Kształtujemy

Kształtowanie społecznie odpowiedzialnych relacji i wskazywanie sposobów na zarządzanie społeczną odpowiedzialnością leżą u podstaw działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wspólnie z biznesem i z jego inicjatywy podejmujemy wysiłek na rzecz rozwoju wiedzy oraz wypracowywania konkretnych rozwiązań wspierających w osiąganiu założonych celów społecznych i środowiskowych. Jest to możliwe dzięki wieloletnim programom oraz nowym przedsięwzięciom, w ramach których rozwijane są kwestie będące przedmiotem wzmożonej debaty mające kluczowe znaczenie dla biznesu. W 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone były flagowe projekty FOB jak Program Partnerstwa, Karta Różnorodności czy Liga Odpowiedzialnego Biznesu, kontynuowaliśmy współpracę z sektorem pozabiznesowym oraz rozpoczęliśmy nowe działania.

Forum jak zawsze starało się być źródłem wiedzy nt. tego jak biznes radzi sobie w pandemii, publikując wywiady z prezesami firm partnerskich. Pokazywaliśmy dobre praktyki organizacji, które szybko i aktywnie zaangażowały się w pomoc swoim interesariuszom. Na początku pandemii Forum, sprawdziło, skąd Polacy czerpią wiedzę o koronawirusie i komu najbardziej w tym zakresie ufają. Badanie dotyczyło także reakcji przedsiębiorców i działań, jakie wdrożono w firmach, aby chronić pracownice i pracowników oraz otoczenie. Ankietowani odpowiedzieli również jak ich zdaniem pandemia wpływa na nasze społeczeństwo i relacje społeczne, a także co zmieni w przyszłości. Ukazał się raport, który, mamy nadzieję, pokazywał nastroje społeczne i oczekiwania wobec biznesu.

Wreszcie zaprosiliśmy naszych partnerów na spotkania online z psycholog Ewą Woydyłło, aby wesprzeć działania biznesu, mające na celu ochronę pracowników przed najbardziej negatywnymi skutkami pandemii dla ich zdrowia.

Trudno dziś zmierzyć czy te aktywności znacząco wpłynęły na kondycję firm w ramach współpracy z nami. Faktem jest, że kilka firm pod wpływem zmagań z konsekwencjami COVIDu zrezygnowało ze stałej współpracy w ramach Programu Partnerstwa. Niemniej pojawiło się także kilku nowych partnerów i takich, którzy deklarowali chęć przystąpienia do Programu w 2021r. Liczny udział w proponowanych przez FOB webinarach i wydarzeniach online świadczy o dużej potrzebie współpracy i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że stworzyliśmy przestrzeń do takiej aktywności.

Katarzyna Mróz
Menedżerka projektów FOB

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa (ROP) w 2020

W 2020 r. został powołany Zespół Ekspertek i Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa, w celu stworzenia możliwości czerpania inspiracji dzięki kontaktom z autorytetami różnych obszarów: zarówno życia gospodarczego, prawa, psychologii, ochrony środowiska/klimatu, jak i kultury a także tworzenia we współpracy najlepszych rekomendacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce.

W 2020 roku odbyły się dwa spotkania rady:

  • 27.02.2020 – Temat: Zarządzanie różnorodnością
  • 16.12.2020 – Temat: Reakcja biznesu na ważne kwestie społeczne

Więcej o inicjatywie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/ROP/

Program Partnerstwa w 2020

W 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z 6 nowymi firmami: Ceetrus Polska, Energa Grupa ORLEN, Hochland Polska, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Samsung Electronics Polska, T-Mobile Polska.

W 2020 r. zakończyliśmy współpracę z 8 firmami:. ABC Czepczyński, AkzoNobel, Antalis Poland, ArcelorMittal Poland, Grupa Enea, Grupa Vive, PGE, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Liczba Firm – Partnerów Strategicznych na 31-12-2020 r. to 51.

Karta Różnorodności w 2020

Rok 2020 zakończył się liczbą z 297 Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Do grona sygnatariuszy dołączyli m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Belgijska Izba Gospodarcza, Ambasada Finlandii, Basf Polska Sp. z o.o.

Spotkania Karty Różnorodności w 2020 roku:

  • Spotkanie Karty Różnorodności dotyczące podsumowania 2019 r. i planów na 2020 r. oraz prezentacja wyników badania nt. relacji pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami opiekuńczymi; prezentacja Senioralnego Biura Karier.
  • Webinarium „Rzeczywistość post-COVID jako szansa dla inkluzywnych organizacji” – podczas webinaru była mowa o dobrych praktykach Sygnatariuszy wspierających grupy narażone w czasach pandemii.
  • 14.10.2020 r. Webinarium z ekspertką Joanną Chmurą „Przywództwo na odważne czasy” – wykład z elementami warsztatu o przywództwie, odwadze, lęku oraz otwartości na nieznane.

Ogólnopolski Miesiąc Różnorodności w 2020 roku

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące Kartę Różnorodności w Polsce, postanowiło w tym roku przenieść do sieci Ogólnopolski Dzień Różnorodności, organizowany w 2020 roku po raz ósmy. Przybrał on formę Miesiąca Różnorodności wpisując się tym samym w ogłoszony przez Komisję Europejską #EUDiversityMonth. Komisja Europejska patronująca Kartom Różnorodności w całej UE, zdecydowała, że maj będzie miesiącem, w którym podsumowane zostaną działania w ramach Kart Różnorodności. Jednocześnie chciała zwrócić uwagę, że w sytuacji pandemii niezwykle istotne jest budowanie włączającego rynku pracy i uznanie tego za priorytet dla biznesu, administracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Miesiąca Różnorodności, realizowanego w partnerstwie z Henkel Polska, przygotowany został cykl wywiadów oraz eksperckich wystąpień poświęconych wyzwaniom związanym z m.in. przyszłością rynku pracy, pełnieniem ról opiekuńczych czy mierzeniem poziomu zaawansowania firmy w zakresie zarządzania różnorodnością.

Ogłoszenie wyników II edycji Diversity & Inclusion Rating

Zestawienie przygotowywane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się: Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska.

11 września 2020 odbył się współorganizowany przez FOB i przez KE webinar poświęcony prezentacji przewodnika zawierającego dobre praktyki w zakresie usprawnień    w miejscu pracy adresowanych do osób z niepełnosprawnościami

Diversity@Work

Projekt realizowany z funduszy UE, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności i równych szans w miejscu pracy. FOB, wspólnie z organizacjami z Hiszpanii, Czech, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Rumunii oraz Fundacją Aga Khan z Portugalii, Equality Strategies z Irlandii i Estońskim Centrum Praw Człowieka (EHRC) przygotowuje Narzędziownik ułatwiający wprowadzenia Karty Różnorodności w miejscu pracy - Charter Implementation Toolkit (CIT) oraz szkolenie e-learningowe. Wypracowane w ramach projektu narzędzia mają ułatwiać wdrażanie polityk i procedur Diversity and Inclusion (D&I) w miejscu pracy. Wszystkie przygotowane narzędzia będą przeszły testy w kilkudziesięciu organizacjach z 10 krajów, uczestniczących w projekcie. Udział FOB w międzynarodowym projekcie Upskill 4 Future, którego celem jest rozwijanie podejścia włączającego do zarządzania kadrami w większych i mniejszych firmach jako odpowiedzi na postęp technologiczny, starzejące się społeczeństwo i globalizację wpływające na zmianę struktury pracy. W 2020 zorganizowano dwa webinaria z udziałem ekspertów oraz dokonano analizy gotowości działów HR do zmian oraz wydano raport z badania działów HR.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu uczy przyszłych menadżerów, liderów zmian oraz przyszłych przedsiębiorców, przekazując wartości CSR i zrównoważonego rozwoju już od 16 lat. Pandemia Covid-19 wiele zmieniła w dotychczasowej formule programu, jednak niezmienne pozostało kształcenie Ambasadorów i Ambasadorek CSR w duchu odpowiedzialności przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warto również pamiętać, że znaczącym elementem programu jest prowadzona w ramach Ligi ścisła współpraca z partnerami strategicznymi FOB, którzy w ramach spotkań online starali się jeszcze bardziej zainteresować tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu Ambasadorów i Ambasadorki. Jest to ogromna radość, że pomimo zajęć w przestrzeni wirtualnej, studenci i studentki wykazywali chęć do poszerzania wiedzy z zakresu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Można zauważyć, że odpowiedzialność za środowisko czy działania prospołeczne realizowane przez biznes to tematy szczególnie ważne dla osób studiujących, niezależnie od realizowanego kierunku. Pozostaje nadzieja, że zaangażowanie młodych ludzi w Ligę Odpowiedzialnego Biznesu stanowi dla nich inspirację do angażowania się w walkę o bardziej zrównoważony świat.

Aleksandra Jelska
Koordynatorka programu LOB

W 2020 roku odbyła się XVI edycja LOB którą ukończyło 14 Ambasadorów. Wśród nich znaleźli się studenci i studentki m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie czy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studenci i studentki wzięli udział w czterech zjazdach podczas których zdobywali wiedzę od przedstawicieli firm partnerskich FOB. Każde spotkanie było poświęcone innemu zagadnieniu.

W formule stacjonarnej odbył się styczniowy zjazd w siedzibie CCC. Kolejne spotkania ze względu na pandemię, zostały zorganizowane w przestrzeni wirtualnej.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o CSR 2020

W Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR 2020 wzięło udział łącznie 275 studentów i studentek oraz uczennic i uczniów szkół średnich z całej Polski. Do II etapu, który ze względu na pandemię koronawirusa odbył się w formie online, zakwalifikowało się 213 uczestników, a do ścisłego finału – pięciu najlepszych. Laureatką konkursu została studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej o programie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/programy-dla-studentow/

CSR 2020 w opinii partnerów

Ubiegły rok był dla nas wszystkich – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sieci Biedronka, tysięcy mniejszych i większych polskich firm oraz organizacji – czasem wielu wyzwań. Pandemia i jej następstwa sprawiły, że z jednej strony firmy cięły swoje wydatki i dokładnie przyglądały się każdej wydanej złotówce, z drugiej to właśnie praktyki CSR stały się najpotrzebniejszą w tym momencie formą zaangażowania biznesu. Także w Biedronce wdrożyliśmy szereg zmian z myślą o naszych klientach, pracownikach i partnerach, m.in. mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz wsparcie osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg Covid-19, czyli seniorów. Wiosną 2020 r. powołaliśmy Fundację Biedronki, której celem jest przede wszystkim wsparcie seniorów.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu odegrało w tych czasach bardzo ważną rolę, wspierając zacieśnianie partnerstw, nagłaśniając dobre praktyki i wzmacniając przekaz, że odpowiedzialne i zrównoważone działanie biznesu jest dzisiaj szczególnie istotne. Zrealizowane przez FOB online Targi CSR, których Biedronka była Partnerem Głównym, okazały się sukcesem, a dzięki wirtualnemu charakterowi mogło w nich wziąć udział więcej uczestników niż w poprzednich edycjach.

W najbliższym czasie rola odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu będzie tylko rosła. Globalne wyzwania się nasilają, zmiany legislacyjne przyspieszają, a konsumenci podejmują coraz bardziej świadome decyzje. W tym kontekście prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony i zintegrowanie celów agendy ONZ z celami biznesowymi firmy jest kluczowym wyzwaniem dla lepszego jutra.

Arkadiusz Mierzwa
dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska

W BNP Paribas Bank Polska S.A. wierzymy, że rolą przedsiębiorstw, uznawanych za liderów społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju jest nieustanne doskonalenie własnych działań, ale też edukacja rynku, dzielenie się dobrymi praktykami z otoczeniem oraz wspieranie kształcenia przyszłych inicjatorów pozytywnych zmian w biznesie. Ogromnie się cieszę, że kolejny raz mogliśmy dołączyć do programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu i podzielić się naszymi doświadczeniami ze studentami z całej Polski. Warto podkreślić, że spotkania w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu to nie tylko dzielenie się wiedzą z adeptami idei CSR, ale także cenne źródło inspiracji do rozwoju naszych projektów z zakresu CSR. Jako Alumn programu, niezwykle cieszę się z zaangażowania uczestników kolejnych edycji.

Agnieszka Michalik
Starsza specjalistka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Koronawirus sprawił, że 2020 rok był pełen wyzwań dla nas wszystkich. Pandemia COVID-19 pokazała, że odpowiedzialny lider, to nie tylko sprawny menadżer, ale także osoba zaangażowana społecznie, empatyczna, otwarta i budząca społeczne zaufanie.

W trakcie pandemii priorytetem dla Zespołu Wpływu Społecznego CEMEX Polska było to, aby – pomimo niesprzyjających okoliczności – kontynuować nasze programy społeczne. Aby właśnie w tym trudnym czasie, nasi sąsiedzi i partnerzy wiedzieli, że mogą na nas liczyć.

Pozostaliśmy blisko mieszkańców żyjących w pobliżu naszych zakładów. Prowadziliśmy dialog w trybie online, który zaowocował powstaniem specjalnych programów wspomagających walkę ze skutkami pandemii.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu pomogło firmom odnaleźć się w tej nowej, niespodziewanej sytuacji. Stanowiło forum wymiany dobrych praktyk dot. reakcji firm na COVID oraz przekazywało cenne wskazówki dla liderów. Dzięki działaniom FOB mogliśmy również skutecznie komunikować nasze działania społeczne realizowane w odpowiedzi na pandemię, np. w ramach publikacji FOB, czy Targów CSR zorganizowanych w formule online.

Dominika Sztuka-Arak
Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Współpraca ze środowiskiem akademickim

W 2020 FOB podobnie jak w ubiegłych latach prowadził działania edukacyjne na zaproszenie uczelni wyższych jak Akademia Leona Koźmińskiego, ASP oraz Szkole Głównej Handlowej.

W imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jej Rektor profesor Piotr Wachowiak podpisał z FOB umowę o współpracy. Nawiązana współpraca ma służyć realizacji wspólnych badań, projektów, publikacji i inicjatyw edukacyjnych związanych z promocją idei zrównoważonego rozwoju.

Współpraca z administracją państwową

W 2020 FOB kontynuował współpracę w ramach grup roboczych powołanych przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Inwestycji) oraz koordynował jedną z grup roboczych do spraw konsumenckich.

Więcej informacji znaleźć można tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wspolpraca-z-administracja/

W 2020 r. FOB w ramach pracy w Grupie ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, włączył się w tworzenie Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19.

W ramach prac grupy roboczej ds konsumenckich w 2020 r. kontynuowano prace nad broszurami z serii "Odpowiedzialny konsument" i przygotowano broszurę odpowiedzialne budownictwo wraz z promującą ją animacją.

Pozostałe Działania

Projekt Inkubator Transfer HUB to inkubator innowacji społecznych jest prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-EkonomicznychForum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Operatorem środków w Polsce jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - https://transferhub.pl/