Wyniki finansowe

Od marca 2020 r. pandemia koronawirusa zmienia świat, w tym także świat finansów. Nasza organizacja podjęła szereg działań aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zachować płynność finansową i chronić swoich pracowników. Najważniejsza była więc szybka reakcja na zachodzące zmiany i szybkie podejmowanie decyzji, a takie właśnie było zachowanie Zarządu naszej organizacji oraz pracowniczek/pracowników. Wsparciem była na pewno prawidłowo przygotowana strategia działania, polityki wewnętrzne oraz prawidłowa ocena ryzyk, stały monitoring i bieżące korygowanie planów finansowych.

Płynność finansowa to podstawowe zadanie w zarządzaniu finansami organizacji, szczególnie ważne w czasie pandemii. W tym czasie zabezpieczyliśmy środki finansowe na bieżące koszty stałe oraz wynagrodzenia pracowników, cały czas wykonując zamierzone cele, podejmując nowe działania i szukając różnych źródeł pozyskiwania środków finansowych.

Po niemal rocznym okresie pandemii możemy stwierdzić, że zarządzanie finansami naszej organizacji przebiegło prawidłowo, zachowaliśmy płynność finansową oraz miejsca pracy.

Izabela Zielińska
starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

[102-5] Forum Odpowiedzialnego Biznesu to stowarzyszenie. Zarządzanie finansami w sposób zapewniający trwałość, stabilność i płynność to ważny element umożliwiający osiąganie celów oraz realizację misji i strategii organizacji. Organizacja zorientowana jest na poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania. Realizując cel ekonomiczny FOB przestrzega przepisów prawnych odnoszących się do zasad finansowych w Polsce w tym w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z 29 września (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Zapewniając osiągnięcie celu ekonomicznego FOB zwraca uwagę na ryzyko przerwania ciągłości działania i utraty płynności. Mimo sytuacji pandemicznej, w momencie opracowywania niniejszego dokumentu nic nie wskazywało na istnienie takiego zagrożenia. Dodatkowo jest ono minimalizowane przez rezerwę finansową na wypadek czasowego spadku przychodów. Budżet przygotowywany corocznie uwzględnia przychody i koszty, a także rezerwę finansową na dodatkowe projekty, co pozwala na elastyczność w podejmowaniu decyzji. Elementem monitorującym zgodność z budżetem są miesięczne i kwartalne oceny wykonania budżetu i stanu finansów. Powiązanie budżetu z planem przepływów pieniężnych i źródłami finansowania zwiększa stabilność działań FOB. Racjonalność decyzji finansowych jest możliwa dzięki wdrożeniu zasad kontroli wewnętrznej (Instrukcje obiegu dokumentów finansowych i księgowych w Stowarzyszeniu). Kontrola służy zapobieganiu tworzeniu kosztów poza założeniami budżetowymi bez zgody zarządzających. Oddzielne procedury (uwzględniające wymagania grantodawców) regulują wydatkowanie środków uzyskanych z dotacji. Każdy z zespołu jest również odpowiedzialny za planowanie i realizację odpowiedniej części budżetu zgodnie z planem.

[201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona w obecnej i dla porównania poprzedniej edycji raportu

2019 2020
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 1 981 908,17 2 058 223,27
Podzielona wartość ekonomiczna 1 970 132,28 2 101 154,53
Koszty operacyjne
(do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności finansowej oraz koszty finansowe i pozostałe)
1 970 132,28 2 101 154,53
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 1 336 985,20 1 339 390,18
- wynagrodzenia netto - umowy o pracę 758 190,35 836 609,69
- wynagrodzenia netto - umowy zlecenia i o dzieło 44 954,71 53 504,55
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 423 562,14 449 275,94
Podatek dochodowy od osób fizycznych 110 278,00 106 189,00
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona - wartość ekonomiczna podzielona) 11 775,89  -42 931,26

Na przychody organizacji składają się środki pochodzące z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej zaprezentowane dla obecnej oraz dla porównania poprzednich edycji raportu.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
przychody z działalności statutowej 674 732,48 198 861,93 141 385,11 80 005,40 56 736,30 110 000,00
przychody z działalności gospodarczej
1 139 578,97 1 741 434,81 1 496 127,33 1 905 982,27 1 919 868,63 1 980 838,66
pozostałe przychody operacyjne 631,12 4 681,08 93,87 6 443,80 994,64 55 057,38
przychody finansowe 11 470,94 12 303,39 4 308,60 2 327,23

Z uwagi na status OPP FOB otrzymuje od państwa ulgę w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Było to 13,00 zł za rok 2020.

Suma aktywów i pasywów na koniec 2020
Aktywa 1 259 090,28
Pasywa 1 259 090,28

FOB jest organizacją OPP. W okresie raportowania nie odnotowano przychodów z 1%.

Źródła finansowania działań FOB w podziale na przychody z działalności statutowej

2020 %
Składki członkowskie 0,00 -
Darowizny Karta Różnorodności 30 000,00 18,17
Darowizny pozostałe 80 000,00 48,47
1% 0,00 -
Dotacje 55 057,38 33,36
Pozostałe dotacje 0,00 -
Suma 165 057,38 100,00

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe w 2020

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów znaleźć można w poniższej tabeli.

2020 %
koszty realizacji zadań statutowych  835 216,63 39,75
koszty działalności gospodarczej  807 937,63 38,45
koszty administracyjne 453 358,97 21,58
koszty finansowe i pozostałe  4 641,30 0,22
Suma  2 101 154,53 100,00

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe w latach 2015-2020