FOB i Środowisko akademickie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu angażuje się w działalność naukową oraz zaprasza przedstawicieli świata nauki do współtworzenia treści publikacji oraz materiałów na portal. W latach 2013-2014 udział FOB w pracach środowiska akademickiego dotyczył:

 • Udzielania patronatów oraz wystąpień przedstawicieli organizacji na konferencjach akademickich w tym:
  • Patronat portalu odpowiedzialnybiznes.pl i udział w I International Conference „Beyond Business as Usual. CSR Trends” w Łodzi (20-21.06.2013).
  • Partnerstwo w konkursie dla doktorantów i ufundowanie nagrody (czytnik Kindle i dwuletnia prenumerata Stanford Social Innovation Rewiev dla najlepszego referatu),
  • Partnerstwo merytoryczne i wystąpienie na VII ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Diagnoza i doskonalenie.” (10-11.06.2013),
  • Wystąpienie na konferencji Szkoły Głównej Handlowej „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka” (17.10.2013);
 • Obecności przedstawicieli środowisk akademickich na łamach portalu odpowiedzialnybiznes.pl, oraz w publikacjach FOB-u,
 • Udziału przedstawicieli środowisk akademickich w jury konkursu Raporty społeczne (3 osoby);

Inne działania

 • stała współpraca z dr Agatą Rudnicką oraz dr Martą Karwacką przy realizacji wybranych działań FOB,
 • udział Mirelli Panek-Owsiańskiej w jury konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską, podyplomową lub inżynierską z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię im. Leona Koźmińskiego,
 • przekazywanie publikacji FOB do bibliotek uniwersyteckich oraz przesyłanie zainteresowanym pracownikom akademickim,
 • opracowanie publikacji „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerstwa międzysektorowe” we współpracy z dr Martą Karwacką, pod kątem możliwości wykorzystania materiałów jako case studies na zajęciach,
 • członkostwo dr Agaty Gruszeckiej-Tieśluk w międzynarodowej nieformalnej grupie IWBEE – International Working Group on Business Ethics Education,
 • koordynacja przez Marzenę Strzelczak i Piotra Sobolewskiego prac grupy roboczej Edukacja a CSR działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki (IX 2013 – VII 2014, w zastępstwie).
W marcu 2013 Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Grupą roboczą CSR a edukacja przy Zespole CSR MG, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz inicjatywą Global Compact, pod patronatem MNiSW zorganizowało konferencję Społeczna odpowiedzialność uczelni. Adresatami było przede wszystkim środowisko akademickie, biznes oraz studenci. Jej celem było rozpoczęcie dyskusji na temat idei odpowiedzialności szkolnictwa wyższego.

W kontekście nadal niestety sporego oporu polskiego świata gospodarczego wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB) działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu podejmowane od 15 lat wydają się nie do przecenienia. Po pierwsze dlatego, że intensywna i wieloraka aktywność Forum nie pozwala zapomnieć o tej idei, po drugie dlatego, że wiele z podejmowanych przez tę organizację działań skierowanych jest na pogłębianie wiedzy w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez liczne publikacje lub informacje, zdające relacje z rozwoju tej idei w Europie, a zamieszczane na stronach Forum nieomal na bieżąco, a po trzecie dlatego, że organizacja ta stara się nawiązać współpracę ze wszystkimi interesariuszami, pełniąc funkcję integrującą środowisko biznesowe z administracją oraz światem akademickim w obszarze wdrażania odpowiednich praktyk. W ramach współpracy Forum ze światem akademickim na szczególną uwagę zasługuje – w moim odczuciu – program edukacyjny nazwany Ligą Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowany od 2004 r. Jego wartość polega na zaangażowaniu w krzewienie i rozwój idei SOB w całej Polsce samych studentów, a zatem tych, którzy już za kilka lub kilkanaście lat będą decydować o polskiej gospodarce, a tym samym o kształcie i sposobie funkcjonowania polskiego społeczeństwa.

Prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

FOB I STUDENCI

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dociera ze swoimi działaniami także do studentów. Osoby zainteresowane zdobyciem i pogłębieniem wiedzy na temat CSR mogą szlifować swoje kompetencje biorąc udział w specjalnie zaprojektowanym dla nich kompleksowym programie – Lidze Odpowiedzialnego Biznesu.

Poprzez LOB docieramy nie tylko do studentów, ale także do licealistów budując znajomość i zrozumienie tematu wśród przyszłych pracowników, pracodawców i kadr CSR. Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą rozwijać swoje zainteresowanie tematyką CSR poprzez udział w Konkursie CSR oraz w czasie lekcji przedsiębiorczości, na których Ambasadorzy CSR prowadzą warsztaty na temat społecznej odpowiedzialności.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. Składa się z następujących elementów:

Programu Ambasadorów CSR skupiającego studentów i studentki z całej Polski, którzy mają okazję zdobywać wiedzę w czasie warsztatów z osobami zawodowo zajmującymi się wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Ambasadorzy/ki promują również CSR na swoich uczelniach i w środowiskach lokalnych

Programu grantowego „Pracownia działań lokalnych”, wspierającego finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatywy. O dofinansowanie z programu grantowego mogą ubiegać się organizacje studencki, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Akademii Odpowiedzialnego Biznesu (AOB) - największej konferencji CSR skierowanej do studentów i studentek z całej Polski. AOB jest miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy firmami a studentami, której głównym założeniem jest szeroka edukacja na temat odpowiedzialnego biznesu. Poprzez różnorodną, interaktywną formę konferencji: warsztatów, panelu dyskusyjnego, wykładu, gry edukacyjnej, pokazów filmów oraz spotkań z ekspertami, daje ona możliwość bezpośredniego dialogu i wzajemnej inspiracji.

Konkursu wiedzy o CSR rokrocznie organizowanego przedsięwzięcia promującego zasady odpowiedzialnego biznesu wśród młodych ludzi. Konkurs składa się z testów wiedzy testach wiedzy oraz części pisemnej polegającej na rozwiązaniu zadania a dotyczącego działań na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju. Udział w konkursie mogą wziąć studenci, studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody.

 

Statystyki dotyczące programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Liczba

IX edycja LOB

X edycja LOB

Uczestników i uczestników Programu Amabasadorów CSR

25 ambasadorów i ambasadorek z 25 uczelni w 17 miastach w Polsce

24 ambasadorów z 23 uczelni w 13 miastach w Polsce

Projektów zrealizowanych w programie grantowym

22

28

Współpracujących organizacji

50

50

Spotkań z cyklu Podwieczorek przy CSR

7

7

Uczestników i uczestniczek Konkursu o CSR

760

500

Odbiorców i odbiorczyń programu LOB

10 000

10 000

Spotkania Alumnów LOB

1 (11.05.2013)

1 (31.05.2014)

 

Uczestnicy i uczestniczki programu mają wpływ na kształt samego programu poprzez możliwość udziału w planowaniu przebiegu procesu w danym roku. Wartością dodaną są samodzielnie realizowane projekty w ramach działań Ambasadorów LOB oraz angażowanie alumnów programu jako Mentorów, którzy biorą aktywny udział w przygotowywaniu kolejnych edycji programu. Wysoka wartość merytoryczna zapewniona jest dzięki bieżącej ewaluacji dokonywanej bezpośrednio po każdym spotkaniu a także na zakończenie danej edycji programu.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu już od 11 lat kształci przyszłych menadżerów, liderów zmian oraz przyszłych przedsiębiorców, przekazując wartości i zasady CSR. Kształcenie przyszłych pokoleń w duchu odpowiedzialności to wyzwanie nie tylko dla rodziców, wychowawców, pedagogów czy nauczycieli akademickich. To odpowiedzialność nas wszystkich, w tym organizacji pozarządowych, biznesu oraz administracji publicznej. Każdy ma wpływ na kształtowanie postaw i uczenie odpowiedzialności za siebie i innych. Dziś dzieci uczące się w szkołach, za 20 - 30 - 40 lat przejmą odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądać nasza gospodarka

Piotr Sobolewski
koordynator Ligii Odpowiedzialnego Biznesu w 2014