Indeks GRI

[102-55]

Raport społeczny Forum Odpowiedzialnego biznesu za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 zostało sporządzone zgodnie ze Standardami Raportowania GRI.

 

GRI 2 ujawnienia ogólne
GRI Miejsce w raporcie Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu SDGs
GRI 2-1 – szczegóły dotyczące organizacji O FOB
GRI 2-2 – podmioty objęte raportowaniem O raporcie
GRI 2-3 – cykl raportowania i dane kontaktowe O raporcie
GRI 2-4 – korekty informacji O raporcie
GRI 2-5 – weryfikacja zewnętrzna O raporcie
GRI 2-6 – rodzaje działalności, łańcuch wartości O FOB,

Wyniki Finansowe,

Kluczowe obszary aktywności:

Zarządzanie wiedzą

SDG 8,

SDG 9,

SDG 4,

SDG 12,

SDG 12,

SDG 17

GRI 2-7 – pracownicy Zrównoważone warunki pracy SDG 8,

SDG 10

GRI 2-8 – inne osoby wykonujące prace na rzecz organizacji Zrównoważone warunki pracy SDG 8,

SDG 10

GRI 2-9 – struktura zarządcza System zarządzania organizacją
GRI 2-10 -nominacja i wybór najwyższego organu zarządczego System zarządzania organizacją
GRI 2-11 – przewodniczący najwyższego organu zarządczego System zarządzania organizacją
GRI 2-12 - rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem System zarządzania organizacją
GRI 2-13 - delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem System zarządzania organizacją
GRI 2-14 - Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju System zarządzania organizacją
GRI 2-15 - konflikt interesów System zarządzania organizacją
GRI 2-16 - komunikacja kwestii krytycznych
GRI 2-17 - zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego dotycząca zrównoważonego rozwoju System zarządzania organizacją
GRI 2-18 - ocena działań najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-19 – polityka wynagrodzeń Pełnienie funkcji w zarządzie nie wiąże się z wynagrodzeniem
GRI 2-20 – proces ustalania wynagrodzenia Pełnienie funkcji w zarządzie nie wiąże się z wynagrodzeniem
GRI 2-21 – wskaźnik całkowitego rocznego wynagrodzenia Pełnienie funkcji w zarządzie nie wiąże się z wynagrodzeniem
GRI 2-22 - oświadczenie na temat strategii zrównoważonego rozwoju List prezeski
GRI 2-23 - zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju List prezeski
GRI 2-24- realizacja zobowiązań ujętych w Politykach List prezeski
GRI 2-25 - procesy niwelowania negatywnego wpływu FOB nie ma osobnych mechanizmów związanych z niwelowaniem negatywnego wpływu co wynika z wielkości i specyfiki prowadzonej działalności. Wyjątkiem jest obszar ochrony danych.
GRI 2-26 mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwości O raporcie
GRI 2-27 zgodność z prawem i regulacjami W okresie raportowania nie doszło do sytuacji złamania przepisów prawa a tym samym nałożenia kar czy sankcji z tego tytułu.
GRI 2-28 członkostwo w organizacjach O FOB
GRI 2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy FOB i interesariusze
GRI 2-30 zbiorowe układy pracy W FOB nie funkcjonuje zbiorowy układ pracy.

 

 

GRI 3 Tematy istotne
GRI Miejsce w raporcie Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu SDGs
Tematy środowiskowe
GRI 3-3 Zarządzanie tematem istotnym O raporcie
Tematy społeczne
GRI 3-3 Zarządzanie tematem istotnym Zrównoważone warunki pracy SDG 5,

SDG 8,

SDG 10

 

 

GRI 401 Zatrudnienie 2016
GRI Miejsce w raporcie Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu SDGs
401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia Zrównoważone warunki pracy SDG 5,

SDG 8,

SDG 10

401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Zrównoważone warunki pracy SDG 3,

SDG 5,

SDG 8

401-3 Urlopy rodzicielskie Zrównoważone warunki pracy SDG 5,

SDG 8

 

 

GRI 404 Edukacja i szkolenia 2016
GRI Miejsce w raporcie Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu SDGs
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Zrównoważone warunki pracy SDG5,

SDG 8,

SDG 10

 

GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016
GRI Miejsce w raporcie Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu SDGs
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia i wynagrodzenia wypłacanego kobiet do mężczyzn według zajmowanego stanowiska Zrównoważone warunki pracy SDG 5,

SDG 8,

SDG 10

 

GRI 418: Ochrona prywatności klienta 2016
GRI Miejsce w raporcie Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu SDGs
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych W okresie raportowania nie doszło do złożenia żadnej skargi z tytułu naruszenia prywatności klienta czy utraty danych SDG 16