Zarządzanie i ład organizacyjny

FOB to stowarzyszenie działające w oparciu o akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce. Najważniejszym dokumentem wewnętrznym regulującym kwestie zarządzania i ładu organizacyjnego jest Statut. Znaleźć w nim można tak istotne informacje jak struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności i kompetencji władz. Dokumentem, który pokazuje kluczowe  aktywności organizacji jest strategia Forum Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2015-2018. Odpowiedzialność za wyznaczenie strategii Stowarzyszenia leży w kompetencjach Walnego Zebranie Członków organizacji, zaś za wdrażanie strategii odpowiada Zarząd organizacji. Zarząd odpowiada również za zatwierdzanie celów i polityk organizacji zgłoszonych przez osobę zarządzającą bieżącą działalnością (Dyrektorka Generalna).

Bieżącą ewaluacją celów oraz wyników osiąganych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się Dyrektorka Generalna.

Kwestie regulujące najważniejsze obszary zarządzania organizacją znaleźć można w zestawie regulaminów i polityk:

 • Regulamin pracy
 • Regulamin rekrutacji pracowników
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym
 • Regulamin wynagradzania
 • Regulamin funduszu premiowego
 • Regulamin funduszu szkoleniowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Polityka bezpieczeństwa danych FOB
 • Polityka zakupowa
 • Polityka środowiskowa

Na koniec 2016 roku Stowarzyszenie liczyło 35 członków. Walne Zebranie Członków, najwyższa władza Stowarzyszenia, w czerwcu 2014 wybrało nowy siedmioosobowy Zarząd, który w czasie 3-letniej kadencji (do czerwca 2017) reprezentował organizację na zewnątrz i wytyczał kierunki jej działania. W trakcie trwania kadencji Zarządu rezygnację z powodów osobistych złożyła Justyna Czarnoba, a na jej miejsce do Zarządu dołączyła Marzena Strzelczak.

Do Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszane są osoby posiadające określone umiejętności i doświadczenie, którymi chcą się podzielić, otwarte na nowe trendy.

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia (działalność pro-bono), przyjmując funkcję w zarządzie FOB, członkowie podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów.

 

Formalnie członkinie i członkowie Zarządu nie należą do zespołu FOB (nie są pracownicami i pracownikami organizacji). Do czerwca 2017 roku wyjątkiem od tej zasady były dwie osoby: Mirella Panek-Owsiańska, która obok pełnienia funkcji Prezeski zatrudniona była na ¼ etatu również na stanowisku ekspertki FOB oraz Marzena Strzelczak, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu jako Dyrektorka Generalna.

Zarząd posiada osobny adres e-mail, na który pracownicy mogą przesyłać wszelkie uwagi, rekomendacje i zapytania. Dodatkowo,  Zarząd spotyka się z pracownikami i pracowniczkami na spotkaniach bezpośrednich, jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba. Członkowie i członkinie FOB mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Zarządem także podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się raz w roku.

Nad prawidłowością działań FOB czuwa Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia oraz kontrola jego gospodarki finansowej i majątkowej. Od czerwca 2015 znajdują się w niej: Bartłomiej Roch Remisko, Tomasz Trabuć i Przemysław Oczyp. Ich działalność jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem w organizacji.

W składzie  Zarządu FOB w okresie 2015-2016 było 7 osób: 6 kobiet i 1 mężczyzna. Wszyscy mieszczą się w przedziale wieku 30-60 lat. W Komisji Rewizyjnej są 3 mężczyźni, w takim samym jak Zarząd przedziale wieku.

W czerwcu 2017 roku, wraz z zakończeniem kadencji Zarządu, zostały powołane nowe władze Stowarzyszenia. Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

 • Dominika Bettman (nowa Prezeska)
 • Anetta Jaworska-Rutkowska (nowa członkini Zarządu)
 • Krzysztof Kaczmar
 • Monika Kulik
 • Irena Pichola
 • Marzena Strzelczak
 • Barbara Tęcza

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Bartłomiej Roch Remisko
 • Tomasz Trabuć
 • Przemysław Oczyp