Zrównoważone warunki pracy

Dla zespołu FOB podobnie jak dla innych organizacji pierwsze dni i tygodnie rzeczywistości pandemicznej były czasem dostosowywania planów i celów do możliwości, jakie daje obecność w sieci. Elastyczne warunki zatrudnienia, z jakich mogą korzystać osoby zatrudnione w FOB jak praca zdalna czy ruchomy czas pracy na pewno ułatwiły odnalezienie się w nowej sytuacji. Ważne dla nas było zapewnienie ciągłości działania, dlatego dokonaliśmy przeglądu celów zderzając je z tym, co możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu różnych narzędzi online.  Kluczowy był stały kontakt oraz spotkania w czasie których dyskutowaliśmy o bieżącej sytuacji, własnych obawach, trudnościach. Obserwując otoczenie podjęliśmy kilka inicjatyw zupełnie nieplanowanych wcześniej (badania i publikacje) a odpowiadających  na potrzeby związane z nową sytuacją oraz działania zaplanowane, w tym Jubileusz 20 lecia Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce czy Targi CSR w zupełnie nowej formule.

Rok 2020 był na pewno inny niż pozostałe dla zespołu FOB. Pokazał jednak, że tworzenie zrównoważonych warunków pracy procentuje w czasach wymagających dodatkowej mobilizacji i przeorientowania dotychczasowych schematów działania.

Marzena Strzelczak
Prezeska i Dyrektorka Generalna FOB

Jak rozumiemy zrównoważone warunki pracy w FOB?

Zrównoważone warunki pracy

W ramach dodatkowych świadczeń osoby zatrudnione oraz ich bliscy mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z dodatkowej opieki medyczną (firma Polmed). Dodatkowe dni urlopu dla zespołu powiązane są z długością stażu pracy. Z funduszu szkoleniowego w 2020 r. skorzystało 5 osób a ze świadczenia urlopowego skorzystało 14 uprawnionych. Elementem zrównoważonych warunków jest system elastycznego czasu pracy (możliwość rozpoczynania i kończenia dnia pracy poza standardowymi godzinami 9-17, okresowe lub stałe zmniejszenie wymiaru etatu, możliwość wykonywania części zadań zdalnie spoza biura.). W 2020 większa część obowiązków zawodowych realizowana była w trybie hybrydowym ze względu na pandemię.

[102-8, 401-3] Na koniec 2020 roku w FOB zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 9 pracowniczek i 4 pracowników, w tym 10 osób na czas nieokreślony, 3 osoby na czas określony, wszyscy na pełny etat. Średni staż pracy w FOB w 2020 wyniósł 4 lata i 7 miesięcy, tyle samo co w poprzednim okresie raportowania i jest dłuższy o 9 miesięcy w stosunku do lat 2017-2018.

Z urlopu macierzyńskiego w 2020 roku korzystała jedna osoba (kobieta w wieku 30-50 lat) przez okres 218 dni. Z urlopu wychowawczego w 2020 roku korzystały 3 kobiety (struktura wieku 30-50) przez łącznie 199 dni a z urlopu ojcowskiego jeden mężczyzna (struktura wieku 30-50) przez 14 dni.

Struktura wieku osób zatrudnionych przedstawiała się następująco

  • >50 roku życia – 1 osoba
  • 30-50 rok życia – 9 osób
  • <30 roku życia – 3 osoby

[401-1] Dodatkową informacją o strukturze zatrudnienia jest wskaźnik rotacji wynoszący 23,08% (3 osoby z grupy wiekowej 30-50 lat zakończyły współpracę w 2020). Ostatnia zewnętrzna rekrutacja odbyła się w 2019 r. i nowa osoba została zatrudniona od 15-stycznia 2020 r W 2020 r. współpracę z FOB rozpoczęły dwie osoby kobieta (struktura wieku 30-50) oraz mężczyzna poniżej 30 roku życia (rekrutacja wewnętrzna). W roku 2020 wskaźnik absencji wyniósł 5,09 % i nie był spowodowany absencją z powodu wypadku.. W 2020 r. FOB nie rekrutował nowych pracowników w rekrutacji zewnętrznej.

W roku 2020 z FOB na stałe współpracowało 6 ekspertek zewnętrznych. W ostatnim okresie raportowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu nie współpracowało z wolontariuszkami i wolontariuszami.

[405-2] W 2020 na stanowiskach koordynatorskich i menedżerskich stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wyniósł odpowiednio 1,1 (stanowiska koordynatorskie) i 1,04 (stanowiska menedżerskie). Na stanowiskach asystenckich w 2020 r. FOB nie zatrudniał pracowników. Na stanowiskach dyrektorskich w 2020 pracowała 1 kobieta.

[202-1] Stosunek wynagrodzenia osoby zatrudnionej na najniższym szczeblu do płacy minimalnej wyniósł w 2020 roku 1,42.

[103-2, 401-2] FOB respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE) oraz zapisy opracowanej na potrzeby Organizacji Polityce Rekrutacji. Istniejący w organizacji system wynagrodzeń zależy od stanowiska i związanego z nim zakresu obowiązków, doświadczenia, kompetencji, stażu pracy oraz zaangażowania pracownika i pracowniczki. Zasady te dotyczącą osób zatrudnionych w pełnym jak również. niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszystkie benefity oferowane są wszystkim pracownikom w takim samym wymiarze poza dopłatami do opieki medycznej. Dopłaty uzależnione są od stażu pracy i wynoszą: 25/m-c dla pracowników zatrudnionych do 2 lat, 35 zł/m-c dla pracowników zatrudnionych 2-3 lat, 45 zł/m-c dla pracowników zatrudnionych powyżej 3 lat.

[404-3] Dbając o wysoką jakość i skuteczność wykonywanych obowiązków oraz zwracając uwagę na działania dające możliwość rozwoju zawodowego każda osoba z zespołu podlega regularnej ewaluacji raz na 6 miesięcy. W 2020 100% zespołu wzięło udział w ewaluacjach. Ze względu na pandemię część ewaluacji odbyło się w systemie hybrydowym.