Interesariusze

FOB aktywnie podchodzi do budowania relacji z interesariuszami. Znając swoich docelowych odbiorców i kluczowych interesariuszy stara się odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania. Wybór poszczególnych grup (mapowanie) dokonywany był w oparciu o misję i cele statutowe. Wskazane grupy to kluczowi odbiorcy naszych działań oraz grupy, z którymi współpraca jest ważna dla osiągnięcia celów organizacji.

Zidentyfikowane grupy i podmioty zostały poddane ocenie pod kątem częstotliwości/bliskości współpracy oraz znaczenia dla osiągnięcia celów statutowych.

Jak prowadzimy dialog z interesariuszami i w jaki sposób ich angażujemy?

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu, półroczne rozmowy ewaluacyjne, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem na życzenie zespołu Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl

Fanpage Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fanpage Karty Różnorodności

Konto FOB-u na Twitterze

Newsletter „Respo”

Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne
Członkowie Walne Zebranie Członków,

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby

Firmy współpracujące z FOB-em w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Spotkania, coroczne rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania, ankiety, newsletter,

zapraszanie do udziału w debatach lub telewizji internetowej w charakterze ekspertów

Inne firmy Konferencje, debaty, szkolenia, zaproszenia do publikacji
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB-u Bieżące informacje zwrotne
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki oraz będących jego częścią grupach roboczych, jak też innych inicjatywach administracji związanych z CSR; włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; Wizja zrównoważonego rozwoju 2050 dla polskiego biznesu; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB i inne)
Pracownicy naukowi Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, stała współpraca z ekspertkami - zobacz
Studenci i studentki www.lob.org.pl i FB fanpage LOB, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, staże i wolontariat
Media i dziennikarze Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności
Inne organizacje pozarządowe Wspólne przedsięwzięcia, udział w spotkaniach dotyczących sektora, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, przynależność do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji ze współpracy międzysektorowej oraz współpracy z biznesem

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest absolutnie niezbędnym graczem w Polsce w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest skutecznym “zwornikiem” łączącym punkty widzenia i interesy biznesu, administracji, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i eksperckich. W formule “Think and Do Tank” prowadzi zarówno działania edukacyjne jak też konkretne projekty uwrażliwiające i angażujące społecznie biznes, podnosząc w ten sposób standardy SR w naszym kraju.

Marek Kosycarz, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej / Citizenship Director, Microsoft Sp. z o.o.

Jak odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy?

Na bieżąco odnosimy się do kwestii zgłaszanych przez interesariuszy. Dzięki prowadzonemu dialogowi oraz różnorodnym formom angażowania ich w działania organizacji, proces ten jest na bieżąco monitorowany. Dzięki temu możliwe było np. zorganizowanie spotkania z Zarządem na prośbę pracowników w sprawie zasad udzielania dofinansowania udziału przedstawicieli FOB-u w międzynarodowych kursach i szkoleniach czy zgłaszanie pomysłów i uwag dotyczących kierunków rozwoju FOB przez firmy współpracujące z FOBem oraz przez wybranych przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy zaproszonych do konsultacji w ramach prac nad strategią na lata 2015-2018, które zostały w miarę możliwości uwzględnione w powstałej strategii

Dodatkowo przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami grup interesariuszy i na ich podstawie ustalono zakres kwestii kluczowych, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszym raporcie.

Łańcuch dostaw organizacji

Kupując produkty i usługi oraz współpracując z naszymi dostawcami staramy się jednocześnie o zwiększanie pozytywnego oddziaływania społecznego i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, do czego odnoszą się wskazówki zawarte w naszej polityce zakupowej.

W przypadku FOB większość dostawców stanowią osoby prowadzące działalność gospodarczą lub niewielkie firmy. Należą do nich dostawcy usług graficznych, fotograficznych, kurierskich (na terenie Warszawy kurierzy rowerowi), usług związanych z tworzeniem i obsługą stron internetowych i infrastruktury informatycznej, prawniczych, jak również cateringowych. Większe podmioty dostarczają nam przede wszystkim materiały biurowe oraz spożywcze na potrzeby biura.

Liczba kluczowych, stałych dostawców produktów i usług dla FOB: 10

Tam, gdzie jest to możliwe, korzystamy z produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, takich jak np.: Fundacja SYNAPSIS (twórca statuetek w wybranych organizowanych przez nas konkursach), Fundacja „Być Razem” (statuetki w konkursie Pióro Odpowiedzialności) czy Spółdzielnia Socjalna ESTRO (ekotorby podczas Anty-konferencji). W przypadku cateringu korzystamy z podmiotów, które mogą dostarczyć nam sezonowe, lokalne, ekologiczne i wegetariańskie posiłki (np. FoodDesigners)

Pewnego rodzaju dostawcami FOB są także partnerzy wspierający, z którymi świadczymy wzajemne usługi na zasadzie barterów. Podpisują oni aneks do umowy, zatytułowany: Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Daje nam on możliwość wyjaśniania wszystkich nieetycznych kwestii na bieżąco.

W okresie raportowym nie było przesłanek do podjęcia działań kontrolnych i audytów wśród dostawców.

Zbliżam się do 10 rocznicy współpracy z FOB i to jest najlepsza wizytówka naszych relacji. Cenię sobie poziom merytoryczny organizowanych wydarzeń i z zainteresowaniem śledzę ich przebieg. Poziom przygotowania konferencji, wykładów czy innych działań jest godny podziwu: szczegółowość agend według, których fotografuję, jest opracowana co do minuty! Mimo bycia zewnętrznym współpracownikiem czuję się częścią „rodziny” - jestem zapraszany na różne niestatutowe wydarzenia, wigilie, rocznice i inne spotkania. To, co jest równie ważne z perspektywy mnie jako dostawcy usług, to bardzo szybkie terminy przelewów po wykonaniu zlecenia, które są żywym dowodem dbałości o współpracowników i materializacją hasła „odpowiedzialny biznes”.

Filip Miller, Fotograf współpracujący z FOB