Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą w organizacji jest związane z dążeniem FOB do bycia organizacją typu think-and-do tank. Oznacza to, że zarówno na poziomie operacyjnym, jak i w strategii ważne miejsce zajmuje pogłębianie wiedzy, jej utrwalanie i dzielenie się nią. Zarządzanie wiedzą przyczynia się równocześnie do oferowania wyższej jakości merytorycznej produktów i usług. Model zarządzania wiedzą podlega ciągłym zmianom. W latach 2015-2016 zespół FOB przeszedł audyt wiedzy, celem którego było ustalenie bieżącego poziomu wiedzy oraz luk w wiedzy, jak również możliwość wypracowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pracowniczek i pracowników. Rezultaty audytu były wykorzystane do zaplanowania nowego systemu zarządzania wiedzą, jednak ze względu na zmiany organizacyjne  proces ten nie został zakończony. Mimo to, w ramach organizacji funkcjonują pewne mechanizmy modelowe związane z zarządzaniem wiedzą. W 2015 dokonano ewaluacji zgrywalizowanego systemu punktów wiedzowych, który miał na celu motywowanie do zdobywania wiedzy, docenianie wykonywanych działań, a także pokazanie wachlarza różnych ścieżek poszerzania wiedzy w danych obszarach. Zdobycie ustalonej liczby punktów nagradzane było określonymi wcześniej nagrodami (np. bonem na książki, dodatkowym dniem wolnym). Według opinii Zespołu system nie był adekwatny do potrzeb tak małej organizacji i ostatecznie zdecydowano o jego zawieszeniu.

Na system zarządzania wiedzą składają się:

Ważnym aspektem zarządzania wiedzą jest dzielenie się nią z otoczeniem zewnętrznym. Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu to podstawowy element działalności. Organizacja dba o wysoką jakość merytoryczną swoich materiałów oraz o jak najszersze grono odbiorców.

W ramach dzielenia się wiedzą wykorzystywane są różnorodne formy i narzędzia przekazu (jak np. publikacje, konferencje, szkolenia itp.) z przekazem internetowym włącznie (za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, nagrań wideo, webinariów czy relacji prowadzonych na żywo). Pracowniczki i pracownicy FOB są autorkami i autorami artykułów, występują na konferencjach jako eksperci oraz prowadzą różnorodne spotkania i szkolenia służące upowszechnianiu wiedzy. Tematami najczęściej podejmowanymi w 2015 były: partnerstwa i współpraca w biznesie, podsumowanie dorobku CSR w Polsce, raportowanie społeczne, różnorodność. 2016 rok zdominowany był przez problematykę strategicznego podejścia do CSR, raportowania społecznego, różnorodności, przejrzystości oraz edukacji nt. CSR.  W latach 2015-2016 FOB wydało łącznie 26 publikacji (w tym opracowań zbiorczych, raportów, analiz tematycznych). Zespół FOB wystąpił w mediach 209 razy w 2015 i 195 razy w 2016 (wypowiedzi w radio, prasie, tv, artykuły eksperckie). Portal odpowiedzialnybiznes.pl to podstawowe źródło komunikacji z zainteresowanymi naszą działalnością (tabela aktywności). Zainteresowane osoby otrzymują raz na dwa tygodnie newsletter Respo z podsumowaniem najważniejszych informacji. Osobny newsletter otrzymują partnerzy biznesowi współpracujący z FOB w ramach Programu Partnerstwa oraz Karty Różnorodności. Na koniec 2016 roku nasz profil na FB lubiło 9257 osób. Liczbę fanów na koniec 2016 przedstawiono w tabeli Aktywność na Facebook. Jesteśmy również aktywni w innych mediach społecznościowych jak Twitter – 1058 obserwatorów i LinkedIn – 826 obserwatorów (dane na koniec okresu raportowania). W porównaniu z ostatnim okresem raportowania na wszystkich naszych stronach odnotowaliśmy wzrost użytkowników i obserwujących.

Aktywności w portalu odpowiedzialnybiznes.pl

odpowiedzialnybiznes.pl 2015 2016
Użytkownicy 139 357 142 567
Sesje 213 456 233 107
Odsłony 441 539 502 129

Dane w oparciu o mechanizm Google Analytics

Aktywność na Facebook

Fanpage liczba fanów (na koniec 2015) liczba fanów (na koniec 2016)
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 8088 9249
Odpowiedzialna Turystyka 822 858
Raporty Społeczne 849 1103
Karta Różnorodności 1059 1308
Liga Odpowiedzialnego Biznesu 2791 3005

Więcej o zakresie aktywności związanych z dzieleniem się wiedzą znaleźć można w części raportu poświęconej relacjom z otoczeniem zewnętrznym oraz kluczowym osiągnięciom, a także na stronach portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Cele i plany (oraz stopień realizacji wcześniejszych założeń)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nieustannie dąży do profesjonalizacji swoich działań i rozwoju organizacyjnego. W tym celu w ostatnim okresie raportowania organizacja wyznaczyła kilka celów, co pozwoliło skuteczniej realizować plany i zamierzenia. W poniższej tabeli znaleźć można cele za ostatni okres raportowania wraz ze stopniem ich osiągnięcia.

Stopień realizacji celów z raportu za lata 2015-2016

Cel Obszar Miernik/KPI Realizacja Komentarz
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, transparentny i odpowiedzialny, z wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/czek. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność, skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. FOB posiada wdrożone standardy profesjonalnego zarządzania organizacją, w zakresie określonych procedur (zarządzania wiedzą, rozwojem pracowników i pracowniczek, pozyskiwania funduszy itd.) i je doskonali m.in. poprzez stały i systemowy dialog z pracownikami/czkami oraz innymi głównymi interesariuszami organizacji. Wskazany cel dotyczy procesu związanego z zarządzaniem organizacją, oznacza to, że ciągle jest przestrzeń do doskonalenia naszych działań.
Posiada procedury dotyczące różnorodności i zasad etyki zgodnie z przyjętą misją i wartościami. Obszar zarządzania różnorodnością i etyką są bardzo wrażliwymi kwestiami w każdej organizacji. Dążymy do zapewnienia optymalnych zasad i reguł funkcjonowania w tych obszarach, ale mamy świadomość, że ciągle się uczymy i ciągle jest miejsce na doskonalenie w tym zakresie
Cele związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością organizacji powiązane są z indywidualnymi celami pracowników. Poruszana kwestia związana jest z procesem ciągłego doskonalenia co oznacza, że w trybie ciągłym podejmowane są działania związane z osiągnięciem.
Jest wdrożony system oceny rezultatów i wyników organizacji i system oceny realizacji celów przez pracowników.
FOB podpisze kodeks etyczny fundrisingu lub stworzy samoregulacje w zakresie pozyskiwania funduszy i związanego z tym marketingu. Prace nad stworzeniem kompleksowego dokumentu dotyczącego pozyskiwania funduszy i związanego z tym marketingu nadal trwają.
System komunikacji informacji zwrotnej od interesariuszy zewnętrznych jest systematycznie rozwijany. Proces w toku.
FOB uczestniczy w realizacji i inicjuje projekty ważne dla rozwoju CSR i zrównoważonego rozwoju we współpracy ze środowiskami – biznesowym, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zwiększania transparentności w łańcuchu wartości polskiego biznesu oraz instytucji życia społeczno-gospodarczego. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. FOB uczestniczy w 85% spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Urzędy Centralne dotyczących wprowadzenia Dyrektywy dotyczącej raportowania danych pozafinansowych i zarządzania różnorodnością.
80% sygnatariuszy KR publikuje dane dot. różnorodności, 75% firm Partnerów Strategicznych FOB ujawnia dane pozafinansowe. FOB swoimi działaniami zachęca do ujawniania danych dotyczących różnorodności oraz danych pozafinansowych, jednak ostateczna decyzja leży po stronie firm.
20% firm Partnerów Wspierających stawia swoim dostawcom wymagania związane z CSR Ten cel jest bardzo trudny do osiągnięcia w związku z tym, że większość partnerów wspierających FOB to małe firmy. Z tego względu jest to trudniejsze i zwykle, mimo świadomości wagi  tych relacji,  nie są one traktowane priorytetowo.
FOB monitoruje światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR i upowszechnia te standardy w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. Bieżąca informacja nt. istotnych dla interesariuszy FOB inicjatyw światowych; włączenie polskich przedsiębiorstw w przynajmniej jedną inicjatywę rocznie realizowaną przez zagranicznych partnerów FOB (WBCSD, CSR Europe, GRI).
FOB inicjuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy nt. odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach edukacji oraz prowadzi edukację w tym zakresie wśród polskich menedżerów. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. Udział w procesie tworzenia narzędzi – m.in. programów nauczania oraz wprowadzania zmian systemowych dotyczących edukacji CSR w Polsce we współpracy z różnymi grupami interesariuszy. Osiągnięcie celu uzależnione jest w dużej mierze od aktywności administracji publicznej w tym obszarze. Tam, gdzie jest to możliwe i są realizowane prace, FOB bierze czynny udział.
Rozwinięta oferta szkoleniowa FOB
FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie oraz uczestniczy w budowaniu kapitału społecznego poprzez sieć ekspertów współpracujących z FOB. FOB bierze udział w procesach legislacyjnych i procesach konsultacji dotyczących tematów istotnych dla społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego oraz pracach podmiotów/organizacji zajmujących się upowszechnianiem standardów, monitorowaniem kwestii społecznych i środowiskowych rozwoju w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, prawa człowieka, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. Stała współpraca z gronem minimum 5 ekspertów, w tym przynajmniej z jednym autorytetem życia społeczno-gospodarczego. Jesteśmy w trakcie nawiązywania takiej współpracy.
Udział w co najmniej 2 procesach konsultacji/pracach systemowych.
Badanie znajomości marki FOB wśród kluczowych interesariuszy dotyczące organizacji jako eksperta w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju rośnie zgodnie z założonymi wskaźnikami. Ten cel uznaliśmy za zbyt kosztochłonny, w kolejnym okresie raportowania zastąpimy go celem związanym z przeprowadzeniem dialogu z interesariuszami.

Biorąc pod uwagę stan osiągnięcia dotychczasowych zamierzeń oraz plany organizacji, ustala się następujące cele:

Cele strategiczne wyznaczone na kolejny okres raportowania 2017-2018 Obszar Miernik/KPI
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób partycypacyjny, transparentny i odpowiedzialny, z wyróżniającą się na rynku ofertą dla pracowników/ek. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. FOB posiada wdrożone standardy profesjonalnego zarządzania organizacją, w zakresie określonych procedur (zarządzania wiedzą, rozwojem pracowników, pozyskiwania funduszy itd.) i je doskonali m.in. poprzez stały i systemowy dialog z pracownikami/czkami oraz innymi głównymi interasariuszami organizacji.
Na potrzeby stworzenia nowej strategii (od roku 2019) przeprowadzony zostanie ustrukturyzowany dialog z interesariuszami FOB.
FOB posiada procedury dotyczące różnorodności i zasad etyki zgodnie z przyjętą misją i wartościami.
System komunikacji informacji zwrotnej od interesariuszy zewnętrznych jest systematycznie rozwijany.
Zostaną podjęte działania na rzecz stworzenie systemu mierzenia wpływu społecznego FOB
FOB uczestniczy w realizacji i inicjuje projekty ważne dla rozwoju CSR i zrównoważonego rozwoju we współpracy ze środowiskiem biznesowym, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zwiększania transparentności w łańcuchu wartości polskiego biznesu oraz instytucji życia społeczno-gospodarczego. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. 80% sygnatariuszy KR publikuje dane dot. różnorodności, 75% firm Partnerów Strategicznych FOB ujawnia dane pozafinansowe.
FOB monitoruje światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR i upowszechnia te standardy w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. Bieżąca informacja nt istotnych dla interesariuszy FOB inicjatyw światowych; włączenie polskich przedsiębiorstw w przynajmniej jedną inicjatywę rocznie realizowaną przez zagranicznych partnerów FOB (WBCSD, CSR Europe, GRI).
FOB inicjuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy nt. odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach edukacji oraz prowadzi edukację w tym zakresie wśród polskich menedżerów. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami. Udział w procesie tworzenia narzędzi, m.in. programów nauczania oraz wprowadzania zmian systemowych dotyczących edukacji CSR w Polsce we współpracy z różnymi grupami interesariuszy.
Rozwinięta oferta szkoleniowa FOB.
FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie oraz uczestniczy w budowaniu kapitału społecznego poprzez sieć ekspertów współpracujących z FOB. FOB bierze udział w procesach legislacyjnych i procesach konsultacji dotyczących tematów istotnych dla społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz pracach podmiotów/organizacji zajmujących się upowszechnianiem standardów, monitorowaniem kwestii społecznych i środowiskowych rozwoju w Polsce. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, prawa człowieka, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. Stała współpraca z gronem minimum 5 ekspertów, w tym przynajmniej z jednym autorytetem życia społeczno-gospodarczego.
Udział w co najmniej 2 procesach konsultacji/pracach systemowych.