FOB i interesariusze

[102-42, 102-43] Budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy, ich identyfikacja oraz znajomość wzajemnych potrzeb i oczekiwań to element dojrzałego podejścia do społecznej odpowiedzialności. Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu relacje tworzone z interesariuszami są podstawowym elementem działalności. Od początku działalności FOB przykładał wagę do relacji z różnymi grupami interesariuszy.  Ideą FOB jest upowszechnianie wiedzy o CSR, współpraca z sektorem biznesu oraz sektorami pozabiznesowymi, wymiana doświadczeń i realizacja działań służących inicjowaniu projektów społecznych i środowiskowych pozwala na osiągniecie celów strategicznych. U podstaw tej działalności leżą relacje międzyorganizacyjne, dzięki którym możliwe jest podejmowanie i promocja nowych zagadnień, aktywność badawcza, edukacyjna, szkoleniowa dające w rezultacie rozwój wiedzy o społecznej odpowiedzialności. Dzieje się to z wykorzystaniem różnych form współpracy i komunikacji z otwartością na potrzeby oraz oczekiwania interesariuszy, którzy w różnych sytuacjach mogą podzielić się swoimi opiniami czy zgłosić temat, który powinien być podjęty przez FOB. Zbierając materiał do bieżącego raportu przeprowadzono badanie interesariuszy, by poznać ich opinie oraz doświadczenia, jakie wynoszą ze współpracy z organizacją oraz które z rezultatów powinny być przedstawione w treści dokumentu. Zespół dokonał analizy otoczenia definiując kluczowych interesariuszy ze względu na cele i zakres swojej działalności, realizowane projekty, możliwe wpływy, szanse i ryzyka,  jak również celowość budowania relacji.

Grupą, z jaką organizacja wchodzi najczęściej w relacje jest biznes. Wynika to z misji i celu funkcjonowania FOB. Innymi grupami interesariuszy, z którymi podejmowane są wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia są: administracja publiczna, uczelnie wyższe oraz media, a także inne organizacje pozarządowe. Rezultaty nawiązywanych partnerstw i podejmowanych aktywności znaleźć można w pozostałych częściach raportu.

[102-9] Ze względu na charakter organizacji głównymi ogniwami łańcucha dostaw są dostawcy usług oraz produktów niezbędnych do realizacji celów organizacji. Należą do nich głównie: organizacje zajmujące się wynajem przestrzeni na organizację wydarzeń (ze względu na pandemię w roku 2020 współpraca z tym rodzajem dostawców był ograniczona), firmy cateringowe, osoby zajmujące się grafiką, osoby zajmujące się tłumaczeniami, dostawcy materiałów biurowych oraz dostawcy usług kurierskich. Dostawcy są ważnym interesariuszem, z którymi staramy się budować relacje długoterminowe. Obok korzyści związanych z dostarczaniem wysokiej jakości produktów minimalizujemy ryzyko zdarzeń niepożądanych jak nagłe przerwanie ciągłości działania. Budowanie zaufania między FOB i jej dostawcami jest kluczowe dla osiągania celów organizacji. Dzięki dostawcom możliwe jest prowadzenie wysokiej jakości działań spełniających oczekiwania interesariuszy stąd wybór partnerów, którzy współtworzą dane przedsięwzięcie jest kluczowy. W przypadku nowych dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne. Ze względu na ograniczenie aktywności związanych z bezpośrednimi kontaktami, również współpraca z dostawcami realizowana była w mniejszym zakresie niż w latach wcześniejszych. Podobnie jak w latach ubiegłych, korzystamy z usług i wyrobów podmiotów ekonomii społecznej. Do stałej grupy dostawców towarów i usług  zaliczamy około 20 osób i podmiotów. Stałym elementem formalnych relacji jest podpisanie przez dostawców dokumentu regulującego kwestie etyczne (Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W roku 2020 nie prowadzono kontroli ani audytów u dostawców.

[102-40]

Opracowana mapa interesariuszy jest w miarę potrzeb aktualizowana. W ramach regularnego monitorowania strategii FOB dokonywany jest przegląd istotności poszczególnych grup interesariuszy.

Komunikacja to nieodłączny element utrzymywania relacji z interesariuszami, kluczowy dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań, wzajemnego poznania, zrozumienia oraz planowania i realizacji aktywności FOB. Mając na względzie wysoką jakość prowadzonych działań oraz gotowość doskonalenia obszarów ważnych dla naszych interesariuszy, regularnie badamy opinie partnerów Programu Partnerstwa czy sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz, tam gdzie to możliwe, dokonujemy oceny realizowanych aktywności. Wypracowany system komunikacji dotyczy nie tylko interesariuszy zewnętrznych, ale i Zespołu. Komunikacja to cel sam w sobie. Dzięki rozwiniętym kanałom dotarcia możemy dzielić się informacjami oraz pozostawać w kontakcie z naszymi interesariuszami.

Prowadzimy następujące kanały komunikacji online:

[102-40, 102-43] Dialog i angażowanie interesariuszy

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu, (krótkie w każdy poniedziałek i czwartek oraz dłuższe na koniec każdego miesiąca), półroczne rozmowy ewaluacyjne z dyrektorką generalną, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem podczas półrocznych spotkań podsumowująco-planujących oraz na życzenie pracowników/pracowniczek.
Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne dotyczące aktualnej współpracy.
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne.
Członkowie i członkinie stowarzyszenia FOB Zebrania Członków i Członkiń wg potrzeb w celu omówienia bieżących spraw FOB (średnio raz na kwartał) oraz Walne Zebranie Członków / Członkiń (raz w roku na przełomie maja/ czerwca).

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby.

Firmy współpracujące z FOB w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Spotkania, rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania z realizacji umowy (wg ustaleń z firmą), ankiety, newsletter Programu Partnerstwa, bezpośrednie mailingi, zapraszanie do udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach, nagraniach video w charakterze ekspertów, propozycje współpracy przy publikacjach, badaniach i innych projektach FOB.
Inne firmy Badania, konferencje, debaty, panele, szkolenia, wydarzenia otwarte.
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB Bieżące informacje zwrotne.
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności oraz będących jego częścią grupach roboczych, a także w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jak też w innych inicjatywach administracji związanych z CSR, m.in. z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB i inne), udział w pracach jury konkursów np. Raporty Społeczne czy Ludzie, którzy zmieniają biznes; szkolenia prowadzone przez FOB dla Pracownic i Pracowników administracji.
Pracownicy naukowi i pracownice naukowe Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji i artykułów eksperckich, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach.
Studenci i studentki Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialnybiznes.pl/lob i fanpage LOB, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, staże i wolontariat.
Media i dziennikarze/ dziennikarki Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności.
Inne organizacje pozarządowe Wspólne przedsięwzięcia, udział w spotkaniach dotyczących sektora, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, przynależność do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji ze współpracy międzysektorowej oraz współpracy z biznesem.

Perspektywa interesariuszy FOB

Sytuacja wywołana pandemią wpłynęła na wiele obszarów funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki nie zatrzymała jednak działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Biznes wspólnie z sektorem pozarządowym oraz osobami indywidualnymi wykazał się dużą wrażliwością i odpowiedzialnością angażując różnorodne zasoby, by wesprzeć w walce z pandemią najbardziej potrzebujące grupy. Przygotowując raport zapytaliśmy przedstawicieli wybranych grup interesariuszy, o to jaki był CSR w 2020.

Czy społeczna odpowiedzialność znalazła się w cieniu pandemii czy w centrum uwagi? Jak poradził sobie FOB w nowej rzeczywistości. 

2020 to rok przełomowy w zakresie dostrzeżenia problemów związanych z biznesem i prawami człowieka. Jest swoistym papierkiem lakmusowym, poprzez który widzimy czy idee praw człowieka faktycznie znalazły zrozumienie w tym obszarze. Czy firmy potrafiły postawić prawa pracowników na pierwszym miejscu w sytuacji kryzysu? Zdarzały się świetne przykłady odpowiedzialnego podejścia – wbrew wszelkim przeciwnościom dbanie o dobrostan pracowników i ich rodzin, dążenie do zapewnienia ciągłości zatrudnienia, pomimo negatywnego rachunku ekonomicznego. Ale wielokrotnie mieliśmy do czynienia także z innymi działaniami: zwolnienia, zmniejszanie pensji, coraz dłuższy czas pracy stały się standardem dla szeregu korporacji. Przejście na pracę off-line stało się okazją do dokonania weryfikacji kadr, nawet jeśli nie było to niezbędne do przetrwania przedsiębiorcy.

Sytuacja pracowników w dobie pandemii pokazała nam dobitnie, że nie wystarczy już promowanie dobrych praktyk biznesowych, nie wystarczy ogólne i niezobowiązujące deklarowanie przywiązania do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Konieczne jest aktywne monitorowanie, czy korporacje działające w kraju i poza jego granicami nie przyczyniają się do naruszeń praw człowieka. Ważne jest także udzielanie codziennego wsparcia, choćby poprzez promowanie dobrych praktyk. Kluczowa w tym okresie stała się współpraca z organami władzy – zabieganie o to, aby interesy poszczególnych branż nie zostały pominięte przy okazji kolejnych tarcz antykryzysowych.

Wielu przedsiębiorców jest świadomych tego, jak istotne jest przestrzeganie standardów praw człowieka oraz standardów etyki dla rozwoju ich firm. Jednak wysokie koszty realizacji tych standardów skłaniają do stosowania półśrodków. Dobre praktyki, coraz częściej wdrażane w wielu przedsiębiorstwach, pokazują jednak, że warto inwestować bezpośrednio w ochronę praw człowieka w ramach struktury organizacyjnej własnej firmy. To prawa człowieka stanowią doskonały punkt odniesienia dla działań przedsiębiorcy, któremu zależy na prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny, w oparciu o konkretne wartości wynikające z Konstytucji i Wytycznych ONZ.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat nieprzerwanie przypomina i pomaga biznesowi dostrzec rolę CSR. Działania FOB stały się szczególnie istotne w czasie kryzysu, który dotknął nasze społeczeństwo. Przygotowywane publikacje dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji, uczestnictwo w konsultacjach społecznych i aktywne zaangażowanie w promowanie efektywnych narzędzi i procedur służących do pracy zdalnej, dostosowania procesów zarządzania ludźmi i wskazywanie potencjalnego ryzyka umożliwiły pracodawcom wdrażanie zgodnych ze standardami odpowiedzi na kryzys, a pracownikom uświadomiły konieczność zwracania uwagi na poziom ich realizacji.

Dr hab. Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji
prof. Uniwersytetu SWPS

Kiedy my pozostawaliśmy w izolacji w domach, przyroda odetchnęła – dzikie zwierzęta pojawiły się w miejscach, w których dawno ich nie spotykano, woda w weneckich kanałach jest najczystsza od wielu lat, a widoczne ławice ryb cieszą oczy, tych którzy mogą pozwolić sobie na ich oglądanie. Chiny zmniejszyły swój ślad węglowy o prawie 25% w porównaniu z okresem przed pandemią.  Wielu komentatorów uważa, że pandemia stanowi rzadką okazję, aby rozpocząć ekologiczny program ożywienia gospodarczego, w którym społeczeństwo obierze bardziej zrównoważony kierunek, wolny od przeszłości pełnej paliw kopalnych i dwutlenku węgla.  To możliwość, aby odbudować gospodarkę w sposób bardziej zrównoważony i sprawiedliwy. Widzimy tutaj ważną rolę jaką może odegrać program MSC, promujący zrównoważone rybołówstwo, poprzez program globalnej certyfikacji ryb i owoców morza pochodzących ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.  Dlatego optymizmem napawa fakt, że pomimo wyzwań, jakim muszą sprostać sieci handlowe i przetwórcy w czasach pandemii, widzimy ogromne zaangażowanie firm, by włączać się w działania MSC na rzecz ochrony naszych oceanów i ich mieszkańców. Doskonale pokazało to zainteresowanie uczestników zeszłorocznej edycji Targów CSR: na wirtualnych stoiskach mieliśmy okazję spotkać społecznie odpowiedzialne firmy, które z dużym entuzjazmem włączały się w dyskusję na temat zwiększenia zaangażowania w ochronę ekosystemów morskich, tak ważnych dla całej populacji ludzkiej.

Mam nadzieję, że przy wsparciu naszych partnerów, uda nam się wykorzystać tę szansę i ochronić oceany dla przyszłych pokoleń.

 

Dr Marta Potocka
Fisheries and Commercial Manager
MSC Polska i Centralna Europa

Bardzo cenię współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Uważam, że jest to jedna z kluczowych organizacji, która od wielu lat zajmuje się w sposób kompleksowy i bardzo przemyślany rozpowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa. Jest to bardzo pożyteczna działalność, szczególnie w obecnych czasach turbulentnych zmian i pandemii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje propagowanie przez FOB podstawowych wartości, które powinny obowiązywać we współczesnym świecie, a które przez wielu są lekceważone. Do nich zaliczam prawdę, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość, współpracę i profesjonalizm. Moim zdaniem mają one fundamentalne znaczenie w okresie pandemii. Dzięki postępowaniu zgodnie z nimi gospodarka może szybciej wyjść z kryzysu, Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez Forum są bardzo istotne z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności. Do najważniejszych z nich zaliczam: Targi CSR, Konkurs na najlepszy raport społeczny, Kartę Różnorodności oraz Katalog dobrych praktyk CSR. Bardzo się cieszę ze współpracy z FOB z SGH, która została formalnie zapoczątkowana podpisaniem porozumienia na zeszłorocznych Targach CSR. Będzie ona obejmowała organizację wspólnych konferencji, seminariów oraz prowadzenie badań. Już są pierwsze efekty tej współpracy. W ramach projektu dotyczącego zrównoważonego śladu cyfrowego zorganizujemy w lutym trzy sesje dialogowe. Zaangażujemy się w nową formułę Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – programu edukującego studentki i studentów. Forum odpowiedzialnego Biznesu również aktywnie działa w czasie pandemii, co bardzo cieszy i zajmuje się problemami społecznej odpowiedzialności w dobie pandemii. Przykładem takiej działalności jest włączenie się w projekt „ Zdrowa Perspektywa” realizowany przez SGH i Lux-Med dotyczący sformułowania wniosków wynikających z pandemii dla społeczeństwa i gospodarki. Wspólnie ustalimy czy lekcja z pandemii została przez nas wszystkich dobrze odrobiona.

Dr hab. Piotr Wachowiak
prof. SGH
Rektor SGH