O raporcie

[102-43, 102-45, 102-50, 102-52, 102-53, 103-3]

Siódmy raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje dane za okres
od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym raportem można kierować do: Izabeli Zielińskiej, starszej menedżerki ds. finansowo-kadrowych, która wraz z dr Agatą Rudnicką oraz Zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmowała się redakcją raportu (e-mail: izabela.zielinska@fob.org.pl).

[102-46] Ustalając istotność poszczególnych kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością brano pod uwagę:

  • Wytyczne i standardy zawarte w takich dokumentach jak: ISO 26 000, INGO Accountability Charter, Global Compact oraz Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative
  • Wymogi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych
  • Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030
  • Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka ONZ
  • Kryteria dobrego raportowania zdefiniowane w ramach inicjatywy Konkurs Raporty Społeczne
  • Kluczowe wyzwania i oczekiwania dla sektora pozarządowego zawarte m.in. w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych
  • Plany organizacji na 2021 r. oraz strategię FOB na lata 2019-2021

[102-43] FOB nie przeprowadził badania potrzeb i oczekiwań interesariuszy dotyczącego kluczowych kwestii, jakim należy poświęcić szczególną uwagę prezentując dane w raporcie. Jednak podczas spotkań z interesariuszami w trakcie 2021 roku, pracownicy i pracowniczki FOB pytali o potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Nadal za kluczowe kwestie do raportowania interesariusze FOB uznają: działania na rzecz współpracy z firmami należącymi do Programu Partnerstwa FOB, środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, współpracę międzynarodową, uczestnictwo w pracach instytucji zajmujących się problematyką CSR, prowadzenie badań, publikacje własne, działalność informacyjna, szkoleniowa i bezpośrednie wsparcie firm. Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania interesariuszy w raporcie prezentujemy działania odnoszące się do wskazanych kwestii w postaci realizowanych projektów, programów i inicjatyw. Dodatkowo zaprezentowano materiał ilustrujący nasze podejście do zarządzania organizacją [102-47, 103-1].

Obszar Aspekt Odniesienie do raportu Wskaźniki GRI
Zarządzanie organizacją Wartości, cele strategiczne

Wyniki ekonomiczne

Alokacja zasobów

Etyczne zasady w pozyskiwaniu funduszy

Monitorowanie, ocena i ewaluacja działań,

Zarządzanie i ład organizacyjny (w tym niezależność i przeciwdziałanie korupcji)

O FOB

System zarządzania organizacją

Wyniki finansowe

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-12

102-15

102-18

102-47

201-1

Wpływ na rynek i otoczenie społeczne Edukacja i promocja CSR, inicjatywy edukacyjne

Angażowanie kluczowych interesariuszy,

Współpraca

O Raporcie

FOB i interesariusze

Zarządzanie wiedzą

Kluczowe obszary aktywności FOB: Analizujemy, Promujemy, Kształtujemy

102-2

102-42

102-43

102-44

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego Zatrudnienie

Szkolenia i edukacja

Różnorodność i równe szanse

Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn

Zrównoważone warunki pracy 102-8

202-1

401-1

401-2

401-3

404-1

404-3

405-2

412-2

[102-49] Dane zawarte w raporcie odnoszą się do różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiliśmy dane ekonomiczne oraz społeczne. Aspekty środowiskowe nie zostały wyodrębnione w strukturze raportu ze względu na wielkość organizacji i związaną z tym trudność monitorowania tego wymiaru. FOB zorientowany jest na działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko we wszystkich obszarach swojej aktywności.

W roku 2021 ze względu na sytuację pandemiczną część działań realizowana była w ramach pracy zdalnej, co wiązało się ze zmniejszoną liczbą podróży, zwiększoną liczbą wydarzeń online, digitalizacją materiałów czy brakiem dostawców zajmujących się cateringiem. Zachowane zostały dotychczasowe praktyki biurowe jak: oszczędność papieru, energii elektrycznej, wydruk na papierze ekologicznym, digitalizacja materiałów, segregacja odpadów, odpowiednia konserwacja i użytkowanie sprzętu komputerowego, korzystanie z transportu rowerowego po Warszawie.

Układ treści w tegorocznej edycji raportu jest podporządkowany wymiarom nowej strategii i nie zmienił się w stosunku poprzedniego okresu raportowania. Decyzją Zarządu FOB raporty CSR organizacji są publikowane co roku. Niniejszy dokument jest trzecim dokumentem opublikowanym w układzie rocznym.

Zespół raportujący: Izabela Zielińska oraz Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu.