Stopień realizacji celów strategicznych 2019-2021

[103-2, 103-3, 413-1] Cele FOB są realizowane poprzez bieżącą działalność organizacji oraz inicjowanie nowych projektów edukacyjnych a także naukowych. W 2019 organizacja przyjęła strategię do realizacji na najbliższe trzy lata. Poniżej przedstawiono cele, jakie przyjęte zostały na lata 2019-2021 wraz z uzasadnieniem dotyczącym stopnia ich osiągnięcia w latach 2019-2020.  Cele wyznaczone na kolejny okres raportowania (rok 2021) są kontynuacją trzyletniej strategii i zostały przedstawione w poniższej tabeli.

W 2021 FOB pracował będzie nad nową strategią na kolejne lata dokonując rewizji przyjętych celów oraz wyznaczając kluczowe obszary działalności.

Cele strategiczne wyznaczone na lata 2019-2021 Obszar Skąd wiemy, że osiągnęliśmy cel? Działania zrealizowane w 2019-2020
FOB jest inicjatorem i liderem działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wśród przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność, skuteczność działań, ład organizacyjny FOB posiada wypracowaną komercyjną ofertę szkoleniową dla biznesu, w tym dla PP. FOB prowadzi zajęcia/wykłady nt. CSR/ZR na uczelniach wyższych w Polsce. FOB upowszechnia wiedzę na portalu odpowiedzialnybiznes.pl, na którym w dostępny sposób można zapoznać się z informacjami na temat CSR i zrównoważonego rozwoju. FOB jest organizacją pierwszego wyboru w kwestiach wiedzy z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Działalność FOB w tym obszarze to zarówno szkolenia zorganizowane dla przedstawicieli biznesu jak i przedstawicieli sektora publicznego jak również edukacja w formie prowadzenia zajęć dla studentek i studentów na ALK, SGH, UW, SWPS czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2019-2020 FOB zorganizowało oraz przeprowadziło 30 szkoleń oraz zajęć ze studentami i studentkami a pracownicy i pracowniczki FOB wzięli udział w 30 wydarzeniach w roli prelegentek i prelegentów.W ramach upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w latach 2019-2020 kontynuowano dotychczasowe programy jak Program Partnerstwa, LOB, Karta Różnorodności czy prowadzenie portalu odpowiedzialybiznes.pl.
FOB czerpie i gromadzi wiedzę na temat CSR i zrównoważonego rozwoju pochodzącą z wiarygodnych polskich i zagranicznych źródeł. FOB dzieli się wiedzą podczas szkoleń, spotkań, poprzez publikacje oraz za pomocą kanałów i narzędzi komunikacji – własnych i mediów współpracujących. Szczególną wagę przykłada do praktyki CSR, korzystając z doświadczeń ekspertów i firm partnerskich. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny, środowisko naturalne, łańcuch dostaw. FOB podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowuje autorskie projekty i inicjuje konkretne działania służące zmianie. FOB jest zapraszany i czynnie bierze udział w konsultacjach, pracach systemowych i legislacyjnych inicjowanych przez administrację publiczną dotyczących kwestii istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności w biznesie. FOB ma wewnętrzne grono ekspertów oraz działa w zewnętrznych gronach eksperckich, przede wszystkim związanych z obszarami zrównoważonego rozwoju, we współpracy z organizacjami pracodawców oraz branżowymi. FOB ma wypracowaną i działającą procedurą zajmowania stanowisk, zabierania głosu w debacie publicznej, w tym w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Media ogólnopolskie zwracają się do FOB o opinię ekspercką na tematy społeczno-gospodarcze. FOB ma wypracowane zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi. W 2019 roku FOB zrealizował i uczestniczył w realizacji 9 badań i raportów poświęconych takim zagadnieniom jak: gospodarka obiegu zamkniętego, wyzwania dla branży rynku hostess w Polsce, wolontariat pracowniczy, odpowiedzialna moda i zarządzanie różnorodnością. Zorganizował lub był współorganizatorem 7 konferencji i spotkań o charakterze ogólnopolskim, 6 publikacji oraz 4 kolejne edycje flagowych konkursów o tematyce społecznej odpowiedzialności.Rok 2020 to 6 infografik, Raport z badania „Koronawirus–opinie Polaków i ocena działań”, Raport z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce” oraz badanie Menedżerowie CSR i 4 publikacje.
FOB jest głównym partnerem biznesu i otoczenia biznesowego w projektowaniu i realizacji inicjatyw, których celem jest rozwój społeczno-gospodarczy Polski zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. FOB łączy liderów biznesu i otoczenia biznesowego w partnerstwa międzysektorowe, branżowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami FOB rozwija działania w ramach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Połowa liderów PP w randze prezesa/prezeski lub członka/członkini zarządu w ROP. Zawiązywanie partnerstw przy pozyskiwaniu grantów (co najmniej 3 granty w partnerstwie z innymi organizacjami polskimi lub zagranicznymi). Stworzenie 1 koalicji branżowej/międzysektorowej/zaistnienie FOB w różnych koalicjach pracodawców/branżowych etc. W 2019 r. odbyły się trzy spotkania ROP a w kolejnym 2.
FOB jest organizacją zarządzaną w sposób transparentny i odpowiedzialny,  upowszechniając standardy CSR, organizacja działa i jest zarządzana zgodnie z tą koncepcją w kluczowych obszarach to jest:

  1. pracowniczych,
  2. organizacyjnych,
  3. finansowych.
Zaangażowanie społeczne, dialog z interesariuszami, finanse, efektywność skuteczność działań, ład organizacyjny W obszarze pracowniczym: pracownicy FOBu są zatrudniani w wyniku otwartych  i profesjonalnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych, posiadają jasno sformułowane cele rozwojowe, ich praca podlega półrocznym ewaluacjom.

FOB posiada funkcjonująca infrastrukturę etyczną.

W obszarze organizacyjnym: FOB w cyklu 2-letnim przygotowuje raport społeczny w oparciu o wytyczne GRI (wraz z dodatkiem branżowym), raport jest dostępny oraz promowany.  FOB mierzy swój wpływ społeczny  FOB jest organizacją otwartą na innowacje technologiczne i procesowe, które polepszają zarządzanie organizacją oraz ułatwiają pracę pracownikom/czkom. FOB posiada wdrożone procedury dotyczące zasad współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. FOB posiada wdrożone i monitorowane zasady zarządzania zielonym biurem FOB ewaluuje kluczowe projekty.

W obszarze finansowym: FOB na bieżąco monitoruje realizację budżetu organizacji.

Bieżąca działalność FOB w obszarze pracowniczym, organizacyjnym i finansowym została szczegółowo opisana w części raportu poświęconej zrównoważonym miejscom pracy, wynikom finansowym oraz systemowi zarządzania organizacją.