowego wsparcia dla migrantów w każdym z powiatów Pomorza Zachodniego, którego liderem w województwie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bogna Czałczyńska
Pełnomocniczka Marszałka ds. kobiet i równego traktowania

Jako sygnatariusz Karty Różnorodności doceniam ogromny wkład merytoryczny oraz zaangażowanie przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu w promowanie jej założeń zarówno wśród swoich członków, a także szerszej publiki. Uważam, że szczególnie ważne jest promowanie braku zróżnicowania ze względu na wiek i płeć,  aktywizacja kobiet, polityka prorodzinna, work-life balance jak również wychodzenie naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Częste poruszanie tych tematów przez FOB w debacie publicznej, licznych publikacjach, raportach oraz konferencjach sprawia, że coraz więcej firm przykłada do tych kwestii większą wagę i wdraża poszczególne rozwiązania. Z mojej perspektywy największym benefitem tej współpracy jest wymiana doświadczeń biznesowych oraz możliwość poznania praktycznych przykładów stosowania polityki różnorodności w firmach. W ramach działań Karty miałam przyjemność brać udział w wyjeździe studyjnym i podzielić się naszymi dobrymi praktykami z zakresu work-life balance w środowisku międzynarodowych praktyków i ekspertów z Polski, Luksemburga, Holandii i Danii. Była to dobra okazja do zapoznania się z ciekawymi praktykami, wymiany doświadczeń i inspiracja do dalszych działań.

Anna Dudzińska
dyrektor ds. personalnych
Grupa VELUX

Nasze życie prywatne i zawodowe wyraźnie się zmieniły. Jestem skłonny zaryzykować nawet stwierdzenie, że już nie będzie tak jak kiedyś. Dla ERGO Hestii obecna sytuacja stała się źródłem refleksji i zmian w zakresie odpowiedzialnego biznesu i różnorodności. Z mojej perspektywy rok 2019 był rokiem mobilizacji biznesu m.in. w kontekście:
 1. praw człowieka oraz sposobu zarządzania ryzykami w tym zakresie,
 2. budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej (w tym edukacji, równości szans, szansy zatrudnienia np. osób marginalizowanych społecznie itp.),
 3. równowagi między pracą a życiem prywatnym m.in. zgodnie z dyrektywą Work Life Balance, która będzie wpływać na standardy pracy (przede wszystkim w celu wyrównania praw i szans kobiet i mężczyzn).
Ta „mobilizacja biznesu” pojawiła się między innymi dlatego, że organizacje coraz chętniej podejmują temat różnorodności oraz - a może przede wszystkim - mieliśmy rynek pracownika, co zmuszało nas do większej konkurencyjności w tym zakresie. Pracownicy oczekują od firm podejmowania działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu, w tym różnorodności, m.in. poprzez traktowanie obszaru „Diversity & Inclusion” jako kluczowego aspektu funkcjonowania organizacji, np. dzięki włączaniu go do codziennych praktyk, projektów i procedur. Dla nas najistotniejsze spośród działań Karty Różnorodności w 2019 r. było uporządkowanie/sformalizowanie polityki różnorodności w Grupie ERGO Hestia, zwiększenie efektów działań w zakresie inkluzywności społecznej (w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz w ramach programów rehabilitacji dla poszkodowanych), dalsze zaangażowanie firmy w inicjatywy na rzecz różnorodności oraz osiągnięcie naszych celów/wskaźników w zakresie różnorodności. Wysoki wskaźnik satysfakcji i zaangażowania pracowników, który osiągnęliśmy w 2019 r., potwierdził, że nasze działania idą w dobrym kierunku.

Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Dyrektor odpowiedzialny za Zrównoważony Rozwój
STU ERGO Hestia S.A.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

W 2004 roku inspiracją do realizacji programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, była chęć upowszechnienia wśród studentek i studentów idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez 15 lat LOB tworzyli i nadal tworzą ambasadorki i ambasadorzy studiujący na rozmaitych kierunkach w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, dla których ważne było zdobycie wiedzy z zakresu CSR, mającą wpływ na ich dalszy rozwój zawodowy. Uniwersalnym zadaniem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest ciągłe kształtowanie kadry przyszłych menedżerów – osób, które będą miały wpływ na dążenie biznesu do osiągania zrównoważonego rozwoju. Wiedzę o CSR ambasadorzy w dużej mierze czerpią od ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Natomiast warto pamiętać, że znaczącym elementem programu jest prowadzona w ramach Ligi ścisła współpraca z partnerami strategicznymi FOB. To dzięki przedstawicielom firm, ambasadorzy mogą poznawać świat biznesu oraz zgłębiać tajniki CSR od strony praktycznej.

Program od lat odpowiada zapotrzebowaniu współczesnym wymogom rynku, kompleksowo przygotowując studentki i studentów do działania w określonym obszarze społecznym, a także inspiruje ich do angażowania się w  walkę o lepszy, bardziej zrównoważony świat.

Aleksandra Jelska
koordynatorka programu LOB

15-lecie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

26 października 2019 roku odbył się jubileusz 15-lecie programu edukacyjnego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. W ciągu 15 lat w działania Ligi włączyło się blisko 300 Ambasadorów i Ambasadorek. W gronie Alumnów, byłych i obecnych koordynatorów programu oraz organizacji i ekspertów CSR podsumowano efekty pracy LOB. W części oficjalnej spotkania z kolei odbył się panel “Kuźnia Kadr”, podkreślający wpływ Ligi Odpowiedzialnego Biznesu na rozwój kompetencji przyszłych CSR-owców. Wydarzenie miało miejsce na barce Wisława w Warszawie.

Partnerzy 15-lecia LOB: BNP Paribas, Ergo Hestia.

Program Ambasadorów

Rolą Ambasadorów CSR jest promowanie i upowszechnianie idei CSR w swoich środowiskach lokalnych. To grono 20 studentów z całej Polski, zainteresowanych Zrównoważonym Rozwojem. Ambasadorzy uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli firm oraz pracowników FOB w ramach 4 ścieżek edukacyjnych. Następnie sami organizują warsztaty nt. CSR.

Perspektywa osób uczestniczących w programie LOB

Z mojej osobistej perspektywy działania edukacyjne to kluczowy fundament w działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki niemu tematyka związana ze zrównoważonym podejściem do prowadzenia przedsiębiorstw na dobre zagościła w polskiej świadomości środowisk biznesowych, akademickich, jak i publicznych. FOB to organizacja, która umożliwiła spotkanie przedstawicieli każdego z tych światów i podjęcie efektywnego dialogu o tym jak transformować otaczającą ich rzeczywistość na lepszą.

Jeszcze kilka lat temu hasło "CSR" wydawało się być mistyczną opowieścią o podejrzanych działaniach komunikacyjnych, strategiach PR-owych, czy tzw. ocieplaniu wizerunku firmy. Dziś wiemy, że za pojęciem CSR-u stoi cały szereg naukowo opracowanych i testowanych w biznesie rozwiązań, dotykających procesów technologicznych, produkcyjnych, logistycznych, sprzedażowych,  czy komunikacyjnych. Każde z nich ma na celu transformację działań tak, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu, a wręcz pozytywnie wpływały na jego regenerację. To także działanie na rzecz rozwoju kultur organizacyjnych oraz dbanie o prawa każdego człowieka - zarówno pracownika, jak i konsumenta. Jestem pewna, że bez działań ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polska nie mogłaby pochwalić się aż tak wysokim poziomem świadomości o znaczeniu i wadze wszystkich kwestiI skrywających się za "CSRem". Liczne szkolenia, targi, konferencje, kampanie, projekty, festiwale w które co roku angażuje się FOB sprawiają, że dyskurs o odpowiedzialności biznesu w Polsce nie jest już enigmą. Dziś stanowi on kluczowy element w każdej dyskusji o losach gospodarki naszego kraju, jak i całego świata.

Jestem szczególnie szczęśliwa, że miałam okazję spotkać się z ekspertami FOBu bezpośrednio w ramach Programu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (2019). Kolejne zjazdy, szkolenia, warsztaty, dyskusje z doświadczonymi specjalistami, a także partnerami biznesowymi, uświadomiły mi, jak ogromnym wyzwaniem może być próba zmiany dotychczasowych praktyk i schematów myślenia - szczególnie u osób, które przez lata powielają dotychczasowe "rytuały". FOB obudził we mnie chęć pracy nad przemianą tej percepcji i pokazał mi, że działania ku zwiększaniu świadomości i edukowaniu o CSRze mogą faktycznie wpłynąć na dalsze kroki zarówno jednostki, jak i całych organizacji, także tych o zasięgu międzynarodowym.

Jako osobisty sukces każdego z Ambasadorów Ligi FOB, chciałabym wskazać indywidualne inicjatywy studenckie. Razem z SKN Inwestor działającym na Uniwersytecie Łódzkim, zorganizowałam projekt "What's on Earth"- w całości poświęcony "zrównoważonym myślom" o przyszłości. Wiem, że podobne spotkania odbyły się także na uniwersytetach w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku i jestem pewna, że zainspirowały one naszych rówieśników do bardziej śmiałego udziału w zrównoważonych zmianach wprowadzanych w ich środowiskach lokalnych, czy przyszłych miejscach pracy. Także poprzez organizację corocznego konkursu wiedzy o CSR udało nam się odnaleźć i nagrodzić studentów, którzy mogą pochwalić się ogromną wiedzą o tym, czym jest zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność biznesu. Działanie edukacyjne w środowiskach akademickich, to klucz w budowaniu świadomości zarówno przyszłych pracowników, jak i konsumentów. To właśnie dla nich odpowiedzialność przedsiębiorstw będzie wartością nadrzędną w ostatecznych decyzjach nabywczych oraz sposobach zarządzania w swoim miejscu zatrudnienia.

Karolina Pasikowska
Ambasadorka XV edycji LOB

Edukacja młodzieży stanowi jeden z filarów działalności FOB. Najważniejszą inicjatywą FOB skierowaną do studentów z całej Polski jest Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowi ona świetną okazję do networkingu i łączy ludzi, zafascynowanych tematem Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Poprzez kontakt z praktykami studenci nie tylko poszerzają swoje kwalifikacje zawodowe ale też inspirują do podejmowania własnych działań, pobudzając swoją kreatywność.  Podczas licznych burzy mózgów i wymianie doświadczeń, jakie mają miejsce na spotkaniach Ligi rodzą się nowe pomysły. Dzięki temu tworzy się społeczność ludzi, którzy w przyszłości będą mogli wspólnie opracowywać nowe praktyki i standardy odnośnie do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach Ligi ambasadorzy CSR często prowadzili warsztaty w szkołach średnich gdzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas zjazdów. Stanowi to często zachętę dla uczniów do dalszego zaznajomienia się z działaniami FOBu. Wydarzenia organizowane przez Forum przyciągają licznie studentów i są miejscem gdzie systematyzowana jest ich wiedza oraz umiejętności. Dla przykładu na Targach CSR uczestnicy próbują nawiązać kontakty zawodowe i szukają partnerów do organizowanych przez organizacje studenckie projektów. Materiały publikowane przez FOB służą też Studentom jako pomoc przy pisaniu prac dyplomowych. Stanowią one też bardzo spójną i dobrą bazę wiedzy dla uczniów szkół średnich, a także inspirują do podejmowania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport Dobrych Praktyk stanowi często punk startowy do poszerzania wiedzy odnośnie do Zrównoważonego Rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu swoimi działaniami wpasowuje się w obszar zainteresowań młodych ludzi i jest instytucja która najszerzej opisuje tę tematykę.

Kamil Mientus
Ambasador XV edycji LOB

Współpraca ze środowiskiem akademickim

W ramach kierunku Zarządzanie i Przywództwo, realizowanego przez Uniwersytet SWPS, eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm skupionych w Programie Partnerstwa FOB, przeprowadzili zajęcia poświęcone tematowi „Zrównoważonego rozwoju”. To efekt współpracy podjętej przez uczelnię i stowarzyszenie. Przedmiot studiów podyplomowych pt. „Zrównoważony rozwój” to element programu kierunku Zarządzanie i Przywództwo Uniwersytetu SWPS.

Studentkami i studentami były osoby pracujące, ale też kontynuujące naukę, w różnym wieku. Na program przedmiotu składały się następujące tematy: wprowadzenie do teorii zrównoważonego rozwoju, dialog z interesariuszami, strategiczne podejście do CSR; omówienie poszczególnych obszarów tj. zarządzanie, pracownicy, środowisko, zaangażowanie społeczne, klienci, innowacje społeczne i nowe modele biznesowe. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aby na podstawie dobrych praktyk wyjaśniać studentom, kwestie związane z wdrażaniem CSR. Firmy Programu Partnerstwa FOB zaangażowane w prowadzenie zajęć akademickich: ArcelorMittal Poland, BNP Paribas  Bank Polska, Coca - Cola HBC, Grupa Raben, Grupa VIVE, Lafarge w  Polsce, LPP, Orange Polska, PKN Orlen, Provident Polska, PZU, Stena Recycling.

Więcej informacji o współpracy ze środowiskiem akademickim »

Pozostała współpraca

FOB nie ogranicza swoich działań do sektora biznesowego i w ramach współpracy podejmuje wspólne projekty z innymi sektorami jak wspomnianymi wcześniej uczelniami wyższymi, administracją publiczną czy innymi organizacjami pozarządowymi.

W 2019 r. FOB współpracował z:

 • administracją państwową: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • instytucjami i organizacjami krajowymi jak: Polska Izba Biegłych Rewidentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ośrodek Dialogu i Analiz ThinkTank, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Uniwersytet SWPS

Perspektywa przewodniczącego grupy roboczej, w której działa FOB

Rok 2019 w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni należy uznać za udany. Coraz więcej z nich przywiązuje wagę do tego zagadnienia. Warto odnotować, że w poprzednim roku aż sześćdziesiąt  uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w której  zobowiązało się  do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach swojej działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród kluczowych interesariuszy. W trakcie prac Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej przy ówczesnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zostało wypracowane rozumienie społecznej odpowiedzialności uczelni. Zwrócono uwagę, że społeczna odpowiedzialność poza klasycznymi wymiarami: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym obejmuje jeszcze jeden bardzo ważny wymiar naukowy. Jest to działalność dobrowolna wykraczająca poza obowiązki wynikające z przepisów prawa.  Podejmowane działania nie mogą mieć charakteru jednorazowego, powinny być podejmowane systematycznie przede wszystkim z uwagi na korzyści dla kluczowych interesariuszy. Ważnym wydarzeniem był Kongres Nauki Polskiej, który odbył się we wrześniu  w Krakowie w ramach  którego były sesje tematyczne poświęcone społecznej odpowiedzialności uczelni. Poruszano na nich ważne tematy dotyczące między innymi: znaczenia społecznej odpowiedzialności dla uczelni, sposobu wdrażania tej idei, komunikowania i raportowania działań z obszaru społecznej odpowiedzialności a także prowadzenia dialogu z interesariuszami. Na Kongresie został również zaprezentowany katalog dobrych praktyk uczelni dotyczący społecznej odpowiedzialności. Należy nadmienić, że roku 2019 ukazała się bardzo interesująca publikacja pt. Społeczna odpowiedzialność. Znaczenia dla uczelni i sposoby wdrażania pod red. E. Jastrzębskiej, M. Przybysz i M. Wróbel wydana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. SGH Piotr Wachowiak
Prorektor SGH ds. nauki i zarządzania
Przewodniczący Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni

Rok 2019 w FOB - projekty

Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie znajdzie się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zawód specjalista /ka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zostanie oficjalnie włączony do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy przy jej najbliższej nowelizacji. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do Programu Partnerstwa FOB.

Projekt JP Morgan

FOB pozyskał zainteresowanie 9 firm, które zdecydowały się zaangażować w projekt: Antalis, IKEA, Castorama, Carrefour, Rossmann, Orange polska, Veolia Polska Energia, VELUX Namysłów, Benefit Systems.

Marta Borowska koordynująca w Polsce projekt oraz Marzena Strzelczak i wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami  JP Morgan w Warszawie (w tym z dyrektorem zarządzającym), przedstawicielkami Fundacji JP Morgan i Tommim Raivio z CSR Europe. Omawiano na nim działania podjęte przez FOB w Polsce. Projekt będzie realizowany w 2020 r.

Projekt SustainAbility

12 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie „Smoke-Free Dialogues” organizowane przez SustainAbility przy współpracy z Foundation for a Smoke-Free World i Euromonitor International, przy lokalnym wsparciu FOB. Wzięli w nim udział interesariusze szeroko rozumianej branży tytoniowej, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych ze zdrowiem, lekarze, przedstawiciele GPW, eksperci europejscy, etc. Celem spotkania były konsultacje dotyczące utworzenia Smoke Free index (indeksu dla firm z branży tytoniowej), który z założenia ma być krokiem na drodze do stworzenia „świata bez dymu”. FOB przygotował raport podsumowujący sesję, który będzie elementem wspólnego raportu dotyczącego wszystkich sesji zorganizowanych w różnych krajach.