FOB i interesariusze

Utrzymywanie relacji z interesariuszami to istotna część działalności FOB. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania oraz zakres podejmowanych aktywności, organizacja stara się odpowiadać na potrzeby kluczowych grup interesariuszy. By było to możliwe, w oparciu o cele, zidentyfikowano grupy, które są kluczowe dla osiągnięcia założeń statutowych i strategicznych. Ocena objęła częstotliwość/bliskość współpracy oraz znaczenie dla realizacji celów statutowych. W latach 2015-2016 kontynuowano dotychczas przyjęty sposób budowania i utrzymywania relacji z interesariuszami.

Znając wartość dialogu z interesariuszami, staramy się zapewniać różnorodne formy działania, które pozwolą na uzyskanie informacji zwrotnych od kluczowych grup interesariuszy. W myśl tej idei zorganizowano m.in. konsultacje dotyczące zawartości niniejszego dokumentu. Na bieżąco odpowiadamy na wszelkie pytania czy uwagi od naszych interesariuszy. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu różnorodnych form angażowania ich w działania i projekty organizacji, możemy oceniać efekty podejmowanych aktywności. Dbamy o relacje z interesariuszami także w przestrzeni wirtualnej prowadząc stronę organizacji www.odpowiedzialnybiznes.pl, Fanpage Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Karty Różnorodności, profil na Twitterze a także przygotowując Newsletter Respo.

Obok typowych form dialogu oraz inicjatyw angażujących i budujących relacje z kluczowymi interesariuszami, FOB zwraca uwagę na kwestie związane z łańcuchem dostaw. Chcąc zminimalizować ryzyko zdarzeń niepożądanych, organizacja współpracuje ze sprawdzoną grupą dostawców (w tym z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej), a przed nawiązaniem nowych relacji zwraca uwagę, tam, gdzie jest to możliwe, na kwestie społeczne i środowiskowe (w tym m.in. na przestrzeganie przez potencjalnego partnera praw pracowniczych i praw człowieka, pochodzenie produktów, wpływ produktów na środowisko itp.).

Do stałej grupy dostawców zaliczamy 18 podmiotów.

Oprócz tego specyficzną grupą są partnerzy wspierający, którzy mogą zostać uznani za dostawców. Dla tej grupy (a także dla partnerów strategicznych FOB) przygotowano osobny dokument Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który reguluje kwestie o podłożu etycznym związane z nawiązaną współpracą.

Podobnie jak we wcześniejszym okresie raportowania nie stwierdzono sytuacji, w których potrzebne byłoby przeprowadzenie kontroli lub audytu u dostawców.

W tabeli poniżej przedstawiono zakres realizowanych aktywności adresowanych do interesariuszy.

Dialog i angażowanie interesariuszy

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu, półroczne rozmowy ewaluacyjne, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem na życzenie zespołu.
Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne dotyczące aktualnej współpracy.
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne.
Członkowie i członkinie stowarzyszenia FOB

Walne Zebranie Członków.

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby.

Firmy współpracujące z FOB w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Spotkania, coroczne rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania, ankiety, newsletter, zapraszanie do udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach w charakterze ekspertów.
Inne firmy Konferencje, debaty, szkolenia, zaproszenia do publikacji.
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB Bieżące informacje zwrotne.
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności przy Ministrze Rozwoju oraz będących jego częścią grupach roboczych, jak też innych inicjatywach administracji związanych z CSR; włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB i inne).
Pracownicy i pracownice naukowi/-e Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach.
Studenci i studentki www.lob.org.pl i fanpage LOB, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, staże i wolontariat.
Media i dziennikarze/ dziennikarki Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności.
Inne organizacje pozarządowe Wspólne przedsięwzięcia, udział w spotkaniach dotyczących sektora, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, przynależność do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji ze współpracy międzysektorowej oraz współpracy z biznesem.