Współpraca z sektorem publicznym

W latach 2013-2014 Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuowało rozpoczętą wcześniej współpracę z Ministerstwem Gospodarki. Przedstawiciele i przedstawicielki FOB zaangażowani byli w prace grup roboczych działających w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki w nowopowołanych grupach objęli funkcję koordynatorów jednej z nich (Edukacja i upowszechnianie CSR).

W ramach współpracy przy Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta RP w 2013 i 2014 FOB był organizacją, która mogła nominować przedsiębiorstwa w kategorii CSR. Przedstawicielka FOB była również w jury części nagrody dla przedsiębiorców w konkursie pary prezydenckiej Dobry Klimat dla Rodziny. Organizacja brała udział w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Różnorodności. FOB jest Ambasadorem Karty Dużej Rodziny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele administracji publicznej obecni są na wydarzeniach organizowanych przez FOB, a także obejmują patronatem nasze projekty i inicjatywy. Minister Gospodarki, Janusz Piechociński oraz inne instytucje publiczne, objęły patronatem 5. Targi CSR, Karcie Różnorodności patronuje Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich,  a konkursowi Raporty Społeczne patronat honorowy przyznało Ministerstwo Gospodarki, a w 2014 roku również Ministerstwo Finansów. Programowi LOB patronuje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

W ramach współpracy międzynarodowej FOB organizował polską odsłonę konkursu finansowanego przez Komisję Europejską European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact. W konsorcjum koordynowanym przez CSR Europe oraz BiTC było 29 organizacji. Do polskiej edycji konkursu napłynęły 52 zgłoszenia spośród których jury do nagrody wybrało dwie firmy:

  • przedsiębiorstwo Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. za projekt Bądź widoczny - bądź bezpieczny" realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz innymi partnerami (w kategorii „MSP”)
  • Orange Polska za projekt "Bezpieczeństwo w sieci„ realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje (w kategorii „duże przedsiębiorstwo”).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest wieloletnim partnerem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w promowaniu inicjatyw służących podnoszeniu świadomości środowiska biznesu m.in. w obszarach wyrównywania szans grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowania zrównoważonych i przyjaznych miejsc pracy, zarządzania różnorodnością czy godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Od 2014 r. FOB jest Ambasadorem Karty Dużej Rodziny i bierze aktywny udział w promowaniu tej inicjatywy jako przykładu społecznego zaangażowania firm. Forum jest również zaangażowane w promowanie tematyki awansów kobiet na stanowiska decyzyjne w zarządach i radach nadzorczych, poprzez współpracę z MPiPS w ramach projektu „Równość w biznesie” m.in. przy promowaniu narzędzia i seminariów wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności, udział w spotkaniach oraz włączenie się do koalicji Ambasadorów Równości w Biznesie.

Justyna Kryczka, Główna specjalistka, Samodzielne Stanowisko ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na Rynku Pracy Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej