O raporcie

[102-43, 102-45, 102-50, 102-52, 102-53, 103-3]

Piąty raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje dane za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z decyzją władz organizacji o zmianie okresu raportowania na cykl roczny.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym raportem można kierować do: dr Agaty Rudnickiej, ekspertki FOB, która zajmowała się przygotowaniem raportu na adres mail: agata.rudnicka@fob.org.pl.

[102-46] Ustalając istotność poszczególnych kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością brano pod uwagę:

  • Wytyczne i standardy zawarte w takich dokumentach jak: ISO 26 000, INGO Accountability Charter, Global Compact oraz Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative, Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka ONZ
  • Wymogi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania danych pozafinansowych
  • Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030
  • Kryteria dobrego raportowania zdefiniowane w ramach inicjatywy Konkurs Raporty Społeczne
  • Kluczowe wyzwania i oczekiwania dla sektora pozarządowego zawarte m.in. w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych
  • Plany organizacji na lata 2019-2020 oraz strategię FOB na lat 2019-2021
  • Opinie interesariuszy na temat obszarów działalności FOB istotnych z ich perspektywy, jakie warto poruszyć w raporcie za rok 2019.

[102-43] W badaniu interesariuszy wzięło udział 31 osób reprezentujących różne grupy interesariuszy m. in: osoby pracujące lub współpracujące z FOB, przedstawicielki/przedstawiciele organizacji należących do Programu Partnerstwa/Karty Różnorodności czy organizacji pozarządowych. W opinii osób biorących udział w badaniu do kluczowych kwestii, które należy raportować należą (za takie kwestie przyjęto obszary, gdzie minimum 40% respondentów zaznaczyło odpowiedz: bardzo istotna): zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, kwestie środowiskowe w organizacji, uczestnictwo w pracach instytucji zajmujących się problematyką CSR, prowadzenie badań, informowanie o aktualnościach w obszarze CSR, działania szkoleniowe i bezpośrednie wsparcie firm. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w poszczególnych częściach raportu spełnią Państwa oczekiwania i pozwolą uzyskać satysfakcjonujący poziom wiedzy na temat działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W raporcie odniesiono się do kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem organizacją jak i realizowanymi projektami i przedsięwzięciami. [102-47, 103-1]

Obszar Aspekt Odniesienie do raportu Wskaźniki GRI
Zarządzanie organizacją Wartości, cele strategiczne

Wyniki ekonomiczne

Alokacja zasobów

Etyczne zasady w pozyskiwaniu funduszy

Monitorowanie, ocena i ewaluacja działań

Zarządzanie i ład organizacyjny (w tym niezależność i przeciwdziałanie korupcji)

O FOB,

System zarządzania organizacją,

Wyniki finansowe

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-12

102-15

102-18

102-47

201-1

Wpływ na rynek i otoczenie społeczne Edukacja i promocja CSR, inicjatywy edukacyjne

Angażowanie kluczowych interesariuszy

Współpraca

O Raporcie,

FOB i interesariusze,

Systermy zarządzania organizacją,

Kluczowe obszary aktywności FOB: Analizujemy, Promujemy, Kształtujemy

102-2

102-42

102-43

102-44

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego Zatrudnienie

Szkolenia i edukacja

Różnorodność i równe szanse

Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn

Zrównoważone warunki pracy 102-8

202-1

401-1

401-2

401-3

404-1

404-3

405-2

412-2­

[102-49] Staraliśmy się pokazać wszystkie dane, które dotyczą obszaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Jedynym obszarem z wymienionych, który nie ma odrębnego punktu są kwestie środowiskowe co wynika z wielkości organizacji. FOB to mała organizacja pozarządowa, która zwraca uwagę na działania prośrodowiskowe i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

W organizacji nie ma stanowiska dedykowanego zarządzaniu kwestiami środowiskowymi, jednak bieżące aktywności prowadzone są z myślą o środowisku. Podobnie jak w latach ubiegłych FOB kontynuuje swoje działania związane z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez: zwracanie uwagi na proces transportu (transport publiczny, gdzie jest to możliwe), organizację pracy biura (oszczędność papieru, wydruk na papierze ekologicznym, digitalizacja materiałów, segregacja odpadów, odpowiednia konserwacja i użytkowanie sprzętu komputerowego, korzystanie z kuriera rowerowego po Warszawie), organizację wydarzeń FOB z dbałością o aspekty środowiskowe jak przyjazny środowisku catering, możliwość dojazdu komunikacją publiczną itp.

Układ treści w tegorocznej edycji raportu jest inny niż w ubiegłych latach. Został on podporządkowany wymiarom nowej strategii. W tym roku daliśmy przestrzeń do oceny prowadzonych i inicjowanych przez nas działań naszym interesariuszom i partnerom. Dzięki temu osoby czytające raport mają nie tylko możliwość poznania zakresu podejmowanych przez nas aktywności, ale również opinii odbiorców Naszych projektów.

Zespół raportujący

Agata Rudnicka oraz Izabela Zielińska, Agnieszka Siarkiewicz we współpracy z Zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dziękujemy Marii Ibisz i Janowi Renkasowi – Ekspertom ds. raportowania pozafinansowego i zintegrowanego z Zespołu Sustainability Consulting Central Europe firmy Deloitte za konsultacje dotyczące zastosowania metodyki oraz wskaźników GRI.