Indeks GRI

Aspekty i wskaźniki Uzupełnienie wskaźnika / aspektu dla NGO (+) lub aspekt /wskaźnik specyficzny dla NGO Część raportu/Uwagi
Wskaźniki profilowe
Strategia i analiza
G4-1 + List prezeski
G4-2
Profil organizacji
G4-3 + O FOB
G4-4 + O FOB
G4-5 + O FOB
G4-6 + O FOB
G4-7 + Zarządzanie i ład organizacyjny
G4-8 + O FOB
G4-9 + Zarządzanie i ład organizacyjny
G4-10 + Zrównoważone warunki pracy
G4-11 Nie dotyczy, w FOB nie ma porozumień zbiorowych
G4-12 + FOB i interesariusze
G4-13 Brak istotnych zmian
Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
G4-14 Organizacja dokłada wszelkich starań, żeby nie dopuścić do pojawienia się ryzyka związanego z jej działalnością. W przypadku obszaru środowiskowego organizacja nie stosowała specjalnych procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem
G4-15 + O raporcie, System zarządzania organizacją, O FOB
G4-16 List prezeski, O FOB
Zidentyfikowane Istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
G4-17 + Raporty finansowe FOB odnoszą się do całej organizacji. FOB nie ma oddziałów ani innych lokalizacji.
G4-18 + O raporcie
G4-19 + O raporcie
G4-20 Wszystkie zidentyfikowane aspekty są istotne dla organizacji
G4-21
G4-22 + O raporcie
G4-23 + O raporcie
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 + FOB i interesariusze
G4-25 FOB i interesariusze
G4-26 FOB i interesariusze
G4-27 O raporcie, FOB i interesariusze
Profil raportu
G4-28 + O raporcie
G4-29 + O raporcie
G4-30 + O raporcie
G4-31 + O raporcie
G4-32 + Indeks GRI
G4-33
Ład organizacyjny
G4-34 + Zrządzanie i ład organizacyjny
G4-38
Etyka
G4-56 + O FOB
Wskaźniki ekonomiczne
G4 DMA wyniki finansowe
G4-EC1 + Wyniki finansowe
G4-EC4 + Wyniki finansowe
G4 DMA alokacja zasobów aspekt specyficzny dla NGO Wyniki finansowe
NGO 8 aspekt specyficzny dla NGO Wyniki finansowe
G4 DMA Emisje O raporcie
Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy
G4 DMA Zatrudnienie Zrównoważone warunki pracy
G4 LA1 + Zrównoważone warunki pracy
G4 LA3 + Zrównoważone warunki pracy
G4 DMA Szkolenia i edukacja + Zrównoważone warunki pracy, Zarządzanie wiedzą
G4 LA10 + O Raporcie
G4 LA11 Zrównoważone warunki pracy
G4 DMA Różnorodność i równe szanse
G4 LA 12 Zrównoważone warunki pracy
G4 DMA Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn
G4 LA14 + Zrównoważone warunki pracy
Odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi
G4 DMA Komunikacja marketingowa +
G4 PR7 Nie występowały
NGO 10 aspekt specyficzny dla NGO FOB kieruje się określonymi wartościami etycznymi oraz respektuje wartości i zasady obowiązujące w innych organizacjach
G4 DMA Zaangażowanie interesariuszy aspekt specyficzny dla NGO FOB i interesariusze
G4 DMA Feedback, skargi i działanie aspekt specyficzny dla NGO O FOB, System zarządzania organizacją, Relacje z otoczeniem zewnętrznym
G4 DMA Monitoring, ewaluacja i uczenie aspekt specyficzny dla NGO O FOB, System zarządzania organizacją, Relacje z otoczeniem zewnętrznym
G4 DMA Płeć i różnorodność aspekt specyficzny dla NGO Zrównoważone warunki pracy
G4 DMA Świadomość i rzecznictwo aspekt specyficzny dla NGO Relacje z otoczenie zewnętrznym, Kluczowe osiągnięcia
G4 DMA Koordynacja aspekt specyficzny dla NGO Relacje z otoczenie zewnętrznym, Kluczowe osiągnięcia