Wyniki finansowe

Istotą funkcjonowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest realizacja misji społecznej. By było to możliwe FOB dąży do sytuacji dającej możliwość realizacji zakładanych działań przy stabilnym budżecie, płynności finansowej oraz zdywersyfikowanych źródłach finansowania. Osiągnięcie tego celu ekonomicznego daje możliwość realizacji planowanych przedsięwzięć i rozwoju organizacji.

Aktywność ekonomiczna FOB jest umocowana w obowiązujących przepisach prawa. Polityka finansowa czy opracowywane corocznie sprawozdania finansowe pozostają w zgodzie z zapisami Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest przy założeniu, że organizacja będzie kontynuować działalność w przyszłości. W momencie opracowywania niniejszego raportu nie ma żadnych okoliczności, które wskazywałyby, że trwałość organizacji jest zagrożona. Jednostka ma rezerwę finansową, zapewniającą płynność finansową w sytuacji spadku przychodów.

Co roku przygotowywany jest budżet, który uwzględnia koszty wszystkich planowanych inicjatyw oraz zakłada rezerwę finansową na dodatkowe przedsięwzięcia. Daje to szansę na zachowanie elastyczności podejmowanych działań. Budżet jest powiązany z planem przepływów pieniężnych oraz wskazuje źródła finansowania, co zwiększa stabilność działań organizacji.

Bezpieczeństwo związane z wydatkowaniem środków na właściwe cele jest zapewniane poprzez zasady kontroli wewnętrznej, zapisane w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Stowarzyszeniu. Uniemożliwiają one tworzenie kosztów pozostających poza założeniami budżetowymi, bez zgody osób zarządzających. Dodatkowo w organizacji istnieje system miesięcznego i kwartalnego monitoringu stopnia realizacji budżetu oraz stanu finansów. W przypadku zadań realizowanych ze środków uzyskanych z grantów mają zastosowanie odrębne procedury, ustalone dla tych projektów lub wymagane przez grantodawców, którzy dokonują kontroli w organizacji. Każdy z pracowników i pracowniczek Forum jest odpowiedzialny za planowanie i realizację zgodnie z planem odpowiedniej części budżetu.

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

  2015 2016
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 1 685 695,46 zł 2 068 231,64 zł
Podzielona wartość ekonomiczna 1 758 358,52 zł 2 096 987,62 zł
Koszty operacyjne
(do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności finansowej oraz koszty finansowe i pozostałe)
682 618,20 zł 820 313,72 zł
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 1 075 740,32 zł 1 276 673,90 zł
wynagrodzenia netto - umowy o pracę 754 923,56 zł 946 063,47 zł
wynagrodzenia netto - umowy zlecenia i o dzieło 88 595,53 zł 58 403,94 zł
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 154 402,23 zł 191 288,49 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 77 819,00 zł 80 918,00 zł
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona-wartość ekonomiczna podzielona) -72 663,06 zł +43.907,08 zł

Na przychody organizacji składają się środki pochodzące z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

  2015 2016
Przychody z działalności statutowej 674 732,48 zł 198 861,93 zł
przychody z działalności gospodarczej 1 139 578,97 zł 1 741 434,81 zł
pozostałe przychody 631,12 zł 4 681,08 zł
przychody finansowe 11 470,94 zł 12 303,39 zł

Z uwagi na status OPP FOB otrzymuje od państwa ulgę w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

  2015 2016
Suma aktywów i pasywów 1 254 211,34 zł 1 353 468,89 zł

Przychody Forum Odpowiedzialnego Biznesu w podziale na źródła finansowania

 

FOB z racji podejmowania tematów bliskich sektorowi biznesowemu, kieruje wiele działań i inicjatyw do przedstawicielek i przedstawicieli przedsiębiorstw. Biznes jest głównym odbiorcą i partnerem działań, co powoduje, że zaangażowanie tego sektora ma również wymiar finansowy. Jest to możliwe dzięki prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej. Fundusze pozyskiwane są w ramach prowadzonych programów i inicjatyw jak Program Partnerstwa, Liga Odpowiedzialnego Biznesu czy targi i konferencje. Udział tych przychodów jest znaczący co pokazuje poniższe zestawienie. Dodatkowym źródłem są fundusze pochodzące z Funduszy Europejskich. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu FOB w projektach realizowanych przez instytucje europejskie zajmujące się CSR i zrównoważonym rozwojem, w tym promocją różnorodności.

FOB jest organizacją OPP, co oznacza możliwość skorzystania z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne na jej rzecz. W okresie raportowania przychody z 1% to jedynie 87 zł 10 gr. Nie jest to forma aktywnie wykorzystywana i jak pokazują dane, ma bardzo znikomy wkład w strukturę przychodów.

Źródła finansowania działań FOB w podziale na kategorie

  2015 % 2016 %
Firmy (Program Partnerstwa) 1 139 578,97 zł 98,90% 1 741 434,81 zł 93,61%
Fundusze Europejskie 12 300,00 zł 1,07% 118 780,43 zł 6,38%
Inne (składki członkowskie, 1%) 414,60 zł 0,03% 32,50 zł 0,01%

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów znaleźć można w poniższej tabeli.

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe

  2015 % 2016 %
Koszty realizacji zadań statutowych 1 071 495,23 zł 56,42% 1 069 473,56 zł 53,85%
Koszty działalności gospodarczej 480 348,35 zł 25,29% 590 730,09 zł 29,74%
Koszty administracyjne 340 889,56 zł 17,95% 316 320,59 zł 15,93%
Koszty finansowe i pozostałe 6 343,43 zł 0,33% 9 512,95 zł 0,48%

Do organizacji nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszeń standardów i regulacji pozyskiwania funduszy i komunikacji marketingowej. Zgłaszane bywają pytania o zasady udziału w Programie Partnerstwa – odpowiadamy na nie na bieżąco w mailach oraz informujemy poprzez swoją stronę internetową.