O raporcie

G4-28, G4-30, G4-29, G4-31, G4-15, G4-18, G4-19, G4-23, G4-22 DMA G4 Emissions

Niniejszy raport jest drugim raportem społecznym Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) i obejmuje informacje za lata 2013-2014, zgodnie z przyjętym przez organizację dwuletnim cyklem raportowania. Poprzedni ukazał się w roku 2013 i obejmował informacje za lata 2011-2012.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym raportem można kierować do: dr Agaty Rudnickiej ekspertki FOB, która zajmowała się przygotowaniem raportu: agata.rudnicka@fob.org.pl

W procesie ustalania istotności kwestii do podjęcia w ramach swojej społecznej odpowiedzialności odwoływaliśmy się do:

 • ewaluacji celów i planów podjętych w ramach poprzedniego raportu społecznego tj. za lata 2011-2012,
 • oczekiwań i standardów zawartych w dokumentach takich jak ISO 26 000, INGO Accountability Charter, Global Compact oraz Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G4 wraz z G4 NGO Sector Disclousers),
 • oczekiwań i wyzwań sektora NGO w Polsce zawartych m.in. w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, Standardach formalno-organizacyjnych zarządzania NGO oraz przekazywanych podczas otwartych spotkań w ramach projektu Standardy działania fundacji korporacyjnych w Polsce oraz ,,Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGO”, debat w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i innych inicjatyw,
 • opinii interesariuszy: wyrażonych podczas spotkania jesienią 2014 w ramach konsultacji dotyczących nowej strategii dla FOB na lata 2015-2018 (do udziału zostali zaproszeni wybrani przedstawiciele z wybranych grup interesariuszy, łącznie 20 osób), wyrażonych podczas spotkań podsumowujących z pracownikami latem 2014 i zimą 2015 oraz w przeprowadzonej wiosną 2015 anonimowej ankiecie, w której udział wzięło łącznie 41 osób, z czego 14 były przedstawicielami firm współpracujących z FOB w ramach Programu Partnerstwa lub programu edukacyjnego Karty Różnorodności.

Jako najważniejsze kwestie wskazywano:

 • Uczciwe praktyki rynkowe
  (Partnerstwa z innymi podmiotami / Przeciwdziałanie konfliktowi interesów / Relacje z dostawcami)
 • Dialog i relacje z interesariuszami
 • Ład organizacyjny / Zarządzanie organizacją
  (Kultura organizacyjna / Podział władz / Strategia organizacji w zakresie CSR / Wewnętrzne polityki i procedury / Relacje z interesariuszami / Etyka i wartości organizacji)
 • Odpowiedzialność za oferowane produkty / usługi
  (Komunikacja marketingowa / Pozyskiwanie wsparcia z 1% / Zaangażowanie interesariuszy w tworzenie / System zbierania informacji zwrotnych oraz skarg oraz postępowania z nimi)
 • Dbałość o środowisko naturalne
  (Ekobiuro / Emisje i ich redukcja)

oraz

 • Finanse
  (Etyczne pozyskiwanie funduszy / Rozliczalność (Accountability) / Alokacja zasobów / Inwestycje społecznie odpowiedzialne)
 • Wkład w tworzenie i rozwój kapitału intelektualnego
 • Wkład w budowę kapitału społecznego
  (Udział w debacie dotyczącej współczesnych wyzwań i poszukiwanie ich rozwiązań / własna aktywność i wsparcie innych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego)
 • Efektywność realizowanych działań
  (Ewaluacja programów / Inicjatyw)
 • Praktyki / aspekty pracownicze
  (Procesy rekrutacyjne / Rozwój i szkolenia / Warunki zatrudnienia / Work-life balance / Dialog z pracownikami / Współpraca z wolontariuszami i stażystami)

Odnosząc się do znaczenia poszczególnych aspektów dla kluczowych grup interesariuszy oraz ich znaczenia dla długofalowego, zrównoważonego funkcjonowania organizacji, biorąc pod uwagę jej typ (think-and-do-tank, business-oriented NGO), wybrano do przedstawienia następujące kwestie:

 

Strategia

Aspekty

 • Wyniki ekonomiczne (Economic performance)
 • Alokacja zasobów (Resource allocation)
 • Etyczne pozyskiwanie funduszy (Ethical fundraising)
 • Monitorowanie, ocena i uczenie się (Monitoring, evaluation and learning)

Oraz kwestie związane z Zarządzaniem i ładem organizacyjnym.

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu Strategia:

 

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego

Aspekty:

 • Zatrudnienie (Employment)
 • Szkolenia i edukacja (Training and education)
 • Różnorodność i równe szanse (Diversity and equal opportunity)
 • Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn (Equal remuneration for women and men)

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu Kapitał ludzki:

 

Edukacja i promocja CSR wśród interesariuszy

Aspekty:

 • Komunikacja marketingowa (Marketing communications)
 • Angażowanie kluczowych interesariuszy (Affected stakeholder engagement)
 • Informacje zwrotne, skargi i podejmowane działania (Feedback, complaint and action)
 • Emisje (Emissions)
 • Płeć i różnorodność (Gender and diversity)

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu Edukacja i promocja:

 

Kwestie społeczno-gospodarcze / Odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi

Aspekty:

 • Świadomość społeczna i rzecznictwo (Public awareness and advocacy)
 • Koordynacja (w zakresie uwzględniania działalności innych podmiotów) (Coordination)

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu Społeczeństwo:

 

 

W porównaniu do kwestii, do których organizacja odnosiła się w poprzednim raporcie, zmianie uległa część dotyczącą aspektów środowiskowych. W minionym okresie podjęliśmy próby jego pomiaru i monitorowania, jednak pierwsze wyniki wykazały, że wartość tego oddziaływania jest znikoma. Pomiar wiąże się z dużym nakładem pracy związanym z trudnościami z uzyskaniem danych, pozwalających na wyliczenie różnych wartości, czasem jest to wręcz niemożliwe. Wynika to ze skomplikowanej sytuacji najmu lokalu i braku bezpośredniego, łatwego dostępu do wymaganych do wyliczeń dokumentów. W związku z tym zrezygnowaliśmy z wyliczania wielkości naszego środowiskowego wpływu w ramach funkcjonowania biura, poprzestając na wyliczeniach i neutralizacjach CO2 związanych z organizowanymi przez nas wybranymi wydarzeniami jako głównym źródle naszych emisji oraz zapewnieniu wydruków publikacji na papierach ekologicznych lub pochodzących z recyklingu.

 

Zespół raportujący

Justyna Kozera, Agata Gruszecka-Tieśluk, Agata Rudnicka we współpracy z Zespołem FOB-u

 

Dziękujemy Aleksandrze Stanek-Kowalczyk za konsultacje dotyczące użycia wskaźników GRI