Zrównoważone warunki pracy

Jak rozumiemy zrównoważone warunki pracy w FOB?

 

Zrównoważone warunki pracy

 

W ramach dodatkowych świadczeń osoby zatrudnione oraz ich bliscy mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z dodatkowej opieki medyczną (firma Polmed). Z funduszu szkoleniowego w 2021 r. skorzystało 13 osób a ze świadczenia urlopowego skorzystało 14 uprawnionych. Elementem zrównoważonych warunków jest system elastycznego czasu pracy (możliwość rozpoczynania i kończenia dnia pracy poza standardowymi godzinami 9-17, okresowe lub stałe zmniejszenie wymiaru etatu, możliwość wykonywania części zadań zdalnie spoza biura.). W 2021 większa część obowiązków zawodowych realizowana była w trybie hybrydowym ze względu na pandemię.

[102-8, 401-3] Na koniec 2021 roku w FOB zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 9 pracowniczek i 4 pracowników, w tym 11 osób na czas nieokreślony, 2 osoby na czas określony, wszyscy na pełny etat. Średni staż pracy w FOB w 2021 wyniósł 4 lata i 2 miesiące i jest o 5 miesięcy krótszy od średniego stażu pracy w 2020 r.

W 2021 r. nikt nie korzystał z urlopu macierzyńskiego i z urlopu wychowawczego.

Struktura wieku osób zatrudnionych przedstawiała się następująco

  • >50 roku życia – 1 osoba
  • 30-50 rok życia – 8 osób
  • <30 roku życia – 3 osoby

[401-1] Dodatkową informacją o strukturze zatrudnienia jest wskaźnik rotacji wynoszący 23,08% (2 osoby z grupy wiekowej 30-50 lat i 1 osoba z grupy wiekowej do 30 lat zakończyły współpracę w 2021). Ostatnia zewnętrzna rekrutacja odbyła się w 2021 r. i nowa osoba została zatrudniona od 15 września 2021 r. W 2021 r. współpracę z FOB rozpoczęły dwie osoby, tj. kobiety w przedziale wiekowym 30-50 lat – jedna osoba oraz w przedziale do 30 lat – jedna osoba.

W roku 2021 wskaźnik absencji wyniósł 2,78 % i nie był spowodowany absencją z powodu wypadku. W 2021 r. FOB rekrutował nowych pracowników w rekrutacji zewnętrznej i w wyniku tej rekrutacji zatrudnione zostały dwie osoby.

W roku 2021 z FOB na stałe współpracowało 6 ekspertek zewnętrznych. W ostatnim okresie raportowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu nie współpracowało z wolontariuszkami i wolontariuszami.

[405-2] W 2021 na stanowiskach koordynatorskich i menedżerskich stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wyniósł odpowiednio 1,0 (stanowiska koordynatorskie) i 1,35 (stanowiska menedżerskie). Na stanowiskach asystenckich w 2021 r. FOB nie zatrudniał pracowników. Na stanowiskach dyrektorskich w 2021 r. pracowała 1 kobieta.

[202-1] Stosunek wynagrodzenia osoby zatrudnionej na najniższym szczeblu do płacy minimalnej wyniósł w 2021 roku 1,79.

[103-2, 401-2] FOB respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE) oraz zapisy opracowanej na potrzeby Organizacji Polityce Rekrutacji. Istniejący w organizacji system wynagrodzeń zależy od stanowiska i związanego z nim zakresu obowiązków, doświadczenia, kompetencji, stażu pracy oraz zaangażowania pracownika i pracowniczki. Zasady te dotyczącą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2021 r. FOB nie zatrudniał pracowników_czek w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszystkie benefity oferowane są wszystkim pracownikom w takim samym wymiarze poza dopłatami do opieki medycznej. Dopłaty uzależnione są od stażu pracy i wynoszą: 25/m-c dla pracowników zatrudnionych do 2 lat, 35 zł / m-c dla pracowników zatrudnionych 2-3 lat, 45 zł / m-c dla pracowników zatrudnionych powyżej 3 lat.

[404-3] Dbając o wysoką jakość i skuteczność wykonywanych obowiązków oraz zwracając uwagę na działania dające możliwość rozwoju zawodowego każda osoba z zespołu podlega regularnej ewaluacji raz na 6 miesięcy. W 2021 r. 100% zespołu wzięło udział w ewaluacjach. Ze względu na pandemię część ewaluacji odbyło się w systemie on-line.