Od prezeski

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy drugi raport społeczny stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstało, aby łączyć ludzi, którzy zmieniają biznes. Jako platforma współpracy staramy się integrować środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, akademików i administracji publicznej,  zachęcając  do współpracy w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju.

Jako organizacja promująca idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu chcemy też być przykładem tego, w jaki sposób można mierzyć i raportować swój wpływ na ludzi i środowisko. W raporcie przedstawiamy stopień realizacji celów, które założyliśmy sobie na lata 2013-2014. Wiele z nich udało nam się zrealizować, ale były też wyzwania zbyt ambitne, których wdrożenie w życie zajmie nam nieco więcej czasu, niż było planowane lub też takie, nad którymi pracowaliśmy, jednak nie możemy przedstawić, z różnych względów m.in. zmian organizacyjnych,  wiarygodnych efektów ilościowych tej aktywności. Niemniej,  uznajemy, że doświadczenia zdobyte przy okazji prac nad raportem są cenne i z powodzeniem wykorzystamy do dalszego doskonalenia zarządzania FOB.

W 2014 roku rozpoczęliśmy także pracę nad zredefiniowaniem naszej misji oraz strategią na kolejne lata, o realizacji celów z niej wynikających będziemy informować w kolejnych raportach społecznych. Poprzez nasze działania chcemy wypełniać zobowiązania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Widoczne jest to zarówno w naszych bieżących projektach, jak i celach na najbliższy okres, które przedstawiamy w niniejszym raporcie.

Podejmujemy tematy ważne dla naszych interesariuszy jak np. raportowanie pozafinansowe czy zrównoważone miasta  oraz wskazujemy kierunki rozwoju odpowiedzialnego biznesu,  jak w przypadku zarządzania różńorodnością. Budujemy pozytywne relacje z naszymi interesariuszami w tym przede wszystkim przedstawicielami biznesu,  środowiskiem akademickim, administracja publiczną i innymi organizacjami społecznymi, kierując do nich różnorodne inicjatywy. Kluczowi są również pracownicy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zapewnianie jakości ich pracy. Czujemy się odpowiedzialni za to co robimy i jaki ma to wpływ na naszych interesariuszy. Poznajemy ich potrzeby oraz oczekiwania  i staramy się na nie odpowiadać.

Odpowiedzialne zarządzanie uwzględniające kwestie prośrodowiskowe to zarówno nasz sposób na funkcjonowanie, jak i strategia związana z zarządzaniem ryzykiem oraz punkt odniesienia dla naszej pozycji i rozpoznawalności na rynku. W ten sposób odpowiadamy na kluczowe wyzwania, do których należą przede wszystkim: budowanie kapitału społecznego, budowanie pozycji Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacji opiniotwórczej i eksperckiej, rozwijanie flagowych programów FOB, rozwój wiedzy w organizacji i wzmacnianie kapitału intelektualnego czy doskonalenie funkcjonowania organizacji. Z uwagą analizujemy zarówno ryzyko jak i szanse. Dzięki współpracy z szerokim gronem liderów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce, a także administracją publiczną, uczelniami i innymi organizacjami pozarządowymi  FOB ma unikalną możliwość  współtworzenia bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego oblicza polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zmianom sprzyja rosnące grono ekspertów zainteresowanych tymi tematami w firmach i  sektorze publicznym, co jest też przyczynkiem do największej dbałości o dalszy rozwój wiedzowy FOB i  bieżącego śledzenia światowych trendów, bardziej ścisłej współpracy z wiodącymi europejskimi organizacjami i realizacją projektów dotyczących zrównoważonej przyszłości.

W nadchodzących latach Forum Odpowiedzialnego Biznesu zamierza jeszcze mocniej skoncentrować się na promocji i edukacji w zakresie takich tematów jak: edukacja i promocja odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wśród polskich menadżerów, zarządzanie różnorodnością oraz raportowanie danych pozafinansowych. Inicjując i uczestnicząc w przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia transparentności polskiego biznesu i instytucji życia społeczno-gospodarczego, realizowanych samodzielnie ale też wszędzie tam gdzie to możliwie we współpracy z podmiotami różnych sektorów – biznesem, administracją publiczną, uczelniami, ngo.  FOB będzie uczestniczył w procesach legislacyjnych i procesach konsultacji tematów istotnych dla społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego oraz pracach podmiotów/organizacji zajmujących się upowszechnianiem standardów, monitorowaniem kwestii społecznych i środowiskowych rozwoju w Polsce. Cele te chcemy realizować , dbając o to, by pozostać organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, transparentny i odpowiedzialny, z  wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników i pracowniczek.

Jesteśmy dumni, że FOB jest sygnatariuszem Global Compact oraz członkiem CSR Europe i World Business Council for Sustainable Developement. Przynależność do międzynarodowych inicjatyw daje nam możliwość współpracy z analogicznymi organizacjami z całego świata, a także pozwala lepiej śledzić światowe trendy z dziedziny CSRu. To dla nas także zobowiązanie do ciągłego doskonalenia organizacji i monitorowania jej wpływu na otoczenie.

Niniejszy raport został oparty na wytycznych Global Reporting Initiative wersji 4.0, wykorzystujemy w nim dane zbierane wewnętrznie. O wypowiedzi i komentarze poprosiliśmy również przedstawicieli i przedstawicielki różnych grup interesariuszy.

Wierzę, że proces raportowania i sam raport pomaga nam w uświadomieniu sobie wpływu, który wywieramy jako organizacja oraz lepszym zarządzaniu i realizowaniu naszej misji. Liczę, że będziemy inspirować inne NGOsy, chociaż zdaję sobie sprawę, że proces ten jest niełatwy i z pewnością czasochłonny.

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze do raportu, życzę miłej lektury.

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska