Słowo od prezeski

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny raport społeczny stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) za lata 2015-2016.

To ważny element realizacji naszej misji „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes”, sformułowanej równolegle z przyjęciem Strategii FOB na lata 2014-2018. Przejrzystość, której wymierną realizacją jest m.in. raportowanie, to jeden ze strategicznych kierunków działania naszej organizacji. W kontekście wdrożenia w Polsce Dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych nabiera on też szczególnego znaczenia. Przygotowując po raz trzeci raport społeczny Forum odwołujemy się także do naszych wartości – odwagi, współpracy, wiedzy i wreszcie spójności.

Promując postawy i wzory CSR i zrównoważonego rozwoju wśród różnych grup interesariuszy oraz szczególnie wśród biznesu w Polsce, sami podejmujemy wyzwanie lepszego zrozumienia roli, zadań i wpływu naszej organizacji. Liczymy, że raport będzie także inspiracją dla podmiotów sektora pozarządowego do tego, jak komunikować o tak istotnych kwestiach jak system zarządzania czy relacje z interesariuszami, zachętą by podejmować takie prace.

Ostatnie dwa lata w realizacji strategii 2014-2018 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to niezmiennie czas spędzony na rozwijaniu szerokiej współpracy w ramach licznych inicjatyw. Obchodami 15-lecia Forum w 2015 roku, w tym wieloaspektowymi badaniami nt. CSR w Polsce oraz Targami CSR realizowanymi w cyklu dwuletnim, ostatnio w 2016 roku, wreszcie z intensywnym rozwojem Programu Partnerstwa skupiającego liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce i programu Karta Różnorodności. Mamy poczucie, że wartości FOB były obecne w każdej z tych aktywności, w dalszym ciągu będziemy starali się, by pozostawały one kompasem, wspólnym mianownikiem działań Forum.

Wreszcie, lata 2015-2016 to także okres wdrażania kluczowych zmian o charakterze zarządczym w FOB – rozdzielenia funkcji prezeski organizacji od stanowiska dyrektorki generalnej. Zmiana, która wymagała od Zarządu FOB dużej odwagi, a którą Zespół Forum z powodzeniem wprowadził w życie. To z kolei doprowadziło naszą organizację do kolejnych zmian na kluczowym stanowisku w organizacji. Podejmując, w czerwcu 2017 roku wyzwanie strategicznego zarządzania Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako przedstawicielka jednej z firm partnerskich Forum, mam poczucie dużej satysfakcji i równocześnie zobowiązania wobec wszystkich naszych interesariuszy. Towarzyszy mi jednak przekonanie, że zmiany, które nastąpiły trzy lata wcześniej sprawdziły się już w praktyce.

Jak zawsze, w centrum aktywności FOB są kwestie integrowania środowisk biznesu, organizacji pozarządowych, akademików i administracji publicznej. Tylko współpraca i partnerstwa mogą zapewnić skuteczną realizację naszej misji. Oddając w Państwa ręce kolejny raport społeczny, dzielimy się wynikami naszej pracy, chcemy w sposób rzetelny i wiarygodny pokazać, co udało się osiągnąć ale również, jakie wyzwania są wciąż przed nami. Stąd obok informacji o już osiągniętych celach w raporcie znalazły się również plany na kolejny okres raportowania. Wierzymy, że nasze przedsięwzięcia i projekty przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Cała aktywność Forum Odpowiedzialnego Biznesu opiera się na dwóch głównych filarach – firmach – uczestnikach Programu Partnerstwa oraz pracowniczkach i pracownikach FOB. Funkcjonowanie naszej organizacji umożliwia bezpośrednie zaangażowanie biznesu, firm, które nie tylko są liderami CSR, ale też zależy im na upowszechnieniem tej koncepcji w Polsce. Co więcej, dzięki współpracy z biznesem mamy też dostęp do grupy praktyków-ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierają naszą organizację w poszukiwaniu nowych rozwiązań i partnerstw służących realizacji zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W imieniu własnym i całego zarządu FOB serdecznie dziękuję wszystkim byłym i obecnym Partnerom Forum za zaufanie i zaangażowanie, mając głęboką nadzieję na dalszą współpracę.

Drugim kluczowym filarem umożliwiającym istnienie i rozwój Forum jest oczywiście Zespół – pracowniczki i pracownicy. Jasne jest dla mnie i całego Zarządu, że to od ich kreatywności, wiedzy i zaangażowania zależy jakość naszych działań. Serdecznie za to dziękujemy. Bardzo zależy nam na jakości relacji w miejscu pracy, zapewnieniu stabilnych warunków i możliwości rozwoju osobistego, chcemy by nasza organizacja była zarządzana w sposób partycypacyjny i przyjazny, dawała zatrudnionym tu ludziom możliwości rozwoju, spełnienia, satysfakcji. Jako Zarząd mamy poczucie, że odpowiedzialne zarządzanie to nie tylko sposób na wypełnianie misji organizacji, ale też nasza mała cegiełka na rzecz kluczowych wyzwań zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Minęliśmy półmetek realizacji Strategii FOB na lata 2014-2018 i będziemy kontynuowali już rozpoczęte działania, podejmując tematy ważne dla rozwoju idei odpowiedzialności społecznej biznesu jak: raportowanie niefinansowe, zarządzanie różnorodnością czy Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wiele projektów i planów w tym zakresie jeszcze przed nami. Podobnie jak we wcześniejszym okresie, organizacja aktywnie włączy się w działania edukacyjne, promocyjne, opiniotwórcze czy legislacyjne na różnych płaszczyznach, podejmowanych przez podmioty reprezentujące różne sektory w tym biznes, administrację publiczną czy uczelnie.

W przyszłym roku, poza wieloma innymi projektami czekają nas 12 kwietnia Targi CSR oraz proces dialogu dotyczący wyznaczenia celów strategicznych naszej organizacji na kolejne lata. Już dziś gorąco zachęcam Państwa do zaangażowania w te inicjatywy.

FOB jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact oraz członkiem CSR Europe i World Business Council for Sustainable Developement. To dla nas duży zaszczyt, ale i odpowiedzialność za działania i projekty wspierające realizację celów tak znakomitych organizacji oraz przenoszenie światowych trendów na polski grunt. Niniejszy raport powstał w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative wersji 4.0. Dane przedstawiane w dokumencie zebrano wewnętrznie, dotyczą lat 2015-2016natomiast tam gdzie to uznano za istotne dla przedstawienia sytuacji organizacji – zaprezentowano informacje obejmujące okres do końca czerwca 2017 roku.

Wdzięczni będziemy za wszystkie Państwa uwagi i komentarze do niniejszego dokumentu.

Z życzeniami przyjemnej lektury,

Dominika Bettman