FOB i interesariusze

[102-42, 102-43] Tworzenie trwałych i obopólnie korzystnych relacji z interesariuszami wymaga uważności na to co dzieje się w bliższym i dalszym otoczeniu organizacji. Utrzymywanie relacji z różnymi grupami interesariuszy poprzedzone powinno być poznaniem ich i ich oczekiwań względem organizacji. Nie należy zapominać również o tym, że tworzone relacje polegają na dwukierunkowej wymianie informacji, bieżącym kontakcie oraz współpracy. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie dojrzałego etapu społecznej odpowiedzialności. Forum Odpowiedzialnego biznesu zorientowane jest na relacje z interesariuszami. To dla nich i wspólnie z nimi prowadzi swoje działania statutowe. Punktem wyjścia dla FOB jest współpraca z sektorem biznesu oraz pozostałymi sektorami. Tylko dzięki temu możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości wiedzy oraz wsparcie w budowaniu kompetencji ważnych dla zarządzania społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Dzieje się to z wykorzystaniem różnych form współpracy i komunikacji z otwartością na potrzeby oraz oczekiwania interesariuszy, którzy w różnych sytuacjach mogą podzielić się swoimi opiniami czy zgłosić temat, który powinien być podjęty przez FOB.

Kluczową grupą interesariuszy dla FOB jest biznes. To z tym sektorem tworzone są najbardziej trwałe relacje poprzez codzienną współpracę, programy i projekty. Jest to wynik przyjętej misji i celu głównego. Innymi grupami interesariuszy, z którymi podejmowane są wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia są: administracja publiczna, uczelnie wyższe oraz media, a także inne organizacje pozarządowe. Rezultaty nawiązywanych partnerstw i podejmowanych aktywności znaleźć można w pozostałych częściach raportu.

[102-9] Ze względu na charakter organizacji głównymi ogniwami łańcucha dostaw są dostawcy usług oraz produktów niezbędnych do realizacji celów organizacji. Należą do nich głównie: organizacje zajmujące się wynajem przestrzeni na organizację wydarzeń (ze względu na pandemię w roku 2021 współpraca z tym rodzajem dostawców był ograniczona), firmy cateringowe, osoby zajmujące się grafiką, osoby zajmujące się tłumaczeniami, dostawcy materiałów biurowych oraz dostawcy usług kurierskich. Dostawcy są ważnym interesariuszem, z którymi staramy się budować relacje długoterminowe. Obok korzyści związanych z dostarczaniem wysokiej jakości produktów minimalizujemy ryzyko zdarzeń niepożądanych jak nagłe przerwanie ciągłości działania. Budowanie zaufania między FOB i jej dostawcami jest kluczowe dla osiągania celów organizacji. Dzięki dostawcom możliwe jest prowadzenie wysokiej jakości działań spełniających oczekiwania interesariuszy stąd wybór partnerów, którzy współtworzą dane przedsięwzięcie jest kluczowy. W przypadku nowych dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne. Ze względu na ograniczenie aktywności związanych z bezpośrednimi kontaktami, również współpraca z dostawcami realizowana była w mniejszym zakresie niż w latach wcześniejszych. Podobnie jak w latach ubiegłych, korzystamy z usług i wyrobów podmiotów ekonomii społecznej. Do stałej grupy dostawców towarów i usług  zaliczamy około 20 osób i podmiotów. Stałym elementem formalnych relacji jest podpisanie przez dostawców dokumentu regulującego kwestie etyczne (Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W roku 2021 nie prowadzono kontroli ani audytów u dostawców.

[102-40]

Opracowana mapa interesariuszy jest w miarę potrzeb aktualizowana. W ramach regularnego monitorowania strategii FOB dokonywany jest przegląd istotności poszczególnych grup interesariuszy.

Komunikacja to nieodłączny element utrzymywania relacji z interesariuszami, kluczowy dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań, wzajemnego poznania, zrozumienia oraz planowania i realizacji aktywności FOB. Regularnie badamy opinie partnerów Programu Partnerstwa czy sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz staramy się na bieżąco poddawać ewaluacji realizowane projekty. Wypracowany system komunikacji dotyczy nie tylko interesariuszy zewnętrznych, ale i Zespołu. Korzystamy i rozwijamy następujące kanały komunikacji online:

[102-40, 102-43] Dialog i angażowanie interesariuszy

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu, (krótkie w każdy poniedziałek i czwartek oraz dłuższe na koniec każdego miesiąca), półroczne rozmowy ewaluacyjne z dyrektorką generalną, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem podczas półrocznych spotkań podsumowująco-planujących oraz na życzenie pracowników/pracowniczek.
Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne dotyczące aktualnej współpracy.
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne.
Członkowie i członkinie stowarzyszenia FOB Zebrania Członków i Członkiń  wg potrzeb w celu omówienia bieżących spraw FOB  oraz Walne Zebranie Członków / Członkiń (raz w roku na przełomie maja/ czerwca).

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby.

Firmy współpracujące z FOB w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności, Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Spotkania, rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania z realizacji umowy (wg ustaleń z firmą), ankiety, newsletter Programu Partnerstwa i/lub Karty Różnorodności, bezpośrednie mailingi, zapraszanie do udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach, nagraniach video w charakterze ekspertów_ek, propozycje współpracy przy publikacjach, badaniach i innych projektach FOB.
Inne firmy Badania, konferencje, debaty, panele, szkolenia, wydarzenia otwarte.
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB Bieżące informacje zwrotne.
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach Zespołu ds.  Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności oraz będących jego częścią grupach roboczych, a także w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jak też w innych inicjatywach administracji związanych z CSR, m.in. z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Statystycznym,  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB i inne), udział w pracach jury konkursów np. Raporty Zrównoważonego Rozwoju czy Ludzie, którzy zmieniają biznes; szkolenia prowadzone przez FOB dla Pracownic i Pracowników administracji.
Pracownicy naukowi i pracownice naukowe Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji i artykułów eksperckich, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów_ek, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach.
Studenci i studentki Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialnybiznes.pl/lob i fanpage LOB, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, staże i wolontariat.
Media i dziennikarze/ dziennikarki Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności.
Inne organizacje pozarządowe Wspólne przedsięwzięcia, udział w spotkaniach dotyczących sektora, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, przynależność do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji ze współpracy międzysektorowej oraz współpracy z biznesem.