Cele i plany

FOB nieustannie dąży do doskonalenia swoich działań. Zarówno w codziennej działalności, jak i w planach długookresowych uwzględniamy cele, które przybliżają nas do realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Nie we wszystkich obszarach udało się zrealizować zobowiązania podjęte w pierwszym raporcie.

Doświadczenia lat 2013-2014 nauczyły nas jednak, że warto skoncentrować się na mniejszej liczbie kluczowych celów. W stosunkowo niewielkiej organizacji, jaką jest FOB nieuniknione zmiany organizacyjne i kadrowe mają duży wpływ na realizację zamierzeń. Stąd przypisanie odpowiedzialności za realizację celów do konkretnych osób nie do końca się sprawdziło. W planowanych obecnie zmianach dotyczących zarządzania organizacją, cele będą silniej zintegrowane ze stanowiskiem, będziemy też mocniej je priorytetyzować. Temu służyć będzie także wzmocnienie partycypacyjnego charakteru zarządzania FOB. Dodatkowo, trzeba pamiętać o wdrażaniu praktycznych narzędzi, które ułatwią monitorowanie celów / raportowanych kwestii, do których na bieżąco wpisywane będą dane, np. dot. zużycia papieru.

Dowiedz się więcej o stopniu realizacji naszych dotychczasowych celów. W tegorocznej edycji raportu znaleźć można zarówno informacje dotyczące kontynuacji wybranych planów i celów z poprzedniego okresu raportowania, jak i nowe kierunki, w których chcemy doskonalić nasze działania.

CELE WYZNACZONE NA KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA:

CELE STRATEGICZNE WYZNACZONE NA KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA 2015-2016 Obszar Miernik/KPI
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, transparentny i odpowiedzialny, z wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/ek. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw  

FOB posiada wdrożone standardy profesjonalnego zarządzania organizacją, w zakresie określonych procedur (zarządzania wiedzą, rozwojem pracowników, pozyskiwania funduszy itd.) i je doskonali m.in. poprzez stały i systemowy dialog z pracownikami/czkami oraz innymi głównymi interasariuszami organizacji.

Posiada procedury dotyczące różnorodności i zasad etyki zgodnie z nowoprzyjętą nową misją i wartościami.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością organizacji powiązane są z indywidualnymi celami pracowników.

Jest wdrożony system oceny rezultatów i wyników organizacji i systemem oceny realizacji celów przez pracowników.

FOB podpisze kodeks etyczny fundrisingu lub stworzy samoregulacje w zakresie pozyskiwania funduszy i związanego z tym marketingu.

System komunikacji Informacji zwrotnej od interesariuszy zewnętrznych jest systematycznie rozwijany.

FOB uczestniczy w realizacji i inicjuje projekty ważne dla rozwoju CSR i zrównoważonego rozwoju we współpracy ze środowiskami - biznesowym, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zwiększania transparentności w łańcuchu wartości polskiego biznesu oraz instytucji życia społeczno-gospodarczego. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami   FOB uczestniczy w 85% spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Urzędy Centralne dotyczących wprowadzenia Dyrektywy dotyczącej raportowania danych pozafinansowych i zarządzania różnorodnością, 80% sygnatariuszy KR publikuje dane dot. różnorodności, 75% firm Partnerów Strategicznych FOB ujawnia dane pozafinansowe, 20% firm Partnerów Wspierających stawia swoim dostawcom wymagania związane z CSR.
FOB monitoruje światowe trendy w zakresie ZR i CSR i upowszechnia te standardy w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami   Bieżąca informacja nt istotnych dla interesariuszy FOB inicjatyw światowych; włączenie polskich przedsiębiorstw w przynajmniej jedną inicjatywę rocznie realizowaną przez zagranicznych partnerów FOB (WBCSD, CSR Europe, GRI).
FOB inicjuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy nt. odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach edukacji oraz prowadzi edukację w tym zakresie wśród polskich menedżerów. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami  

Udział w procesie tworzenia narzędzi – m.in. programów nauczania oraz wprowadzania zmian systemowych dotyczących edukacji CSR w Polsce we współpracy z różnymi grupami interesariuszy.

Rozwinięta oferta szkoleniowa FOB.

FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie oraz uczestniczy w budowaniu kapitału społecznego poprzez sieć ekspertów współpracujących z FOB. FOB bierze udział w procesach legislacyjnych i procesach konsultacji dotyczących tematów istotnych dla społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego oraz pracach podmiotów/organizacji zajmujących się upowszechnianiem standardów, monitorowaniem kwestii społecznych i środowiskowych rozwoju w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, prawa człowieka, środowisko naturalne, łańcuch dostaw

Stała współpraca z gronem minimum 5 ekspertów, w tym przynajmniej z jednym autorytetem życia społeczno-gospodarczego.

Udział w co najmniej 2 procesach konsultacji/pracach systemowych.
Badanie znajomości marki FOB wśród kluczowych interesariuszy dotyczące organizacji jako eksperta w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju rośnie zgodnie z założonymi wskaźnikami.