FOB i Dziennikarze

Dziennikarze odgrywają szczególną rolę w edukacji interesariuszy, przekazując wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i budując świadomość w tym zakresie wśród miedzy innymi przedstawicieli firm, konsumentów, pracowników, kontrahentów, lokalnych społeczności. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z dziennikarzami ze strony FOB są obecnie: koordynatorka mediów i promocji oraz koordynator portalu i mediów społecznościowych. Zespół służy dziennikarzom swoją wiedzą lub tę wiedzę pomaga zdobyć poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny aranżując indywidualne spotkania z ekspertami Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zapraszając na wydarzenia organizacji. Działania media relations prowadzone są systematyczne - dziennikarze otrzymują komunikaty prasowe o działalności organizacji, ale także bieżących, istotnych dla polskiej gospodarki regulacjach czy powstałych dokumentach poświęconych CSR. Są także zachęcani do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na portalu odpowiedzialnybiznes.pl, gdzie znaleźć można szereg przydatnych informacji do analizowania, opisywania społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i jej pokrewnych tematów. Wiele z publikacji FOB-u przekazywanych jest w wersji drukowanej , tak by były łatwo dostępne w codziennej pracy dziennikarskiej.

Konkurs Pióro Odpowiedzialności to inicjatywa adresowana do środowiska dziennikarskiego mająca na celu propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności, a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką CSR. Równie istotne jest docenienie pracy tych autorów, którzy starają się wnikliwie spojrzeć na koncepcję CSR oraz tematy pokrewne podejmując je w swoich artykułach, programach czy audycjach. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: artykuł ekspercki (od 2013r), artykuł prasowy w mediach drukowanych, artykuł prasowy w mediach elektronicznych. Do III edycji konkursu (2013) zgłoszono 55 artykułów i wyłoniono 7 laureatów. W kolejnej IV edycji (2014) napłynęło 61 artykułów, z których jury nagrodziło 8 autorów.

 

Ponadto dziennikarze i dziennikarki:

  • są zapraszani do Jury Dziennikarskiego w Konkursie Raporty Społeczne,
  • pojawiają się jako prelegenci i dyskutanci podczas naszych konferencji, debat, spotkań,
  • mają możliwość publikacji artykułów eksperckich do naszych publikacji i na portal
  • otrzymują od FOB najważniejsze publikacje oraz informacje o prowadzonych przez nas działaniach,
  • uzyskują merytoryczne wsparcie dla przygotowywanych przez siebie materiałów ze strony pracowników i pracowniczek FOB.

 

W latach 2013-2014 pojawiło się łącznie 410 (202 w 2013 i 208 w 2014) materiałów w Internecie, prasie, radio i TV powstałych z udziałem zespołu FOB lub odwołujących się do działań FOB.

Nie wyobrażam sobie polskiego CSR-u bez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przed laty przyczyniło się także do zwiększenia zainteresowania „Personelu i Zarządzania” tą tematyką i konkretnymi rozwiązaniami na naszym rynku. Z jednej strony, nadal dostrzegamy wiele firm, którym idea CSR-u jest niestety zupełnie obca. Z drugiej, są organizacje, które próbują nim wszystko polukrować, budując jedynie wizerunek, często odbiegający od tego, jakie standardy swojego funkcjonowania w rzeczywistości przyjęły. Pomiędzy tymi skrajnościami są świadomi i nieświadomi twórcy dobrych praktyk. Partnerska współpraca FOB z mediami umożliwia nam budowanie wiedzy w tym pogubionym świecie biznesu i zwiększa szanse na wprowadzanie korzystnych, wieloaspektowych zmian.

Sylwia Wachowicz
Redaktor „Personel i Zarządzanie”