Projekty

W 2015 zainaugurowaliśmy nagrodę Ludzie, którzy zmieniają biznes. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które w wyróżniający się sposób promują zasady odpowiedzialnego biznesu oraz koncepcję CSR w swoim otoczeniu. W pierwszej edycji konkursu otrzymaliśmy 60 zgłoszeń. Kierując się przyjętymi kryteriami oraz zapisami regulaminu Jury spośród osób zgłoszonych do konkursu wybiera te, które wniosły szczególny wkład w rozwój i promocję społecznej odpowiedzialności w Polsce.

Ważnymi projektami badawczymi były: Badanie Menedżerowie CSR (zrealizowane w okresie maj-lipiec 2015 przez firmę badawczą PBS, partnerem badania była firma Deloitte), celem którego było przybliżenie działań związanych z realizacją założeń odpowiedzialnego biznesu w ocenie specjalistów. Drugim badaniem było: Badanie Alumnów Programu Ambasadorów CSR pokazujące losy zawodowe osób biorących udział w programie od początku jego funkcjonowania. Istotne znaczenie miało również Badanie dotyczące różnorodności, zrealizowane w 2016 r., również z firmą PBS, które swoim zasięgiem objęło nie tylko sygnatariuszy Karty Różnorodności, ale po raz pierwszy zostało zrealizowane również na próbie ogólnopolskiej.

Strategiczne znaczenie miały kolejne Targi CSR (organizowane cyklicznie, co dwa lata), które zgromadziły 70 wystawców – firmy promujące swoje podejście do CSR, a także instytucje i organizacje pozarządowe, angażujące się między innymi we współpracę międzysektorową. Imprezie towarzyszyły panele, debata oksfordzka, a także wywiady i dyskusje eksperckie odbywające się na scenie w przestrzeni targowej.

Rokrocznie realizowane są następujące inicjatywy służące wspieraniu zrównoważonego rozwoju: 

  • Konkurs Raporty społeczne, w którym wybierane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W latach 2015-2016 zgłoszono do niego łącznie 69 raportów;
  • Konkurs Pióro odpowiedzialności, w którym nagradzani są eksperci i dziennikarze za artykuły dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. W latach objętych raportem odbyły się kolejno jego 5. i 6. edycja;
  • Dzień różnorodności, wydarzenie poświęcone zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Realizowany jest w ramach inicjatywy Karta Różnorodności.

Odpowiadając na potrzeby świata biznesu związane z przygotowaniem do raportowania kwestii pozafinansowych, w roku 2016 FOB zrealizował serię wydarzeń, które miały za zadanie przybliżyć samą ideę raportowania oraz poznać opinię środowiska co do planowanych zmian. Należały do nich: konsultacje wytycznych dotyczących formatu i zakresu ujawniania danych niefinansowych, konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, #ReportingLiveblog na portalu odpowiedzialnybiznes.pl będący źródłem informacji o materiałach dot. dyrektywy pojawiających się w Internecie wraz z prezentacją "Fakty i mity o dyrektywie związanej z ujawnianiem informacji niefinansowych". FOB był również partnerem merytorycznym polskiego tłumaczenia Wytycznych dotyczących raportowania GRI G4.

W 2016 ogłoszono listę „Edukacyjnych działań biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Znalazło się w niej dziesięć najwyżej ocenionych projektów w głosowaniu internetowym, a wcześniej zakwalifikowanych przez kapitułę do ścisłej 51.

Wspólnie z CSR Europe realizowaliśmy projekt Business impact maps. W 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu EU Talent  (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) finansowanego ze środków Erasmus+. Koordynatorem projektu jest CSR Europe przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Zawodowego (EVTA) i organizacji EUROCHAMBERS. Polska jest jednym z 12 krajów partnerskich. Celem projektu jest wspieranie MŚP w tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów i praktykantów poprzez webinaria, spotkania, warsztaty oraz autodiagnozę poziomu programów praktyk zawodowych w firmach przy użyciu specjalnie przygotowanego, darmowego narzędzia dostępnego online.