Słowo od Prezeski

[102-1, 102-14, 102-15, 102-52]

Szanowni Państwo

zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem społecznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2021 rok. Jest to już nasz siódmy dokument, w którym prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące naszej aktywności statutowej, współpracy z interesariuszami oraz osiągnięć. Podobnie jak w ubiegłych latach układ treści powstał z uwzględnieniem zasad zgodnych ze standardami GRI, a struktura materiału nie uległa zmianie. Prezentujemy obowiązujący w organizacji system zarządzania, w tym finansami oraz zasobami ludzkimi.

Działając na rzecz odpowiedzialnego biznesu kierujemy się przyjętymi przez organizację wartościami jakimi są: odwaga, współpraca, wiedza i spójność. Podejmowane  przez nas projekty i przedsięwzięcia dają przestrzeń do współpracy międzysektorowej, nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz pokazywania osiągnięć innych. Cieszymy się bardzo widząc jak bardzo temat odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, ESG wzmacnia się w polskiej rzeczywistości i wierzymy, że mamy w tym swój udział.

Raport społeczny za 2021 podsumowuje nasze starania prowadzenia w sposób niezakłócony programów i projektów, mimo aktywności skupionej nadal głównie w przestrzeni wirtualnej. Opisaliśmy kwestie, które są dla nas kluczowe.  Podzieliliśmy się naszymi sukcesami oraz  wyzwaniami, z jakimi mierzyliśmy się w ostatnim roku. Tworząc strategię oraz planując działania operacyjne zwracamy uwagę na ryzyko oraz szacujemy koszty,  mając na uwadze zrównoważony rozwój oraz efektywną gospodarkę zasobami. Od wielu lat angażujemy się w przedsięwzięcia takie jak: prowadzenie badań, publikacje i działania projektowe oraz prowadzenie programów skierowanych do konkretnych grup odbiorców, w tym głównie do przedstawicielek i przedstawicieli biznesu.

Słuchamy głosu interesariuszy, staramy się odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania oraz wspierać w podejmowaniu wyzwań związanych z wdrażaniem społecznej odpowiedzialności dostarczając wiedzy, narzędzi oraz sieciując ludzi i organizacje. Raport jest ważną formą komunikacji z gronem naszych interesariuszy. Jako organizacja dbająca o rozwój standardów CSR w Polsce chcemy pokazywać wartość publikacji tego typu dokumentów.

Rok 2021 to czas, kiedy nadal większość z nas zatopiona była w wyzwaniach związanych z trwającą pandemią. Jednak, mimo nadal dużej obawy i niepewności, był inny od poprzedniego. Biznes po raz kolejny pokazał, że potrafi być wrażliwy na potrzeby innych, co uwidoczniło się nie tylko w zakresie pomocy finansowej, jaka została przekazana do grup najbardziej dotkniętych pandemią, ale również poprzez zaangażowanie pracowniczek i pracowników w działania wolontariackie. Był to czas, kiedy z dużą mocą i siłą, m. in za sprawą raportów IPCC, do debaty publicznej wszedł temat zmian klimatu. Świat zaczął głośno mówić o problemie globalnego ocieplenia, a biznes oraz instytucje rządowe i pozarządowe na całym świecie z jeszcze większą niż dotychczas determinacją rozpoczęły aktywności na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Również FOB nie był w tej kwestii obojętny, zostając w 2021 koordynatorem krajowej odsłony międzynarodowego programu Chapter Zero powołanego pod auspicjami World Economic Forum przez Climate Governance Initative. W ramach Chapter Zero Poland tworzymy sieć współpracy z przedstawicielkami i przedstawicielami rad nadzorczych oraz zarządów, służącą wzajemnej edukacji i współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tak jak w latach wcześniejszych, ważną częścią naszych działań były te, poświęcone tematowi raportowania pozafinansowego. ESG zdominowało dyskusję o tym co i jak raportować, a jej kontynuacja, m.in. za sprawą nowej dyrektywy unijnej, będzie miała miejsce również w 2022 roku. Ważnymi dla FOB tematami były różnorodność i włączanie. W 2021 odbyła się premiera pierwszego raportu z badania Diversity in Check, pokazującego dojrzałość firm w obszarze zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji. Nadal tematami najczęściej podejmowanymi w 2021 przez FOB i partnerów były kwestie środowiskowe, GOZ, działania firm społecznie odpowiedzialnych w czasie pandemii, działania firm w kwestiach ważnych społecznie, ale polaryzujących społeczeństwo, zarządzanie różnorodnością, tematyka pełnienia ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn, zdrowie psychiczne pracowników, radzenie sobie z wyzwaniami pracy zdalnej i work life balance.

Ostatni rok to również pierwszy rok pełnienia przeze mnie funkcji prezeski FOB. Obejmowałam stanowisko w czerwcu 2020,  czasie  bardzo niepewnym, trudnym dla wszystkich. Nowa rola dopełniła zadania, które realizuję w organizacji od kilku lat. Obszar  pracowniczy uznajemy za kluczowy w kontekście zarówno ryzyka jak i szans  w naszej organizacji. Niezmiennie ważne dla mnie było i jest nadal to, żeby osoby tworzące zespół FOB czuły się w nim dobrze, miały możliwość wpływu na działania organizacji, rozwoju zawodowego, wsparcie w wykonywaniu zadań zawodowych i łączeniu ich z rolami, jakie pełnią w życiu osobistym. Zwłaszcza w tak niewielkim zespole, współpraca i wzajemne wsparcie oraz partycypacja są kluczowe w codziennej pracy, wypełnianiu naszej misji i  dostarczaniu wartości naszym interesariuszom.

Współpraca jest też dla nas kluczową wartością, na tym opiera się funkcjonowanie naszej organizacji, uczestniczymy w inicjatywach krajowych i międzynarodowych partnerstwach. FOB jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact, członkiem CSR Europe i World Business Council for Sustainable Development, SDSN, Business in the Community  oraz uczestnikiem Platformy Kart Różnorodności pozostającej pod patronatem Komisji Europejskiej.

Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz upowszechniania odpowiedzialności biznesu, chcemy, aby przyjęta przez nas praktyka raportowania pozafinansowego była sposobem na promocję działań w tym obszarze, zachętą dla innych, także małych organizacji,  do publikowania raportów oraz dobrą praktyką, także jednym ze sposobów komunikacji z różnymi grupami interesariuszy.

W chwili publikacji tego raportu Ukraina toczy kolejny miesiąc walk o wolność i niepodległość. Ten rok z pewnością zapisze się jako jeden z trudniejszych w historii współczesnej Europy. Rosyjska agresja, związane z tym konsekwencje, ale przede wszystkim tragedia narodu ukraińskiego to sytuacja bez precedensu od czasów II wojny światowej w Europie. To czas próby polskiego społeczeństwa, które wykazuje ogromne pokłady empatii i solidarności. Trudny okres dla biznesu, który postawiony w nowych okolicznościach próbuje się w nich odnaleźć i pomagać  tym, którzy są najbardziej dotknięci piętnem wojny oraz dla instytucji międzynarodowych i europejskich, które stają się balansować między potrzebami chwili a długookresową strategia działania. Nie jest to łatwy czas i mimo, że z dużym niepokojem obserwujemy, co dzieje się u naszego sąsiada to skala dobra i zaangażowania społecznego wzmacnia nadzieję na lepsze jutro.

Przekazując Państwu raport za 2021 liczymy, że zawarte w nim informacje oraz sposób ich zaprezentowania spełniają Państwa oczekiwania i będą ciekawą lekturą.

Z życzeniami cierpliwości, wytrwałości, nadziei

Marzena Strzelczak
Prezeska i dyrektorka generalna FOB