Cele strategiczne FOB 2019-2020

[103-2, 103-3, 413-1] Ze względu na zmianę w okresie raportowania poniżej przedstawiono tabelę z ubiegłego raportu dotyczącą celów strategicznych organizacji, które założono do realizacji w latach 2019-2020. Cele są realizowane poprzez bieżącą działalność organizacji oraz inicjowanie nowych projektów.

Kwestią otwartą pozostaje pomiar wpływu. Kontynuowaliśmy poświęconą temu dyskusję rozpoczętą  w roku 2018 i w efekcie do końca 2020 roku zostanie opublikowana mapa wpływu FOB.

Cele strategiczne wyznaczone na kolejny okres raportowania 2019-2020 Obszar Skąd wiemy, że osiągnęliśmy cel? Działania zrealizowane w 2019
FOB jest inicjatorem i liderem  działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wśród przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny FOB posiada wypracowaną komercyjną ofertę szkoleniową dla biznesu, w tym dla PP. FOB prowadzi zajęcia/wykłady nt. CSR/ZR na uczelniach wyższych w Polsce.  FOB upowszechnia wiedzę na portalu odpowiedzialnybiznes.pl, na którym w dostępny sposób można zapoznać się z informacjami na temat CSR i zrównoważonego rozwoju. FOB jest organizacją pierwszego wyboru w kwestiach wiedzy z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Działalność FOB w tym obszarze to zarówno szkolenia zorganizowane dla przedstawicieli biznesu jak i przedstawicieli sektora publicznego jak również edukacja w formie prowadzenia zajęć dla studentek i studentów na ALK, SGH, UW, SWPS czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W roku 2019 FOB zorganizowała oraz przeprowadził 18 szkoleń oraz zajęć ze studentami i studentkami a pracownicy i pracowniczku FOB wzięli udział w 17 wydarzeniach w roli prelegentek i prelegentów.

W ramach upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju kontynuowano dotychczasowe programy jak Program Partnerstwa, LOB, Karta Różnorodności czy prowadzenie portalu odpowiedzialybiznes.pl. Więcej o podjętych aktywnościach znaleźć można w części poświęconej kluczowym obszarom aktywności.

FOB czerpie i gromadzi wiedzę na temat CSR i zrównoważonego rozwoju pochodzącą z wiarygodnych polskich i zagranicznych źródeł. FOB dzieli się wiedzą podczas szkoleń, spotkań, poprzez publikacje oraz za pomocą kanałów  i narzędzi komunikacji – własnych i mediów współpracujących. Szczególną wagę przykłada do praktyki CSR, korzystając z doświadczeń ekspertów i firm partnerskich. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie. FOB jest zapraszany i czynnie bierze udział w konsultacjach, pracach systemowych i legislacyjnych  inicjowanych przez administrację publiczną dotyczących kwestii istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności w biznesie. FOB ma wewnętrzne grono ekspertów oraz działa w zewnętrznych gronach eksperckich, przede wszystkim związanych z obszarami zrównoważonego rozwoju, we współpracy z organizacjami pracodawców oraz branżowymi. FOB ma wypracowaną i działającą procedurą zajmowania stanowisk, zabierania głosu w debacie publicznej, w tym w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Media ogólnopolskie zwracają się do FOB o opinię ekspercką na tematy społeczno-gospodarcze. FOB ma wypracowane zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi. W 2019 roku FOB zrealizował i uczestniczył w realizacji 9 badań i raportów poświęconych takim zagadnieniom jak: gospodarka obiegu zamkniętego, wyzwania dla branży rynku hostess w Polsce, wolontariat pracowniczy, odpowiedzialna moda i zarządzanie różnorodnością. Zorganizował lub był współorganizatorem 7 konferencji i spotkań o charakterze ogólnopolskim, 6 publikacji oraz 4 kolejne edycje flagowych konkursów o tematyce społecznej odpowiedzialności.

Informacja o Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazała się w 2019 łącznie 5879 razy, w tym wypowiedzi ekspertów Forum pojawiły się 426 razy.

Więcej o podjętych aktywnościach znaleźć można w części poświęconej kluczowym obszarom aktywności.

FOB jest głównym partnerem biznesu i otoczenia biznesowego w projektowaniu i realizacji inicjatyw, których celem jest rozwój społeczno-gospodarczy Polski zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. FOB łączy liderów biznesu i otoczenia biznesowego w partnerstwa międzysektorowe, branżowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami FOB rozwija działania w ramach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Połowa liderów PP w randze prezesa/prezeski lub członka/członkini zarządu w ROP. Zawiązywanie partnerstw przy pozyskiwaniu grantów (co najmniej 3 granty w partnerstwie z innymi organizacjami polskimi lub zagranicznymi). Stworzenie 1 koalicji branżowej/międzysektorowej/zaistnienie FOB w różnych koalicjach pracodawców/branżowych etc. W 2019 r. odbyły się trzy spotkania ROP.
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób transparentny i odpowiedzialny,  upowszechniając standardy CSR, organizacja działa i jest zarządzana zgodnie z tą koncepcją w kluczowych obszarach to jest:

  1. pracowniczych,
  2. organizacyjnych,
  3. finansowych.
Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny W obszarze pracowniczym: pracownicy FOBu są zatrudniani w wyniku otwartych  i profesjonalnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych, posiadają jasno sformułowane cele rozwojowe, ich praca podlega półrocznym ewaluacjom.

FOB posiada funkcjonująca infrastrukturę etyczną.

W obszarze organizacyjnym: FOB w cyklu 2-letnim przygotowuje raport społeczny w oparciu o wytyczne GRI (wraz z dodatkiem branżowym), raport jest dostępny oraz promowany.  FOB mierzy swój wpływ społeczny  FOB jest organizacją otwartą na innowacje technologiczne i procesowe, które polepszają zarządzanie organizacją oraz ułatwiają pracę pracownikom/czkom. FOB posiada wdrożone procedury dotyczące zasad współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. FOB posiada wdrożone i monitorowane zasady zarządzania zielonym biurem FOB ewaluuje kluczowe projekty.

W obszarze finansowym: FOB na bieżąco monitoruje realizację budżetu organizacji.

Bieżąca działalność FOB w obszarze pracowniczym, organizacyjnym i finansowym została szczegółowo opisana w części raportu poświęconej zrównoważonym miejscom pracy, wynikom finansowym oraz systemowi zarządzania organizacją.