Administracja

W latach 2015-2016 kontynuowaliśmy współpracę z administracją publiczną. Uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez sektor publiczny. W 2015 roku czynnie uczestniczyliśmy jako jeden z koordynatorów w pracach nad projektem Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, który realizowany był przez Ministerstwo Gospodarki oraz firmę doradczą Deloitte. Byliśmy członkiem Zespołu CSR prowadzonego w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Rozwoju oraz koordynowaliśmy prace powołanej przy nim grupy roboczej dedykowanej edukacji i promocji CSR, w której uczestniczyło ok. 200 osób. Celem projektu było: włączenie się biznesu w dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed Polską, uwzględnienie głosu biznesu w dokumentach strategicznych opracowywanych przez rząd oraz wypracowanie dokumentu zawierającego wskazówki i inspiracje dla firm przygotowujących plany strategiczne.

Wspieramy też administrację w promocji tematu CSR, m.in. w 2016 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla ponad 100 pracowników Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów pt. „CSR – odpowiedzialne prowadzenie biznesu”.