O FOB

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja typu think and do tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Odpowiedzialność tę rozumiemy jako branie pod uwagę wpływu przedsiębiorstwa/organizacji na środowisko i społeczeństwo.

 

Misja

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat,

łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Ta misja została wprowadzona w roku 2015. Poprzednia wersja misji brzmi:

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

 

Wizja

Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy oraz kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

 

Co robimy

Od 15 lat KSZTAŁTUJEMY, ANALIZUJEMY I PROMUJEMY CSRzobacz, co robimy 

W roku 2015 obchodzimy 15-lecie działalności:

15-lat-info

Dowiedz się więcej o 15-leciu FOB i 15 latach partnerstwa na rzecz CSR

Siedziba FOB mieści się w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 5/5, ze swoimi działaniami docieramy jednak do całego kraju. Średnia roczna liczba odbiorców naszych działań w Polsce w latach 2013-2014 wyniosła 11 200 osób.

Dzięki współpracy z organizacjami międzynarodowymi, docieramy także do odbiorców spoza kraju. Współpracujemy z następującymi organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się wspieraniem społecznej odpowiedzialności biznesu:

loga-partnerzy-zagraniczni-pasek

Za strategiczne uznajemy członkostwo w CSR Europe, WBCSD, Global Reporting Initative Organisational Stakeholder.

Jesteśmy także sygnatariuszem Global Compact, Jako organizacja pozarządowa (NGO), raportujemy swoje zaangażowanie w inicjatywę zgodnie z wytycznymi Communication on Engagement.

 

WARTOŚCI I KODEKS ETYCZNY

Jednym z celów założonych w poprzednim raporcie było przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego. Cel udało się zrealizować częściowo. Przygotowano opis procedur związanych z odpowiedzialnością i decyzyjnością w zakresie kwestii etycznych oraz wstępną treść kodeksu. W toku zachodzących w organizacji zmian, wśród których znalazło się przeformułowanie misji, uznano za zasadne ponowną weryfikację obowiązujących w tym czasie wartości (pdf). Dokonano tego na początku roku 2015, następnie zaś doprecyzowano treść kodeksu etycznego, i od połowy 2015 rozpoczęto jego wdrażanie w oparciu o powstałe procedury.

Misja

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Nasze wartości

  • Spójność
  • Współpraca
  • Odwaga
  • Wiedza

SPÓJNOŚĆ – to dla nas konsekwencja, niezależność i etyka obecne w naszych codziennych działaniach, są gwarancja tego, że realizując misję FOB postępujemy zgodnie z naszymi wartościami i strategią oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

WSPÓŁPRACA - to dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby. Jesteśmy gotowi do podejmowania partnerskich działań, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

ODWAGA – to dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie i niezależność. Podejmujemy tematy ważne społecznie. Wykorzystujemy nasz potencjał na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jesteśmy organizacją „uczącą się”. Wprowadzamy zmiany i innowacje.

WIEDZA – to dla nas rozwój i merytoryka. Wiedza praktyczna i teoretyczna o CSR jest kapitałem, którym dzielimy się, staramy pogłębiać, rozwijać i dzielić nim z innymi. Stawiamy na rozwój merytoryczny i kompetencyjny pracowników, który wspieramy systemowymi rozwiązaniami w organizacji.

Utożsamiamy się także z wartościami zapisanymi w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętej 28 maja 2010 przez Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wśród których znajdują się: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, odpowiedzialność, rzetelność, rozliczalność, partnerstwo, podział władz, unikanie konfliktu interesów.

Jako organizacja koordynująca Kartę Różnorodności w Polsce, identyfikujemy się z jej wartościami takimi jak różnorodność, włączająca kultura organizacyjna czy przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

 

STRATEGIA (Z UWZGLĘDNIENIEM SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI)

FOB wyznacza cele strategiczne i konsekwentnie stara się je realizować. W II połowie roku 2014 prowadzono prace nad nową strategią organizacji. Odbył się cykl spotkań Zarządu z pracownikami, zaproszono również wybranych przedstawicieli innych grup interesariuszy, którzy podczas specjalnego spotkania mogli wyrazić swoje sugestie i oczekiwania względem organizacji. Inicjatorem i uczestnikiem tworzenia strategii, która uwzględnia cele związane ze społeczną odpowiedzialnością, był Zarząd organizacji. Zarząd zatwierdza również przygotowane przez osoby zarządzające bieżącą działalnością organizacji (dyrektorka i wicedyrektorka) polityki szczegółowe i cele. Do monitorowania realizowanych przez FOB celów i osiąganych wyników w zakresie społecznej odpowiedzialności - delegowana jest wicedyrektorka.

Celem strategicznym FOB na najbliższe lata jest bycie „organizacją zarządzaną w sposób transparentny i odpowiedzialny, wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/pracowniczek. Wdrażającą standardy profesjonalnego zarządzania,otwartą na innowacje oraz dzielenie się swoją wiedzą z innymi organizacjami pozarządowymi. Organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, dbającą o przestrzeganie prawa i zasad etyki. Organizacją uczącą się, dbającą o jakość i standardy dostarczanych produktów i usług”.

Zarządzając FOBem trzeba wykorzystać, a czasem szybko zdobyć, wiedzę z wielu dziedzin – kadr, szkoleń, finansów, komunikacji czy też BHP lub administracji. Bardzo ważna jest też otwartość i współpraca, to partnerstwa decydują  o rozwoju Forum. Jednak najważniejsze jest to, że każdego dnia, pośród  zadań mniejszych i większych, trzeba pamiętać o celu, misji i wartościach naszej organizacji. Cieszę się, że są one istotne dla ludzi, którzy tworzą FOB, budują siłę i entuzjazm naszego zespołu.

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna