O raporcie

Trzeci raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje dane za lata 2015-2016, zgodnie z przyjętym przez organizację dwuletnim cyklem raportowania. Poprzednie raporty obejmowały odpowiednio informacje za lata 2011-2012 i 2013-2014.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym raportem można kierować do: dr Agaty Rudnickiej, ekspertki FOB, która zajmowała się przygotowaniem raportu: agata.rudnicka@fob.org.pl

Ustalając istotność poszczególnych kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością brano pod uwagę:

 • wytyczne i standardy zawarte w takich dokumentach jak: ISO 26 000, INGO Accountability Charter, Global Compact oraz Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G4 wraz z G4 NGO Sector ),
 • Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030
 • Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka ONZ
 • kluczowe wyzwania i oczekiwania dla sektora pozarządowego zawarte m.in. w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych,
 • ewaluację celów i planów podjętych w ramach poprzedniego raportu społecznego tj. za lata 2013-2014,
 • opinie interesariuszy wyrażone w anonimowej ankiecie przeprowadzonej w maju 2017, w której udział wzięło 20 osób, w tym osoby z zespołu FOB, przedstawiciele firm z Programu Partnerstwa FOB lub sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz przedstawiciele interesariuszy z innych sektorów. Celem kwestionariusza ankiety było poznanie opinii na temat ostatniego raportu społecznego oraz ustalenie zakresu istotności dla zawartości bieżącego dokumentu.

Uzyskane odpowiedzi potwierdzają zasadność formy i trafność zakresu prezentowanych danych w odniesieniu do poprzedniej wersji dokumentu.

Za najważniejsze kwestie uznano (min. 51% odpowiedzi respondentów w danym obszarze wskazywanych jako bardzo istotne (5) na skali pięciostopniowej):

 • Ład organizacyjny / zarządzanie organizacją
 • Praktyki / aspekty pracownicze
 • Wkład w tworzenie i rozwój kapitału intelektualnego
 • Finanse
 • Dialog i relacje z interesariuszami
 • Wkład w budowę kapitału społecznego
 • Odpowiedzialność za oferowane produkty / usługi
 • Uczciwe praktyki rynkowe

Za istotne kwestie uznano: prawa człowieka, zaangażowanie w inicjatywy dotyczące sektora organizacji pozarządowych oraz dbałość o środowisko.

Uwzględniając istotność kwestii wskazywanych przez kluczowych interesariuszy oraz ich wagę dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego zarządzania organizacją (z uwzględnieniem jej sposobu zarządzania oraz misji i wartości) do prezentacji w raporcie wybrano następujące kwestie:

Strategia

Aspekty

 • Wyniki ekonomiczne
 • Alokacja zasobów
 • Etyczne pozyskiwanie funduszy
 • Monitorowanie, ocena i uczenie się
 • Zarządzanie i ład organizacyjny

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu:

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego

Aspekty:

 • Zatrudnienie
 • Szkolenia i edukacja
 • Różnorodność i równe szanse
 • Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu Kapitał ludzki.

Edukacja i promocja CSR wśród interesariuszy

Aspekty:

 • Komunikacja marketingowa
 • Angażowanie kluczowych interesariuszy
 • Informacje zwrotne, skargi i podejmowane działania
 • Płeć i różnorodność

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu:

Odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi

Aspekty:

 • Świadomość społeczna i rzecznictwo
 • Koordynacja (w zakresie uwzględniania działalności innych podmiotów)

O podejściu do zarządzania (G4-DMA) w odniesieniu do powyższych kwestii czytaj w odpowiednich częściach menu Kluczowe osiągnięcia:

Bieżący raport ma inną strukturę w porównaniu do poprzedniego. Zmianie uległ zakres raportowanych danych w obszarze środowiska, mierzenia oddziaływania oraz szczegółowych danych odnośnie szkoleń pracowników i pracowniczek.

Organizacja świadoma jest swojego wpływu na środowisko i na poziomie działań operacyjnych dokłada wszelkich starań, żeby jej negatywne oddziaływanie było jak najmniejsze. W praktyce oznacza to realizację procesów z troską o środowisko (jak np. organizacja wydarzeń z dbałością o aspekt ekologiczny, oszczędność papieru, dbanie o sprzęt komputerowy, wydruki na papierze ekologicznym, segregacja śmieci, korzystanie z transportu publicznego w drodze do pracy i na spotkania, digitalizacja materiałów itp.). Jednak ze względu na to, że nasza organizacja jest niewielka trudno byłoby prowadzić skrupulatną analizę ilościową poszczególnych aspektów, co wpłynęło na decyzję o niewłączaniu tej kwestii jako osobnego zagadnienia do niniejszego dokumentu.

Drugą kwestią, która nadal stanowi wyzwanie w obszarze raportowania, jest mierzenie wpływu. FOB podejmowało różnorodne działania w tym obszarze, by lepiej zrozumieć i skwantyfikować zakres swojego oddziaływania społecznego. Niestety, jak do tej pory nie udało się znaleźć metodyki, która odpowiadałaby potrzebom organizacji społecznej i bez dodatkowych, wysokich kosztów na konsultacje zewnętrzne, pozwalałaby na samodzielne przejście procesu mierzenia wpływu. Nie oznacza to jednak, że nie podejmujemy żadnego wysiłku w tym obszarze. Monitorujemy trendy i szukamy najbardziej optymalnego rozwiązania dla naszej organizacji.

Obszar, który także będzie raportowany w mniejszym stopniu w porównaniu do poprzedniej edycji, to szkolenia. Ze względu na duże zmiany organizacyjne oraz kilkudziesięcioprocentową rotację pracowniczek (głównie za sprawą urlopów macierzyńskich) ta kwestia była na bieżąco monitorowana tylko w podstawowym zakresie.

Zespół raportujący

Agata Rudnicka oraz Marcin Grzybek, Karol Krzyczkowski, Katarzyna Mróz i Izabela Zielińska we współpracy z Zespołem FOB.

Dziękujemy Aleksandrze Stanek-Kowalczyk z firmy Deloitte za konsultacje dotyczące użycia wskaźników GRI.