FOB i Organizacje pozarządowe

Środowisko organizacji pozarządowych odgrywa istotną rolę w promowaniu i upowszechnianiu idei CSR w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi na rzecz umacniania wartości trzeciego sektora w rozwijaniu idei odpowiedzialności społecznej i rozwoju zrównoważonego (możliwość zaprezentowania się na 5. Targach CSR oraz odwiedzenia Targów przez organizacje pozarządowe). Z racji bycia organizacją pozarządową FOB angażuje się w prace na rzecz trzeciego sektora i z trzecim sektorem:

FOB edukuje i pomaga promować działalność społeczną na rzecz CSR:

Podczas sesji  zamykającej VII OFIP prezeska FOB otrzymała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od 2010 roku. To co jest dla nas najważniejsze w relacjach z FOB-em to to, że staramy się działać w oparciu o standardy i partnerską współpracę. Wspólnie promujemy zasady i wartości zapisane w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętej 28 maja 2010 przez Walne Zebranie Członków OFOP, wśród których znajdują się: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, odpowiedzialność, rzetelność, rozliczalność, partnerstwo, podział władz, unikanie konfliktu interesów. Poprzez swoją działalność FOB wzmacnia działalność Federacji, czyli naszych członków, wspiera nas w organizacji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wspólnie konsultujemy ważne dla środowiska pozarządowego ustawy, dokumenty oraz strategie. Mogliśmy liczyć także na wsparcie FOB w poparciu dla pozarządowych kandydatów do Komitetów Monitorujących wdrażanie środków unijnych na lata 2014-2020. Liczymy na dalszą owocną współpracę w ramach realizacji wspólnie wypracowanej Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Weronika Czyżewska
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych