Wyniki finansowe

[102-5] Forum Odpowiedzialnego Biznesu to stowarzyszenie. Zarządzanie finansami w sposób zapewniający trwałość, stabilność i płynność to ważny element umożliwiający osiąganie celów oraz realizację misji i strategii organizacji. Organizacja zorientowana jest na poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania. Realizując cel ekonomiczny FOB przestrzega przepisów prawnych odnoszących się do zasad finansowych w Polsce w tym w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z 29 września (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Mając świadomość ryzyka przerwania i utraty płynności finansowej FOB w sposób zrównoważony podchodzi do osiągania swoim celów ekonomicznych m.in. poprzez rezerwę finansową pozwalająca na przetrwanie okresu spadku przychodów. W drugim roku sytuacji pandemicznej, mimo różnych wyzwań organizacyjnych organizacja nie zidentyfikowała zagrożenia związanego z obszarem ekonomicznym. System monitorowania płynności oraz kondycji finansowej zapewniany jest poprzez coroczny budżet uwzględniający przychody i koszty, rezerwę finansową oraz miesięczne i kwartalne oceny wykonania budżetu i stanu finansów. Rezerwa finansowa dodatkowo pozwala na uruchomienie nieplanowanych projektów lub pokrycie nieplanowanych wydatków. Dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania finansami (w tym powiązania budżetu z planem przepływów pieniężnych i źródłami) możliwa jest elastyczność w podejmowaniu decyzji. Racjonalność decyzji finansowych jest możliwa dzięki wdrożeniu zasad kontroli wewnętrznej (Instrukcje obiegu dokumentów finansowych i księgowych w Stowarzyszeniu). Kontrola służy zapobieganiu tworzeniu kosztów poza założeniami budżetowymi bez zgody zarządzających. Oddzielne procedury (uwzględniające wymagania grantodawców) regulują wydatkowanie środków uzyskanych z dotacji. Każdy z zespołu jest również odpowiedzialny za planowanie i realizację odpowiedniej części budżetu zgodnie z planem.

[201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona w obecnej i dla porównania poprzedniej edycji raportu

2020 2021
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 2 058 223,27 2 333 781,32
Podzielona wartość ekonomiczna 2 101 154,53 2 189 770,42
Koszty operacyjne
(do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności finansowej oraz koszty finansowe i pozostałe)
2 101 154,53 2 189 770,42
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 1 339 390,18 1 371 516,43
- wynagrodzenia netto - umowy o pracę 836 609,69 847 855,87
- wynagrodzenia netto - umowy zlecenia i o dzieło 53 504,55 35 072,94
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 449 275,94 488 587,62
Podatek dochodowy od osób fizycznych 106 189,00 110 562,00
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona - wartość ekonomiczna podzielona)  -42 931,26  144 010,90

Na przychody organizacji składają się środki pochodzące z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej zaprezentowane dla obecnej oraz dla porównania poprzednich edycji raportu, tj. od 2017 r. do 2021 r.

2017 2018 2019 2020 2021
przychody z działalności statutowej 141 385,11 80 005,40 56 736,30 110 000,00 671 061,66
przychody z działalności gospodarczej
1 496 127,33 1 905 982,27 1 919 868,63 1 980 838,66 1 658 320,33
pozostałe przychody operacyjne 93,87 6 443,80 994,64 55 057,38 2 292,96
przychody finansowe 4 308,60 2 327,23 2 106,37

 

Suma aktywów i pasywów na koniec 2021
Aktywa 1 513 412,03
Pasywa 1 513 412,03

FOB jest organizacją OPP. W okresie raportowania nie odnotowano przychodów z 1%.

 

Źródła finansowania działań FOB w podziale na przychody z działalności statutowej

2021 %
Składki członkowskie 0,00 -
Darowizny Karta Różnorodności 30 000,00 4,47
Darowizny pozostałe 354 324,60 52,80
1% 0,00 -
Dotacje 286 737,06 42,73
Pozostałe dotacje 0,00 -
Suma 671 061,66 100,00

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe w 2021

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów znaleźć można w poniższej tabeli.

2021 %
koszty realizacji zadań statutowych 1 073 095,28 49,00
koszty działalności gospodarczej  596 607,26 27,25
koszty administracyjne 510 657,69 23,32
koszty finansowe i pozostałe  9 410,19 0,43
Suma  2 189 770,42 100,00

Do organizacji nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszeń standardów i regulacji pozyskiwania funduszy i komunikacji marketingowej. Zgłaszane bywają pytania o zasady udziału w Programie Partnerstwa – odpowiadamy na nie na bieżąco w mailach oraz informujemy poprzez swoją stronę internetową.