Indeks GRI

[102-55]

GRI 102: Wskaźniki profilowe 2016 SDGs
102-1 Nazwa organizacji O FOB
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

O FOB,

Kluczowe obszary aktywności FOB: Analizujemy, Promujemy, Kształtujemy

102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji O FOB
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej O FOB
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji System zarządzania organizacją
102-6 Obsługiwane rynki O FOB
102-7 Skala działalności System zarządzania organizacją
102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Zrównoważone warunki pracy

SDG 8

SDG 10

102-9 Opis łańcucha dostaw FOB i interesariusze
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Brak istotnych zmian
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

Organizacja dokłada wszelkich starań, żeby nie dopuścić do pojawienia się ryzyka związanego z jej działalnością. Organizacja nie ma wyodrębnionych mechanizmów zarządzania ryzykiem poza obszarem finansowym.

W przypadku obszaru środowiskowego organizacja nie stosowała specjalnych procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem.

102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

O raporcie,

System zarządzania organizacją,

O FOB

102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Słowo od prezeski,

O FOB

102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Słowo od prezeski
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Słowo od prezeski
102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań O FOB SDG 16
102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy System zarządzania organizacją
102-40 Lista interesariuszy angażowanych przez organizację FOB i interesariusze
102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy Ze względu na wielkość organizacji FOB nie posiada zbiorowego układu pracy a relacje między pracodawcą i osobami zatrudnionymi regulowane są odrębnymi dokumentami. SDG 8
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację FOB i interesariusze
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

O raporcie,

FOB i interesariusze

102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

O raporcie,

FOB i interesariusze,

Kluczowe obszary aktywności FOB: Analizujemy, Promujemy, Kształtujemy

102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Raporty finansowe FOB odnoszą się do całej organizacji. FOB nie ma oddziałów ani innych lokalizacji.
102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów O raporcie
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy O raporcie
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Brak istotnych zmian
102-49 Zmiany w raportowaniu O raporcie
102-50 Okres raportowania O raporcie
102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 06.2021
102-52 Cykl raportowania O raporcie
102-53 Dane kontaktowe O raporcie
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Standard GRI w opcji Core
102-55 Indeks GRI Indeks GRI
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport nie podlegał zewnętrznej niezależnej weryfikacji

 

GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 SDGs
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Wszystkie zidentyfikowane aspekty są istotne dla organizacji
103-2 Podejście do zarządzania (DMA)

System zarządzania organizacją,

Stopień realizacji celów strategicznych 2019-2021

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania

O raporcie,

System zarządzania organizacją,

Stopień realizacji celów strategicznych 2019-2021

 

GRI 201: Wyniki ekonomiczne 2016 SDGs
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Wyniki finansowe

SDG 8

SDG 9

201-4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Wyniki finansowe

 

GRI 202: Obecność na rynku 2016 SDGs
202-1 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej Zrównoważone warunki pracy

SDG 1

SDG 5

SDG 8

 

GRI 203: Pośrednie wpływy ekonomiczne 2016 SDGs
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

Wyniki finansowe,

Zrównoważone warunki pracy,

Kluczowe obszary aktywności FOB: Analizujemy, Promujemy, Kształtujemy

SDG 1

SDG 3

SDG 8

 

GRI 401: Zatrudnienie 2016 SDGs
401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia Zrównoważone warunki pracy

SDG 5

SDG 8

SDG 10

401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Zrównoważone warunki pracy

SDG 3

SDG 5

SDG 8

401-3 Urlopy rodzicielskie Zrównoważone warunki pracy

SDG 5

SDG 8

 

GRI 404: Edukacja i szkolenia 2016 SDGs
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Zrównoważone warunki pracy

SDG 5

SDG 8

SDG 10

 

GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 SDGs
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska Zrównoważone warunki pracy

SDG 5

SDG 8

SDG 10

 

GRI 413: Społeczności lokalne 2016 SDGs
413-1 Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe

O raporcie,

Stopień realizacji celów 2019-2021,

Kluczowe obszary aktywności FOB: Analizujemy, Promujemy, Kształtujemy

 

GRI 418: Ochrona prywatności klienta 2016 SDGs
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych W okresie raportowania nie doszło do złożenia żadnej skargi z tytułu naruszenia prywatności klienta czy utraty danych SDG 16