Wyniki finansowe

Długofalowym celem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w aspekcie ekonomicznym jest dążenie do sytuacji dającej możliwość realizacji zakładanych działań przy stabilnym budżecie, płynności finansowej oraz zdywersyfikowanych źródłach finansowania.

 

Prowadzona przez FOB polityka finansowa pozostaje w zgodzie z wytycznymi Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Zasady te są także stosowane przy sporządzaniu obowiązkowego corocznego sprawozdania finansowego z działalności, wymaganego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest ono tworzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuować działalność w przyszłości. Obecnie nie są znane żadne okoliczności wskazujące, że taka perspektywa jest zagrożona. Organizacja posiada rezerwę finansową, która w przypadku spadku przychodów pozwoli jej zachować płynność finansową.

 

Co roku przygotowujemy budżet, który uwzględnia koszty wszystkich planowanych inicjatyw oraz zakłada rezerwę finansową na dodatkowe przedsięwzięcia. Daje to szansę na zachowanie elastyczności podejmowanych działań. Budżet jest powiązany z planem przepływów pieniężnych oraz wskazuje źródła finansowania, co zwiększa stabilność działań organizacji.

 

Bezpieczeństwo związane z wydatkowaniem środków na właściwe cele jest zapewniane poprzez zasady kontroli wewnętrznej, zapisane w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Stowarzyszeniu. Uniemożliwiają one tworzenie kosztów pozostających poza założeniami budżetowymi bez zgody osób zarządzających. Dodatkowo w organizacji istnieje system miesięcznego i kwartalnego monitoringu stopnia realizacji budżetu oraz stanu finansów. W przypadku zadań realizowanych ze środków uzyskanych z grantów mają zastosowanie odrębne procedury, ustalone dla tych projektów lub wymagane przez grantodawców, którzy dokonują kontroli w organizacji.

 

Tab. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.

  2013 2014
Bezpośrednio wytworzona wartość ekonomiczna 1 694 644,40 zł 1 699 768,07 zł

Podzielona wartość

ekonomiczna

1 546 576,23 zł 1 780 372,34 zł
Kosztyoperacyjne* 682 618,20 zł 820 313,72 zł
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 863 958,03 zł 960 058,62 zł
Wynagrodzenia netto – umowy o pracę 479 390,41 zł 508 728,04 zł
Wynagrodzenia netto – umowy zlecenia i o dzieło 52 178,00 zł 104 482,86 zł
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 270 132,62 zł 277 386,72 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 62 257,00 zł 69 461,00 zł
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona – wartość ekonomiczna podzielona) 148 068,17 zł -80 604,27 zł

* Do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności administracyjnej oraz koszty finansowe i pozostałe (bez wynagrodzeń).

W raportowanym okresie nie odnotowano płatności na rzecz inwestorów oraz na rzecz inwestycji w społeczności innych od inwestycji w zakresie podstawowych celów NGO.

   

 

FOB pozyskuje przychody z działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wsparciu działalności statutowej.

Z uwagi na status OPP FOB otrzymuje od państwa ulgę w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota dochodu wolna od podatku wynosiła w 2013 roku 148 068,17 zł w związku z czym zaoszczędziliśmy 28 133 zł. Z powodu ulgi zysk/dochód netto był w naszym przypadku równy zyskowi/dochodowi brutto. Wyniósł on w roku 2013 148 068,17 zł. W roku 2014 odnotowaliśmy stratę w wysokości 80 604,27 zł. Z kolei suma aktywów/ pasywów zmieniła się z kwoty 1 354 037,27 zł w 2013, do 1 325 788,13 zł w 2014.

Z uwagi na specyfikę zagadnienia, którego upowszechnianiem zajmuje się FOB, sektor biznesowy jest głównym odbiorcą i partnerem działań Stowarzyszenia. Zaangażowanie firm współpracujących z FOB-em w działania organizacji, zarówno w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności, jak również przy różnego rodzaju konferencjach, targach czy inicjatywach innego typu, ma również finansowy charakter. Odzwierciedla się to w strukturze przychodów FOB-u, w której znaczące źródło stanowią podmioty biznesowe.

 

Jednym z najbardziej znanych przywilejów organizacji OPP jest możliwość skorzystania z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne na jej rzecz. W przypadku Forum Odpowiedzialnego Biznesu ta forma pozyskiwania dofinansowania nie jest aktywnie wykorzystywana i ma znikomy udział w całościowym budżecie organizacji.

W latach 2013 i 2014 pozyskaliśmy z 1% łącznie 133,4 złotych, co nie stanowi nawet 1% wszystkich przychodów.


Tab. Źródła finansowania działań FOB w podziale na kategorie.

Źródła finansowania

2013

%
kosztów

2014

%
kosztów

Firmy

1 438 157,40 zł

93%

1 683 102,30 zł

100%

Fundusze Europejskie

113 910,49 zł

7%

0 zł

0%

Inne (m.in. składki członkowskie, 1% podatku dochodowego)

5,50 zł

0%

847,90 zł

0%

 

Tab. Pięciu największych darczyńców FOB-u wraz z wartością pieniężną ich wkładów.

Pięciu największych darczyńców FOB-u firmy

2013

2014

Orange (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.)

80 000 zł

55 000 zł

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

50 000 zł

55 000 zł

Polska Telefonia Cyfrowa

30 000 zł

 

Provident Polska S.A.

30 000 zł

30 000 zł

T-mobile Polska

 

30 000 zł

 

190 000 zł

170 000 zł

% w całości przychodów FOB-u

11,21 %

10 %

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB-u. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów:

  • koszty związane z realizacją zadań statutowych (63% w 2013 roku i 48% w 2014 roku),
  • koszty związane z działalnością gospodarczą (19% w 2013 i 33% w 2014),
  • koszty administracyjne (18% w 2013 i 19% w 2014);

 

Do organizacji nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszeń standardów i regulacji pozyskiwania funduszy i komunikacji marketingowej nie wpłynęły Zgłaszane bywają zapytania odnośnie zasad udziału w Programie Partnerstwa czy programie edukacyjnym Karta Różnorodności – odpowiadamy na nie na bieżąco w mailach oraz w niniejszym raporcie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, należy do 7% największych organizacji, które mają ponad 600 tys. zł rocznie i zatrudnia na umowy o pracę ponad 11 pracowników (za: Przewłocka J., Polskie organizacje pozarządowe 2012 (pdf), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013). Im większa organizacja tym większe wyzwanie, aby zapewnić jej stabilność finansowania. Struktura finansowa FOB jest zdywersyfikowana, składają się na nią zarówno dotacje w ramach programów grantowych, ale przede wszystkim stabilny Program Partnerstwa, który nawet w przypadku rezygnacji jednej firmy wspierającej organizację nie powoduje zachwiania finansowego. Dzięki takiej strukturze przychodów, FOB łagodnie przetrwał trudny dla wielu organizacji 2014 rok, odnotowując jedynie niewielki spadek przychodów.

Przemysław Oczyp, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

Menadżer Go Responsible Consulting