O FOB

[102-2, 102-4, 102-6, 102-7] Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją ekspercką. Partnerem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce z różnych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem sektora biznesu. Inicjatorem i propagatorem różnorodnych przedsięwzięć sprzyjających budowaniu partnerstw międzysektorowych, rozwijającym wiedzę i kompetencje w kluczowych dla CSR obszarach. Jako organizacja promującą ideę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju,  FOB bierze pod uwagę swoje wpływy na społeczeństwo i środowiskowe starając się nimi zarządzać. FOB dokłada wszelkich starań, aby podejmowane inicjatywy odpowiadały na realne potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy, były kompleksowe i miały wysoką jakość merytoryczną.

[102-16] FOB realizuje swoje cele w oparciu o przyjętą misję:

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Uwzględnia swoją wizję:

Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy oraz kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. W tym celu inicjujemy programy i projekty dające możliwość poznania idei odpowiedzialności oraz wdrożenia jej w życie w każdej zainteresowanej organizacji biznesowej. Kładziemy nacisk na współpracę międzysektorową, dzięki której możliwa jest faktyczna zmiana.

Kieruje się wartościami takimi jak:

  • Odwaga, która oznacza dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie
  • Spójność, która oznacza dla nas konsekwencję, niezależność i etykę
  • Wiedza, która oznacza dla nas rozwój i podejście merytoryczne
  • Współpraca, która oznacza dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby

[102-3, 102-12] Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2000 roku. Siedziba organizacji mieści się w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 5/20. FOB jest organizacją ponadlokalną i jego działalność obejmuje cały kraj. Współpracuje z CSR Europe, WBCSD, Global Reporting Initiative, a od 2016 r. także z Sustainable Development Solutions Network i jest sygnatariuszem inicjatyw międzynarodowych zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności (Global Compact) oraz jako koordynator w Polsce Karty Różnorodności uczestnikiem platformy Diversity Charters Platform pozostającej pod patronatem Komisji Europejskiej.  Dzięki temu działania i osiągnięcia FOB oraz jego  partnerów są prezentowane również zagranicą.