Wyniki finansowe

[102-5] Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest stowarzyszaniem, którego głównym celem jest realizacja misji społecznej. Chcąc osiągnąć cele związane z rozwojem społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacja stara się zarządzać finansami w sposób zapewniający jej trwałość. Stabilność i płynność finansowa oraz różnorodne źródła finansowania to cel ekonomiczny umożlwiający realizację misji i strategii. FOB przestrzega regulacji prawnych odnoszących się do zasad finansowych w Polsce. Obszar aktywności ekonomicznej FOB regulowany jest obowiązującym przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z 29 września (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

 

Zarządzanie finansami jest jednym z fundamentów funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego oraz przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych. W strategię Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest wpisane w szczególny sposób zrównoważone zarządzanie finansami. Rzetelne przygotowanie budżetu, przyjęcie założeń poprzedzonych wnikliwymi analizami, monitoring oraz korekty planu finansowego, pozwalają na właściwe zarządzanie finansami oraz zachowanie płynności finansowej. Ze względu na fakt, że nasza organizacja pełni ważną rolę społeczną i jest organizacją ekspercką dla Partnerów z otoczenia biznesowego, administracji publicznej, środowiska naukowego – chce być także w pełni transparentna pod kątem prawnym i finansowym dla wszystkich interesariuszy FOB.

Nasze Stowarzyszenie w sposób rzetelny weryfikuje dostawców towarów i usług. Wybór dostawcy jest oparty na podstawie założeń przyjętej wewnętrznej polityki zakupów. Wszystkie koszty operacyjne ponoszone przez FOB są poprzedzone stosownymi analizami. Ważnym elementem zrównoważonego zarządzania finansami jest zarządzanie inwestycjami organizacji – zarówno w kapitał ludzki jak i środki trwałe oraz wartości niematerialne. Celem polityki inwestycji jest uzyskanie długotrwałego wzrostu organizacji. Zrównoważone zarzadzanie finansami to także stosowne działania, których celem jest prawidłowa ocena ryzyka oraz podejmowanie działań adekwatnych do skali ryzyka funkcjonowania FOB. Eliminowanie ryzyka finansowego to szereg działań, które podejmujemy, w  tym stały monitoring przeterminowanych należności, ocena kondycji finansowej, co czyni  nas stabilnym partnerem dla interesariuszy  FOB. Elementem zrównoważonej polityki finansowej jest także zapewnione optymalnych  warunków finansowych dla naszej kadry oraz podmiotów współpracujących.

Reasumując, zrównoważone zarządzanie finansami to dla FOB transparentne przepływy finansowe, przyjęte stosowne polityki wewnętrzne, inwestycje na racjonalnym poziomie, ocena ryzyk prawnych, podatkowych i finansowych oraz stały monitoring i korekty planu finansowego.

Izabela Zielińska
starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

Dokumenty finansowe, w tym sprawozdania finansowe, sporządzane są w oparciu o założenie, że działania organizacji są zrównoważone. W momencie sporządzania raportu nic nie wskazywało na ryzyko przerwania działalności. Organizacja posiada rezerwę finansową, która zapewnia jej płynność w sytuacji, w której odnotowano by spadek przychodów. Budżet przygotowywany corocznie uwzględnia przychody i koszty, a także rezerwę finansową na dodatkowe projekty, co pozwala na elastyczność w podejmowaniu decyzji. Powiązanie budżetu z planem przepływów pieniężnych i źródłami finansowania zwiększa stabilność działań FOB.

Racjonalność decyzji finansowych jest dodatkowo poparta zasadami kontroli wewnętrznej (Instrukcje obiegu dokumentów finansowych i księgowych w Stowarzyszeniu). Zapobiegają one tworzeniu kosztów poza założeniami budżetowymi bez zgody zarządzających. Organizacja posiada system miesięcznego i kwartalnego monitorowania wykonania budżetu i stanu finansów. Oddzielne procedury (uwzględniające wymagania grantodawców) regulują wydatkowanie środków uzyskanych z dotacji. Każdy z zespołu jest również odpowiedzialny za planowanie i realizację odpowiedniej części budżetu zgodnie z planem.

[201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

2019
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 1 981 908,17 zł
Podzielona wartość ekonomiczna 1 970 132,28 zł
Koszty operacyjne
(do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności finansowej oraz koszty finansowe i pozostałe)
1 970 132,28 zł
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 1 336 985,20 zł
wynagrodzenia netto - umowy o pracę 758 190,35 zł
wynagrodzenia netto - umowy zlecenia i o dzieło 44 954,71 zł
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 423 562,14 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 110 278,00 zł
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona-wartość ekonomiczna podzielona) 11 775,89 zł

Na przychody organizacji składają się środki pochodzące z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

2019
przychody z działalności statutowej 56 736,30 zł
przychody z działalności gospodarczej 1 919 868,63 zł
pozostałe przychody operacyjne 994,64 zł
przychody finansowe 4 308,60 zł

Z uwagi na status OPP FOB otrzymuje od państwa ulgę w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Było to 113,00zł za rok 2019.

Suma aktywów i pasywów w 2019:

Aktywa: 1 407 161,46 zł

Pasywa: 1 407 161,46 zł

FOB jest organizacją OPP. W okresie raportowania przychody z 1% to jedynie 9 zł 20 gr.; jak pokazują dane, nie ma praktycznie wpływu na strukturę przychodów.

Źródła finansowania działań FOB w podziale na przychody z działalności statutowej

2019 %
Składki członkowskie 0,00 zł 0,00%
Darowizny na LOB 0,00 zł 0,00%
Darowizny Karta Różnorodności 30 000,00 zł 52,88%
1% 9,20 zł 0,02%
Dotacje 26 727,10 zł 47,11%
Pozostałe dotacje 0,00 zł 0,00%
Suma 56 736,30 zł 100,00%

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów znaleźć można w poniższej tabeli.

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe

Rok 2019 %
koszty realizacji zadań statutowych 972 735,69 zł 53,53%
koszty działalności gospodarczej 570 328,32 zł 23,89%
koszty administracyjne 426 585,53 zł 22,34%
koszty finansowe i pozostałe 482,74 zł 0,24%
Suma 1 970 132,28 zł 100,00%

Do organizacji nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszeń standardów i regulacji pozyskiwania funduszy i komunikacji marketingowej. Zgłaszane bywają pytania o zasady udziału w Programie Partnerstwa – odpowiadamy na nie na bieżąco w mailach oraz informujemy poprzez swoją stronę internetową.