Promujemy

Rozwój CSR nie byłby możliwy bez upowszechniania wiedzy i docierania do kolejnych osób reprezentujących różne sektory z informacją o tym czym jest koncepcja. Stąd ważnym obszarem dla FOB jest promowanie, które dzieje się poprzez konferencje, wydarzenia oraz aktywność w mediach. Równie istotną działalnością jest wydawanie publikacji oraz infografik, w których poruszamy różnorodne tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Innym wymiarem komunikowania są konkursy organizowane przez organizację. Stworzenie przestrzeni do promowania osób czy podejmowanych działań przez przedstawicielki i przedstawicieli różnych sektorów to ważny element na mapie CSR Polski.

Rok 2019 w FOB – konferencje i spotkania

Równość szans i różnorodność to dla nas kluczowe wartości. W odpowiedzialnie prowadzonym biznesie nie ma miejsca na dyskryminację z jakiegokolwiek powodu. Organizując doroczne Dni Różnorodności staramy się wskazywać obszary wrażliwe, niosące za sobą ryzyko dyskryminacji - świadomej lub nie. Mówimy m.in. o szansach zawodowych kobiet i mężczyzn, o pełnionych przez pracowników rolach (np. role opiekuńcze wobec małoletnich, ale także osób starszych), o równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym i barierach w osiągnięciu tej równowagi, o równym traktowaniu i o tym, jak duża odpowiedzialność spoczywa na liderach biznesu w tym, by w ich zespołach przestrzegane były niezbywalne prawa określone w Powszechniej Deklaracji Praw Człowieka. Pokazujemy wartość wewnętrznych procedur antydyskryminacyjnych i to dlaczego firmy powinny je wdrażać. W 2019 roku w haśle przewodnim Dni Różnorodności umieściliśmy ODWAGĘ. Rozumiemy ją jako reakcję i niezgodę na każdy przejaw nierównego traktowania pracowników ze względu na ich płeć, wiek, religię, orientację seksualną, wyznawane poglądy czy jakiekolwiek inne cechy. W zarządzaniu różnorodnością jest ona szczególnie potrzebna, więc miejmy odwagę!

Adrianna Lepka
Mendażerka projektów FOB

Ogólnopolski Dzień Różnorodności 2019

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności, którego celem jest promocja zarządzania różnorodnością w biznesie, instytucjach samorządowych, ngo. Karta Różnorodności obecna jest w Polsce od 2012 roku. W 2019 roku  jej sygnatariuszami było łącznie 271 organizacji.

W 2019 r. Ogólnopolski Dzień Różnorodności odbył się 23 maja. Hasłem dnia była: odwaga i równowaga. Uczestnikami wydarzenia byli – przedstawiciele biznesu, samorządów, ngo, którzy są sygnatariuszami karty lub zastanawiają się nad podpisaniem deklaracji w niedalekiej przyszłości – łącznie ponad 200 osób.

„Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”

Konferencja „Społecznie odpowiedzialni–regionalnie o przyszłości” była przestrzenią do spotkania przedstawicieli środowisk biznesowych i akademickich oraz organizacji społecznych.

Wydarzenie zorganizowane 6 czerwca 2019 r. z okazji 5-lecia Fundacja Enea, miało na celu kształtowanie współpracy biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce.

Organizatorzy wydarzenia: Enea, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy

Partnerzy FOB o edukacji interesariuszy. zorganizowane zostało przez firmy: Antalis Poland, CCC, VIVE Group oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem spotkania była wymiana wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Prelegenci mieli okazję przedstawić swoją misję edukacji rynku, dbając o podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym partnerów biznesowych oraz klientów.

Ranking 30×30

Społeczne projekty biznesu ostatniego 30-lecia, organizator wydarzenia: ThinkTank, koordynator rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas konferencji ,,Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się 10 października 2019 r . w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju została ogłoszona lista projektów społecznych biznesu mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W rankingu zostało wybranych, w odrębnych kategoriach, po 30 najlepszych projektów ogólnopolskich oraz lokalnych.

Gala wyników konkursu Raporty Społeczne i ogłoszenie wyników I edycji Diversity & Inclusion Rating

Podczas gali 13.edycji konkursu Raporty Społeczne współorganizwanej z Deloitte Sustainability Consulting Central Europe zostały ogłoszone rezultaty pierwszej edycji Diversity & Inclusion Rating. Stworzone narzędzie pozwala na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity & Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe. Rating pozwala określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników oraz umożliwia skuteczne komunikowanie rynków i zaangażowania firmy na rzecz upowszechniania różnorodności.

Organizatorzy Diversity & Inclusion Rating: Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Regionalne ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” w Gdańsku.

Organizatorem konferencji było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem i gospodarzem – Grupa Lotos.

Gala wręczenia Nagród nagród „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Trzecią edycję honorowym patronatem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Trzynastoosobowe przyznało nagrody w 7 kategoriach. Do udziału w wydarzeniu, oprócz osób nominowanych, zaproszeni zostali Partnerzy oraz Przyjaciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rok 2019 w FOB – publikacje

Zespół FOB pod koniec każdego roku kieruje do członków Programu Partnerstwa pytanie o to jakie tematy najbardziej by ich interesowały w kolejnym roku, o czym chcieliby poczytać lub wspólnie popracować. Na podstawie odpowiedzi partnerów wyłaniane są tematy, nad którymi w danym roku organizacja wraz z nimi pracuje. Firmy szukają w nich przede wszystkim dobrych praktyk, które pozwoliłyby im na zaczerpnięcie z wiedzy i doświadczenia innych organizacji; wypowiedzi eksperckich, które przedstawiają dodatkowy, cenny punkt widzenia; prostych i syntetycznych schematów/infografik, które w czytelny i zwięzły sposób zaprezentują dany temat.

Warto podkreślić, iż każdy materiał od najprostszej infografiki do obszernej publikacji, powstaje we współpracy z partnerami, na podstawie ich doświadczeń, dobrych praktyk.

Katarzyna Mróz
managerka projektów FOB

Leroy Merlin działa w Polsce od 25 lat. Misją Leroy Merlin jest ułatwianie klientom realizacji domów i ogrodów ich marzeń. W całym kraju posiadamy już 67 sklepów stacjonarnych oraz zatrudniamy ponad 11 000 pracowników. Od wielu lat zauważamy rosnące znaczenie odpowiedzialnych działań w biznesie. Rosną także oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy, w tym, co bardzo istotne, naszych pracowników.

Tematy związane z odpowiedzialnym rozwojem i zarządzaniem nim w organizacji nie zawsze są łatwe, ich złożoność może być barierą dla efektywnych działań firmy w tym obszarze. Dlatego bardzo chętnie korzystam z publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z uwagą śledziłem publikacje FOB w 2019 r. Raport dobrych praktyk 2018 oraz inne materiały związane z dzieleniem się dobrymi praktykami firm były dla mnie ogromną dawką inspiracji, zachętą do inicjowania nowych praktyk i rozszerzania już istniejących. Publikacje na temat gospodarki obiegu zamkniętego, z uwagi na poważne problemy środowiskowe i klimatyczne, których wszyscy doświadczamy, bardzo dobrze wpisały się w nasze potrzeby. Cieszę się, że poruszone zostały także bardzo istotne tematy związane z różnorodnością w pracy, a także, rozwijający się od lat element społecznej działalności firm – wolontariatu pracowniczego.

Uważam, że warto słuchać ekspertów oraz otworzyć platformy wymiany pomysłów i idei, wspólnego promowania odpowiedzialnych praktyk i zachęcania do coraz większego zaangażowania w tym obszarze. To nie tylko przynosi nam wszystkim liczne korzyści, ale także daje ogromną satysfakcję pracownikom firmy.

Łukasz Zaremba
Specjalista ds. badania rynku
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

ROK 2019 w FOB – konkursy

13. edycja konkursu Raporty Społeczne w 2019 r.

5 sierpnia 2019 roku zakończył się nabór raportów w 13. edycji Konkursu Raporty Społeczne.

Zgłoszono 45 publikacji, na które składa się m.in. 15 debiutów, 10 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów instytucji pozabiznesowych (w tym 4 raporty administracji publicznej, 3 organizacji pozarządowych i 1 uczelni wyższej). Wszystkie publikacje dostępne są w bibliotece raportów na portalu.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

12 września 2019 r. poznaliśmy laureatów i laureatki 3. Edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wyróżnione zostały osoby działające na rzecz upowszechniania koncepcji CSR zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Jury, składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora poarządowego –wyłoniło 11  laureatów i laureatek.

  • Kategoria: BIZNES Agnieszka Karwala, Damian Kupczyk, Magdalena Sułek-Domańska
  • Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY Jacek Bastian, Paweł Łukasiak, Joanna Skałuba
  • Kategoria specjalna: RÓŻNORODNOŚĆ Karolina Długosz, Wyróżnienie: Marta Garsztka-Rimer
  • Kategoria specjalna: WOLONTARIAT Małgorzata Marek
  • Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM Martyna Zastawna
  • Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE Maria Lipiak

 

ROK 2019 W PERSPEKTYWIE NAGRODZONYCH

Co dwa lata Forum Odpowiedzialnego biznesu wyróżnia osoby, które działaniami podejmowanymi w swoim miejscu pracy i poza nim dążą do zmiany biznesu i swojego otoczenia na bardziej zrównoważone. W 2019 roku jury składające się z ekspertek i ekspertów reprezentujących biznes, naukę oraz sektor pozarządowy, wskazało 11 laureatów i laureatek odznaczających się wyjątkowymi staraniami na rzecz propagowania koncepcji CSR w środowisku biznesowym i w społeczeństwie. Nagrody tradycyjnie przyznano w kategoriach „Biznes” i „Sektor pozabiznesowy” oraz kategoriach specjalnych: różnorodność, wolontariat, gospodarka w obiegu zamkniętym, zrównoważone innowacje społeczne. Jury postanowiło nie przyznawać nagrody w kategorii „ochrona środowiska”. Ludzie ci w latach 2017-2018 wykazali się odwagą, oryginalnością i innowacyjnością w myśleniu i realizowaniu nieraz bardzo kompleksowych projektów. Dzielili się kompetencjami i wolą edukowania społeczeństwa z wykorzystaniem ciekawych form przekazu. Podejmowali inicjatyw na rzecz szerokiego grona interesariuszy. Pokazali, że zmiany w organizacji, świadomości i postawach  mogą zacząć się od wytrwałości w działaniu jednej osoby.

Marta Borowska
Menedżerka projektów FOB

Rok 2019 w perspektywie nagrodzonych

 

Śmiało mogę określić, że rok 2019 należał do ekologii. Rubryki w gazetach, dedykowane strony na portalach internetowych, grupowe zbieranie śmieci, młodzieżowy strajk klimatyczny i wymieniać mogłabym jeszcze przez kolejnych kilka stron. Zainteresowanie ekologia wpłynęło także na postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu. Mimo, że samo pojęcie jest nadal enigmatyczne to na wierzch wypłynęła jego kwintesencja. Coraz więcej firm oddolnie, dzięki trendowi na ekologię (choć wierzę, że założenia są szersze), zaczęła zwracać uwagę na działania prospołeczne. A co za tym idzie podejmować realne działania, które angażują coraz większą kadrę.

Gdybym miała posłużyć się przykładem z kręgu mojego biznesu mogłaby być to 2 edycja akcji, którą organizowaliśmy w listopadzie 2019, polegająca na zbiórce obuwia dla osób bezdomnych. Rok wcześniej zaangażowane po stronie korporacji było zerowe. W 2019 roku firmy zgłaszały się do nas same z propozycjami współfinansowania akcji, stworzeniem tożsamych zbiórek w swoich firmach czy jakąkolwiek inną pomocą, wspierającą akcję bądź osoby bezdomne.

Martyna Zastawna
CEO Wosh Wosh

W projektowaniu miejsc użyteczności publicznej oraz budownictwie biurowym adaptacja przestrzeni do różnych stopni sprawności fizycznej jest już - nie tylko w ostatnim roku - standardem. Każdy z nas, bez względu na wiek i stopień aktywności, potrzebuje wygodnego miejsca do życia spełniającego konkretne potrzeby. Budowanie bez barier dotyczy bowiem nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale również rodzin z dziećmi, seniorów oraz aktywnych, młodych ludzi.

To swoisty akt włączania wszystkich jego użytkowników w przyjazną i funkcjonalną przestrzeń wspierającą życie rodzinne, społeczne i tworzenie społeczności lokalnych.

Dostrzeżenie w 2019 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywy i aktywności w tworzeniu dostępnych budynków mieszkaniowych stanowi potwierdzenie jak ważny i uzasadniony społecznie jest ten kierunek działań.

Zapewnianie minimum wynikającego z obowiązujących regulacji, jest często niewystarczające. Bazując na empatii i bliskiej współpracy z Fundacją Integracja tworzymy kolejne budynki z myślą o ich długoterminowej użyteczności. Budynki, które dają poczucie bezpieczeństwa i braku konieczności ciągłych zmian. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby mieszkanie miało wysoką wartość w momencie oddania go do użytku, lecz służyło ludziom przez lata, niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia. Dzięki możliwości dokonania przewidzianych już w projekcie modyfikacji, takie miejsce dostosowuje się do zmieniających się potrzeb jego użytkowników. Nasze osiedla Holm House 1 i 2 oraz Mickiewicza 2, to przykłady nowej jakości, jeżeli chodzi o kompleksowe rozwiązania poprawiające komfort życia mieszkańców.

To co mnie osobiście cieszy, to fakt, że wszystkie te działania są zauważane i doceniane nie tylko przez osoby, które wybierają do życia miejsce bez barier, ale również przez organizacje oraz władze lokalne. Pozwala nam to docierać z ideą i inspirować coraz szersze kręgi zainteresowanych. Prowadzimy także rozmowy z innymi firmami deweloperskimi, które zaczynają dostrzegać jak ważną kwestią jest budownictwo uniwersalne, wymieniamy się doświadczeniami oraz wdrażanymi rozwiązaniami.

Budynek Holm House, od którego zaczęła się historia użytecznego projektowania osiedli w Polsce, z myślą o potrzebach wszystkich grup użytkowników, został w 2019 roku nominowany w konkursie Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii obiekt mieszkaniowy właśnie za zastosowanie w praktyce zasad uniwersalnego projektowania, umożliwiającego korzystanie z przestrzeni przez wszystkich użytkowników bez względu na wiek czy niepełnosprawności. Otrzymał też nagrodę w konkursie 4Buildings Award 2019, za realizację budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Te wyróżnienia dla nas dodatkowa nobilitacja i potwierdzenie, że warto budować i tworzyć przestrzenie przyjazne ludziom i środowisku.

Agnieszka Karwala
Project Manager
Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o.

Rok 2019 rozpoczął się dramatycznie: podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zginął Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Jego śmierć wstrząsnęła opinią publiczną. Na fali tego wzburzenia uruchomiono rekordową, jak się okazało, zbiórkę pt. „ostatnia puszka Prezydenta Adamowicza”, dzięki której WOŚP zebrała niemal 16 mln. złotych. Koalicja Prezesi Wolontariusze zmieniła nazwę na Liderzy Pro Bono oraz ogłosiła kampanię promującą wolontariat pracowniczy pt. „Ten 1 dzień”. Podczas Gali Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało za rok 2019 panu Michałowi  Szafrańskiemu tytuł Gwiazda Dobroczynności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Michał Szafrański, który prowadzi blog jakoszczedzacpieniadze.pl, jest także dziennikarzem, ekspertem w zakresie finansów i autorem poradników, podjął się długofalowego wspierania akcji dożywiania dzieci Pajacyk i zadeklarował, że z każdego sprzedanego egzemplarza swojej książki „Finansowy ninja” przekaże Pajacykowi równowartość jednego posiłku. Na koniec 2017 roku bloger i jego czytelnicy przekazali kwotę na 75 175 posiłków dla dzieci potrzebujących dożywiania.

Paweł Łukasiak
Prezes Zarządu
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

9 Edycja Konkursu „Pióro Odpowiedzialności”

Finał konkursu Pióro odpowiedzialności odbył się podczas ogłoszenia Raportu ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” w Warszawie. Wśród laureatów znaleźli się autorzy tekstów opublikowanych na łamach takich tytułów jak: Coaching, Dziennik Gazeta Prawna, Media i Marketing, Polityka, Harvard Business Review Polska, Personel Plus, My Company Polska.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR

Celem Konkursu CSR jest rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i licealistów z całej Polski. W 2019 roku do konkursu zgłosiło się 143 osób. 4 z nich wzięło udział w finale w Warszawie.

Rok 2019 w FOB - media

Istotne miejsce w strategii komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmują działania z zakresu media relations. Dzięki systematycznej współpracy z dziennikarzami udaje się podjąć wiele ważnych dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce tematów. Profesjonalizacja CSR-u zresztą sprzyja publikacji artykułów poświęconych zagadnieniom często odbieranym jako mniej zrozumiałe dla opinii publicznej jak np. gospodarka obiegu zamkniętego czy Cele Zrównoważonego Rozwoju. Media dostrzegają, że nie są to odległe kwestie, ale, że odnoszą się do realnych problemów i mogą znacząco wpływać na jakość życia społeczeństwa. Potwierdzenie zwiększającego się zainteresowania stanowi liczba wycinków medialnych dotyczących CSR i zrównoważonego rozwoju w 2019 roku. Wzrosła o prawie 50 tys. w porównaniu z 2018 rokiem. Dane te opracowuje zespół promocji i komunikacji FOB na podstawie monitoringu mediów IMM, partnera analitycznego organizacji. Warto podkreślić medialność m.in. takich ubiegłorocznych wydarzeń jak zapowiedź włączenia specjalisty ds. CSR do klasyfikacji zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, badanie przygotowane przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” czy raport „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje”, który powstał z inicjatywy Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowaniu mediów tzw. tradycyjnych towarzyszyła aktywność uczestników mediów społecznościowych, co szczególnie zaobserwowaliśmy przy okazji aktualności dotyczącej zawodu CSR-owca na liście MRPiPS

Agnieszka Siarkiewicz
starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji
oraz programów organizacji
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Informacja o Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazała się w 2019 łącznie 5879 razy, w tym wypowiedzi ekspertów Forum pojawiły się 426 razy (dane z monitoringu mediów IMM, partnera analitycznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu).