System zarządzania organizacją

Zarządzanie każdą organizacją wymaga odpowiedzialnego podejścia do planowania zasobów, ustalania kwestii priorytetowych, czy dbania o kapitał ludzki i intelektualny. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacja społeczna stara się profesjonalnie podchodzić do budowania i rozwijania swojego systemu zarządzania organizacją. W 2015 r. wdrożyliśmy Strategię, która określa główne kierunki działania i daje możliwość rozwoju najważniejszych dla nas elementów organizacyjnych. Celem głównym, jaki stawia sobie FOB na najbliższe lata, jest bycie „organizacją zarządzaną w sposób transparentny i odpowiedzialny, wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/pracowniczek. Wdrażającą standardy profesjonalnego zarządzania, otwartą na innowacje oraz dzielenie się swoją wiedzą z innymi organizacjami pozarządowymi. Organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, dbającą o przestrzeganie prawa i zasad etyki. Organizacją uczącą się, dbającą o jakość i standardy dostarczanych produktów i usług”.

FOB można określić jako business-oriented NGO (skierowaną do biznesu organizacją pozarządową). Powoduje to dodatkowe wyzwania związane z dostosowaniem możliwości, jakie ma organizacja będąc stowarzyszeniem, do potrzeb i oczekiwań partnerów biznesowych. W ramach dostosowania działań formalnych w latach 2015-2016 rozpoczęliśmy wdrażanie zintegrowanej umowy współpracy z firmami wycofując się w ten sposób z umów darowizny. Obecnie m.in. Program Partnerstwa, Targi CSR zaliczane są do działalności gospodarczej FOB, a programy takie jak: Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Karta Różnorodności i konkurs Raporty Społeczne to działalność statutowa.

W trzon naszej działalności wpisana jest odpowiedzialność. Promujemy odpowiedzialne postawy i zachowania, zarówno poprzez projekty i liczne inicjatywy adresowane do różnych grup interesariuszy, jak i przede wszystkim wewnątrz organizacji na poziomie codziennych działań i decyzji. Przyjęliśmy kodeks etyczny, zapisów którego przestrzegamy jako ważnego elementu naszej kultury organizacyjnej. Działamy zgodnie z prawodawstwem polskim obowiązującym organizacje pozarządowe. Dodatkowo utożsamiamy się także z wartościami zapisanymi w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz promujemy zasady zawarte w Karcie Różnorodności, a pracownicy i pracowniczki organizacji przeszli szkolenia z zakresu identyfikacji i przeciwdziałania dyskryminacji.