Przeciwdziałanie dyskryminacji

Promocja równouprawnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji mogą być realizowane za pośrednictwem różnorodnych inicjatyw i projektów. FOB stara się inicjować i uczestniczyć w inicjatywach promujących zarządzanie różnorodnością oraz innymi aspektami bezpośrednio i pośrednio związanymi z równouprawnieniem w miejscu pracy. Obok działań podejmowanych w ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności (link do strony kary oraz link wewnętrzny do tego raportu) warto odnieść się do samej Karty Różnorodności, której podpisanie nakłada na sygnatariuszy pewne zobowiązania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscu pracy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest koordynatorem Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) w Polsce od 2012 roku. W ciągu dwóch lat, które obejmuje raport, do grona Sygnatariuszy dołączyło 62 pracodawców. Ich liczba na koniec 2014 roku wynosiła 102 zobacz więcejwięcej). W ramach inicjatywy prowadzone są przedsięwzięcia mające na celu edukowanie i uświadamianie szerokiego grona odbiorców o zakresie i skali możliwych do podjęcia działań w tym obszarze.

Działania realizowane w latach 2013 i 2014

Konferencja Polska Karta Różnorodności. Rok doświadczeń, rok wyzwań (2013)

Galeria konferencji

Relacja z Konferencji

Europejska konferencja „Diversity Management for Inclusive Growth” - High Level Event (17.10.2013)

Relacje z Konferencji

Przeprowadzenie badań wśród Sygnatariuszy Karty (06-08.2014)

Wizyta studyjna w niemieckiej Karcie Różnorodności (3-4.09.2014)

Spotkania w ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności

 • Work&life balance, czyli jak żyć sobą, pracą, rodziną i domem,
 • Kobieca sieć w organizacji,
 • Zarządzanie różnorodnością w procesie rekrutacji,
 • Komunikacja wewnętrzna a zarządzanie różnorodnością;

Szkolenie Od stereotypów do poszanowania i równości

Badanie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

Najważniejsze wyniki z badań wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności (zwrotność na poziomie 84%)

Priorytetowe obszary zarządzania różnorodnością
płeć 69%
pokolenie Y 54%
osoby starsze 47%
osoby z niepełnosprawnościami
44%
pochodzenie etniczne
26%
przekonania religie
21%
orientacja seksualna
18%
Korzyści związane z zarządzaniem różnorodnością
wpływ na wizerunek i reputację
70%
wzrost postaw wzajemnego szacunku wśród pracowników
57%
zwiększenie kreatywności i innowacyjności w zespole
51%
przyciąganie do firmy bardziej utalentowanych pracowników
47%
wsparcie procesów HRowych
42%
wpływ na poprawę warunków pracy
31%
wpływ na finansowy wynik firmy
14%
95% ankietowanych uznało, że Karta Różnorodności miała pozytywny wpływ na kwestie zarządzania różnorodnością w organizacjach
(wpływ oceniono na 3.13, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wpływu, a 5 – bardzo duży wpływ).

Europejska Platforma Wymiany doświadczeń to miejsce, gdzie organizacje koordynujące Kartę Różnorodności w swoim kraju mogą podzielić się doświadczeniami, wymienić się aktualną wiedzą, porównać to osiągane przez siebie rezultaty czy zainspirować do kolejnych projektów. W latach 2013-2014 FOB aktywnie uczestniczył w pracach Platformy.

WSPÓŁPRACA Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ w latach 2013-2014

 • 4 spotkania Platformy (Madryt, Bruksela, Luksemburg)
 • 2 konferencje - 17.10.2013  High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”, Polska (przygotowana we współpracy z FOB) oraz 23.10.2014 High Level Event, Paryż
 • opublikowanie tekstu Liny Papamichalopoulou, szefowej zespołu polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej w publikacji „Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności”
 • współpraca z Komisją Europejską w ramach badania sygnatariuszy KR (opracowanie wyników dla KE; wskaźnik odpowiedzi polskich sygnatariuszy był drugim najwyższym spośród  11 przebadanych krajów)
 • wspólne publikacje np. „Assesing Diverstiy Impact to Support Business Growth. Diversity Charter Case Study” czy raport z badania “Overview of diversity management implementation and impact amongst Diversity Charter Signatories in the European Union

By dotrzeć do szerszego grona odbiorców,  22 maja 2014 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało II Ogólnopolski Dzień Różnorodności. W ramach projektu przygotowano cykl wykładów i warsztatów poświęconych m.in.: wdrażaniu i koordynowaniu działań związanych z różnorodnością w miejscu pracy, włączaniu osób wykluczonych do społeczności pracowników i pracowniczek czy aspektom związanym z byciem ambasadorem zarządzania różnorodnością. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj. 

FOB współpracował przy zorganizowanym przez Instytut Allerhanda spotkaniu z członkiem Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka – dr. Michaelem K. Addo poświęconemu wytycznym ONZ dotyczącym biznesu i praw człowieka.

W marcu 2013 organizacja wydała Pierwszą Listę Kobiet Polskiego CSR-u. zestawienie 50 kobiet-ekspertek, menedżerek i prezesek, które poprzez prowadzone działania i inicjatywy mają realny wpływ na rozwój tematu społecznej odpowiedzialności w Polsce.

Na pierwszej Liście Kobiet Polskiego CSR-u:

24 panie reprezentują biznes

10 - organizacje pozarządowe

6 - środowisko akademickie

5 – instytucje publiczne

2 – media

2 – związki pracodawców

1 - związki zawodowe

W ramach podnoszenia jakości pracy samej organizacji, zespół FOB wziął udział w szkoleniu andydysrkyminacyjnym (3.12.2014). Było to pierwsze spotkanie z cyklu, kolejne zaplanowano na 2015 rok. Dodatkowym rezultatem cyklu szkoleń będzie polityka antydyskryminacyjna FOB.

FOB był też partnerem wielu inicjatyw związanych z zarządzaniem różnorodnością i zwracających uwagę na różne aspekty równouprawnienia jak:

 • Dobry Klimat dla Rodziny (organizator: Kancelaria Prezydenta RP)
 • Forum Zwrotnica Życia (organizator: Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych PION)
 • Badanie "Pracodawca na TAK"  dot. osób niepełnosprawnych (organizator: Job Impulse)
 • Znane ekspertki (organizator: Headlines)

Sieci biznesowe działające na rzecz rozwoju zrównoważonego takie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce pełnią ważną rolę w promowaniu i wzmacnianiu społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesowych w społeczeństwie, w którym funkcjonują. Jednym bardzo istotnych tematów społecznej odpowiedzialności jest dzisiaj zarządzanie różnorodnością i integracja, które potraktować można jak czynniki umożliwiające tworzenie zrównoważonych, konkurencyjnych i pluralistycznych przedsiębiorstw zarządzanych w sposób społecznie odpowiedzialny na poziomie praktyk, procesów HR oraz przywództwa zarówno na poziomie strategicznym jak i w codziennej praktyce działania. Oddziaływanie organizacji takich jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma miejsce przede wszystkim poprzez przekazywanie informacji, podnoszenie świadomości oraz inicjowanie publicznej dyskusji z udziałem firm i ich szerokiego grona interesariuszy. Dodatkowy potencjał takiej sieci tkwi we wspieraniu firm w procesie planowania, rozwoju i wdrażania ich praktyk z zakresu różnorodności i integracji, strategii i procesów HR z pomocą benchmarkingu, dialgou z interesariuszami oraz wzajemnym wsparciu pochodzącym z samej niepowtarzalnej sieci.

Riina Kasurinen, CR Specialist, FIBS – Better Business, Unioninkatu 11, 00130 Helsinki, Finland