Zarządzanie i ład organizacyjny

FOB jest Stowarzyszeniem, podstawowym aktem prawnym regulującym jego działania jest Prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami).

Najważniejszym wewnętrznym dokumentem Stowarzyszenia jest Statut, który wyznacza podstawowe zasady działania organizacji. Określono w nim m.in.: dla kogo działa FOB, jakie są jego cele, jakie działania może prowadzić, jak wygląda jego struktura i jakie kompetencje mają władze.

FOB z uwagi na swoją specyfikę, przejawiającą się w ścisłej współpracy z sektorem biznesu i partnerstwem z firmami, można określić jako business-oriented NGO. Stawia to organizację przed dużym wyzwaniem dostosowywania możliwości działania określonych dla stowarzyszeń do oczekiwań i potencjału współpracujących z nim firm. Przeprowadzona na początku 2015 roku analiza księgowo-prawna wskazała obszary szczególnie wrażliwe oraz kierunki ewentualnych zmian.

Szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania organizacji są ujęte w poszczególnych politykach i regulaminach. W latach 2013-2014 dokonano zmian/poprawek lub przygotowano nowe wersje następujących polityk/regulaminów:

  • Regulamin rekrutacji pracowników (2013)
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym (2013; modyfikacja w 2015 w odpowiedzi na zmianę przepisów)

Oraz przygotowano drafty dokumentów wprowadzonych formalnie w I kwartale roku 2015:

  • Regulamin funduszu premiowego (2015)
  • Regulamin funduszu szkoleniowego (2015)
  • Instrukcja obiegu dokumentów (w części dot. podróży służbowych) 2015

Na koniec 2014 roku Stowarzyszenie liczyło 35 członków. Walne Zebranie Członków, najwyższa władza Stowarzyszenia, w czerwcu 2014 wybrało nowy zarząd, który w czasie 3-letniej kadencji (do czerwca 2017) reprezentuje organizację na zewnątrz i wytycza kierunki jej działania.

Członkowie zarządu doskonalą swoją wiedzę i umiejętności związane ze społeczną odpowiedzialnością przede wszystkim w ramach swoich ról zawodowych w firmach, w których zajmują się tym właśnie obszarem.

Prezeską zarządu po raz kolejny wybrana została Mirella Panek-Owsiańska, która do końca września 2014 była jednocześnie zatrudniona jako dyrektorka generalna FOB-u. Od października 2014 za bieżące zarządzanie organizacją odpowiada Marzena Strzelczak, która zastąpiła Mirellę na stanowisku dyrektorki generalnej. Mirella Panek- Owsiańska poza pełnieniem funkcji prezeski (pro publico bono) jest zatrudniona w FOB w charakterze ekspertki; pełni także z ramienia zarządu nadzór nad przygotowaniem raportu społecznego. Pozostali członkowie zarządu pełnią swoje funkcje pro-bono i nie są pracownikami FOB.

Przyjmując funkcję w zarządzie FOB, członkowie podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów (pdf)

Zarząd posiada osobny adres e-mail, na który pracownicy mogą przesyłać wszelkie uwagi, rekomendacje i zapytania. Dodatkowo Zarząd spotyka się z pracownikami i pracowniczkami na spotkaniach bezpośrednich, jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba. Członkowie i członkinie FOB-u mają możliwość bezpośredniego kontaktu z zarządem także podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się raz w roku.

Nad prawidłowością działań FOB-u czuwa Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia oraz kontrola jego gospodarki finansowej i majątkowej. Od czerwca 2015 znajdują się w niej: Bartłomiej Roch-Remisko, Tomasz Trabuć i Przemysław Oczyp – były pracownik FOB. Ich działalność jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem w organizacji.

Zarząd FOB-u w okresie 2013-2014 stanowiło 7 osób: 6 kobiet i 1 mężczyzna. Wszyscy mieszczą się w przedziale wieku 30-55 lat. W Komisji Rewizyjnej są 3 mężczyźni, w takim samym jak zarząd przedziale wieku.

Na koniec 2014 roku FOB zatrudniał 15 pracowników i pracowniczek.

Istotą FOB jest otwartość na dialog z otoczeniem. Naszą rolą jest inspirowanie biznesu, promowanie najlepszych praktyki z kraju i świata, wskazywanie globalnych trendów. FOB stara się reagować na potrzeby rynku. Udało się nam stworzyć markę cieszącą się powszechnym zaufaniem i zapewnić sobie na polskim rynku pozycję autorytetu w kwestiach społecznej odpowiedzialności biznesu. Grono kilkudziesięciu firm, które od lat razem z FOB promują idee CSR to czołówka polskiego biznesu, która na własnym przykładzie pokazuje, że warto być odpowiedzialnym. Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje też potrzebę i gotowość zmiany, samemu te zmiany wdrażając. Nowa misja, cele odpowiadające na potrzeby zmieniającego się świata i pełen energii zespół pracowników, współpracowników, przyjaciół i partnerów organizacji gwarantuje konsekwencję w promowaniu najwyższych standardów CSR. Działamy z przekonaniem, że ludzie zmieniają biznes, a dobrze prowadzony biznes może zmieniać ludzi.

Anna Rusajczyk, Członkini Zarządu FOB